Darbinieku atlases politika

PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI DARBINIEKU ATLASES PROCESĀ
Apstiprināta 2023.gada 13.aprīlī

1.Definīcijas

Kandidāts – persona, kas pieteicies uz izsludināto vakanci vai nosūtījis pieteikumu mums mūsu mājas lapā internetā, pa pastu, pa e-pastu, kā arī atsaucoties uz sludinājumu, ko esam ievietojuši pie kāda no mūsu sadarbības partneriem, vai arī iesniedzot to atlases pakalpojumu sniedzējiem
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (Kandidātu);
Apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, tai skaitā, vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.

  1. Informācija par datu pārzini

Šajā Politikā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Baltcom”, vien.reģ.nr. 40003005264, juridiskā adrese: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, (turpmāk – Baltcom).

  1. Datu apstrādes politikas mērķis

Politika izstrādāta, lai nodrošinātu un informētu Kandidātu par Baltcom realizēto Personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

  1. Personas datu kategorijas un ieguves avoti

4.1. Kandidāta pienākums ir iesniegt tikai tādus datus, kas nepieciešami, lai Pārzinis varētu izvērtēt Kandidāta atbilstību vakancei, kam Kandidāts ir pieteicies.
4.2. Baltcom apņemas darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas minimizētu datu apstrādi un neapstrādātu tādus Personas datus, kas nav nepieciešami Kandidāta atbilstības izvērtēšanai. Tomēr, Kandidātam vēlams pievērst uzmanību, vai iesniegtajā CV un pieteikumā tas neatklāj par sevi informāciju, kas nav nepieciešama Kandidāta atbilstības izvērtēšanai, jo īpaši informāciju, kuru darba devējam aizliegts no Kandidāta iegūt un pieprasīt sludinājuma izvietošanas un darba intervijas laikā, t.sk., informāciju par grūtniecību, ģimenes vai laulības stāvokli, iepriekšēju sodāmību, izņemot gadījumu, kad tam attiecībā uz veicamo darbu varētu būt būtiska nozīme, reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas, piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas, nacionālo vai etnisko izcelsmi.

4.3. Lai izvērtētu Kandidāta atbilstību vakancei, mums nepieciešams apstrādāt šādus Personas datus:

4.3.1. Vārds, uzvārds
4.3.2. Kontaktinformācija
4.3.3. Informācija par izglītību
4.3.4. Darba pieredze
4.3.5. Valodu zināšanas
4.3.6. Papildu profesionālās zināšanas, piemēram, IT, apmeklētie specializētie kursi
4.3.7. Atsauksmes
4.3.8. Papildus prasmes un informācija, kas norādīta, piesakoties vakancei

4.4. Baltcom datus iegūst no Kandidāta, pieteikumu formas mājas lapā, kā arī no mūsu sadarbības partneriem, personāla atlases uzņēmumiem, kuri nodrošina Baltcom darba sludinājumu publicēšanu sadarbības partneru mājaslapā, kā arī vajadzības gadījumā- no atsauksmju devējiem.

  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

5.1. Kandidātu sniegtie Personas dati tiek apstrādāti tikai atlases vajadzībām vakancei, kam Kandidāts pieteicies. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu apstrāde pēc Kandidāta pieprasījuma, iesniedzot savus datus, lai piedalītos atlasē vakancei, kā arī atsevišķos gadījumos Baltcom leģitīmo interešu nodrošināšana, piemēram, interešu aizsardzība tiesās gadījumā, ja Kandidāts apstrīd lēmumu par atteikšanos pieņemt darbā.

5.2. Gadījumā, ja Kandidāts nepiekrīt viņa personas datu apstrādei, Baltcom neizskata viņa Kandidatūru vakancei.

  1. Datu glabāšana

6.1. Kandidātu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc Kandidāta pieteikuma saņemšanas un pēc tam tiek dzēsti. Gadījumā, ja Kandidāts būs atsaucis piekrišanu savu Personas datu apstrādei šīs Politikas 7.2.punktā noteiktajā gadījumā un kārtībā, tā Personas datu dzēšana tiks nodrošināta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā.

6.2. Ar Baltcom īstenotajiem tehniski organizatoriskajiem pasākumiem attiecībā uz Baltcom apstrādāto Personas datu drošības nodrošināšanu varat iepazīties šeit.

  1. Kandidāta tiesības uz informāciju un datu labošanu un/vai dzēšanu

7.1. Kandidātam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem sniegtajiem datiem, lūgt tos labot vai izdzēst, nosūtot šādu lūgumu uz e-pastu: [email protected].
7.2. Kandidātam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu Personas datu tālākai apstrādei, nosūtot Baltcom savas kandidatūras atsaukumu konkrētajai vakancei, šādu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: [email protected].
7.3. Gadījumā, ja Kandidāts uzskata, ka tā tiesības attiecībā uz datu apstrādi tiek pārkāptas, Kandidātam ir tiesības iesniegt sūdzību Baltcom, nosūtot iesniegumu uz e-pastu: [email protected] vai Baltcom juridisko adresi, kā arī vērsties ar iesniegumu Datu Valsts inspekcijā (dvi.gov.lv).