Digitālās televīzijas lietošanas instrukcija (Amiko)

Saturs

1. Drošība
2. Ievads
3. Funkcijas
4. Tālvadības pults
5. Priekšējais panelis
6. Aizmugurējais panelis
7. Sistēmas savienošana
8. Pamatdarbības

8.1 Ieslēgt Dekoderi (STB)
8.2 Ieslēgt/Izslēgt (Power)
8.3 Numurs
8.4 Pauze
8.5 Izlase (Favorite)
8.6 Audio
8.7 Informācija (Information)
8.8 EPG
8.9 Kanālu saraksts (Channel list)
8.10 Miega režīms (Sleep)
8.11 Meklēt (Find)
8.12 Tālummaiņa (Zoom)
8.13 Video Formāts
8.14 Iziet (Exit)

9. Pakalpojumi (Service)

9.1 Pakalpojumu sakārtošana (Organizing Service)
9.2 Izlases sakārtošana (Organizing Favourites)

10. Uzstādīšana (Installation)

10.1 Virszemes uzstādīšana (Terrestrial installation)
10.2 Uzstādīšana ar kabeli (Cable installation)

11. Sistēma (System)

11.1 Valoda (Language)
11.2 A/V Vadība (A/V Control)
11.3 Laika iestatīšana (Time setting)
11.4 Taimeris (Timer)
11.5 Vecāku kontrole (Parental control)
11.6 Citi iestatījumi (Miscellaneous settings)
11.7 Programmatūras jaunināšana (Software upgrade)

Jaunināt no USB (Upgrade by USB)
Rezerves kopija USB (Backup to USB)
Jaunināt no virszemes (Upgrade by terrestrial)
Jaunināt no kabeļa (Upgrade by cable)

11.8 Noklusējuma iestatījumi (Default setting)

Noklusējuma vērtība (Default value)
Dzēst visus kanālus (Delete all channels)
Saglabāt noklusējuma vērtību (Save default value)

11.9 Informācija (Information)

12. Nosacītā pieeja (Conditional access)
13. Informācijas līdzekļi (Media)

13.1 Ieraksts (Record)
13.2 Filma (Movie)
13.3 Mūzika (Music)
13.4 Attēls (Image)
13.5 Personīgā video ierakstītāja iestatījumi (PVR setting)
13.6 Diska pārvaldība (Disk manage)
13.7 Droši izņemt USB ierīci

14. Spēles (Games)
15. EPG
16. Jaunās funkcijas

16.1 Laika nobīde (Time shift)
16.2 Ieraksts (Record)

17. Problēmu Novēršana
18. Specifikācijas

1. Drošība

Šis HD uztvērējs ir izgatavots atbilstoši starptautiskajiem drošības standartiem. Lūdzam rūpīgi izlasīt turpmāk aprakstītos drošības norādījumus.

BAROŠANA NO TĪKLA: ārējs 5 V līdzsprieguma adapteris.
• PĀRSLODZE: nepārslogot kontaktrozeti sienā, pagarinātāju vai adapteri, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
• ŠĶIDRUMI: HD uztvērēja tuvumā neturēt šķidrumus. Ierīce nevar būt pakļauta pilēšanai vai šļakstiem, kā arī nenovietot tās tuvumā objektus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
• TĪRĪŠANA: pirms tīrīšanas, atvienot HD uztvērēju no kontaktrozetes sienā. Lai notīrītu putekļus no HD uztvērēja, izmantot viegli mitru drānu (neizmantot šķīdinātājus).
• VENTILĀCIJA: lai iekārtai nodrošinātu pienācīgu gaisa plūsmu, nedrīkst aizklāt HD uztvērēja augšpusē esošos slotus. Nenovietot HD uztvērēju uz mīkstām mēbelēm vai paklājiem. Nepakļaut HD uztvērēju tiešai saules staru iedarbībai, nenovietot to sildītāja tuvumā. Uz HD uztvērēja nelikt citas elektroniskas iekārtas.
• PALĪGIERĪCES: izmantot tikai ieteiktās palīgierīces, cita veida palīgierīces var radīt apdraudējumu vai bojāt HD uztvērēju.
• NOVIETOJUMS: HD uztvērēju novietot iekštelpās, lai pasargātu to no zibens, lietus vai saules staru iedarbības.

Eiropas Savienības Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

Šo simbolu lieto tikai Eiropas Savienības valstīs un ar to norāda, ka iekārtas, kurām piestiprināta šī zīme, NEDRĪKST izmest atkritumos. Ekspluatācijas mūža beigās no elektronisko iekārtu atkritumiem vienmēr jāatbrīvojas atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.

Atgriezties uz saturu

2. Ievads

Paldies, ka iegādājāties HD uztvērēju.
Šis HD uztvērējs pilnībā atbilst starptautiskajam DVB standartam un tādējādi, izmantojot satelītu apraidi, tieši televizorā pārraida digitālos attēlus, skaņu, informācijas ceļvežus un teletekstu.
Tagad iespējams ērti darbā vai mājās skatīties un saņemt digitāli nosūtītas mūzikas, ziņu, filmu un sporta satelītpārraides. Ir iespējams baudīt interesantas spēles, kas iestrādātas HD uztvērējā. Pakalpojuma meklēšanas segmentā nodrošināta gan automātiskā pakalpojumu meklēšanas metode, gan manuālais meklēšanas režīms. Iespējams saglabāt līdz 6000 televīzijas un radio pakalpojumiem un darboties ar izlases, bloķēšanas, dzēšanas, pārvietošanas un kārtošanas funkcijām.
Izvēlne ir ļoti moderna un tā atbalsta vairākas valodas. Visas funkcijas var realizēt, izmantojot tālvadības pulti, dažas funkcijas var arī realizēt, izmantojot priekšējo paneli. HD uztvērējs ir viegli lietojams un pielāgojams uzlabojumiem nākotnē. Lūdzam ņemt vērā, ka jauna programmatūra var izmainīt HD uztvērēja funkcijas.
Ja rodas grūtības saistībā ar HD uztvērēja darbību, skatīt attiecīgo šīs instrukcijas nodaļu, tostarp “Problēmu novēršanu”. Šajā instrukcijā sniegta noderīga informācija par HD uztvērēja lietošanu.

Atgriezties uz saturu

3. Funkcijas

•  6000 programmējami (TV un radio) kanāli;
•  Daudzvalodu izvēlnes teksta atbalsts;
•  Kanālu pārslēgšanas laiks mazāks par 2 sekundēm;
•  Kanālu sarakstu rediģēšana;
•  Iecienītāko kanālu saraksta rediģēšana;
•  Dabisko krāsu attēlojums uz ekrāna (OSD);
•  Pilna attēla grafikas (PIG) funkcija;
•  Elektroniskais programmu ceļvedis (EPG), lai uz ekrāna attēlotu kanālu informāciju;
•  Subtitru atbalsts;
•  Teleteksts, ko atbalsta VBI iespraudums un programmatūras emulācija;
•  Vecāku atslēgas funkcija kanālam un programmas notikumam;
•  Programmu un kanālu informācijas pārsūtīšana no uztvērēja uz uztvērēju;
•  Iestrādātas aizraujošas spēles;
•  Dolby Digital bitu plūsmas izvade, izmantojot HDMI;
•  HDMI FullHD (1080p) video/audio izvade;
•  USB 2.0 pieslēgvieta;
•  RTC (reāllaika pulkstenis);
•  Laika nobīde;
•  Video ierakstīšana;
•  Viena kanāla ierakstīšana un cita kanāla nobīde laikā (izvēle).

Atgriezties uz saturu

4. Tālvadības pults

IESLĒGT/IZSLĒGT Lai ieslēgtu uztvērēju no gaidstāves režīma vai lai ieslēgtu gaidstāves režīmu.
IZSLĒGT SKAŅU Izmanto, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.
CIPARU TAUSTIŅI Izmanto, lai izvēlētos kanālus vai ievadītu programmēšanas parametrus.
TV/RADIO Pārslēdz uztvērēju starp televīzijas un radio režīmu.
TĀLUMMAIŅA Nospiežot taustiņu, tiek izvēlēta tālummaiņa — no X1 līdz X16.
IEPRIEKŠĒJAIS Atgriezties iepriekšējā izvēlnē vai stāvoklī.
AUDIO/SKAŅA Audio kanālu uzstādīšana, audio režīma atlasīšana; kreisais, labais, stereo, mono.
TAUSTIŅŠ Pārslēdz uztvērēju starp televīzijas un uztveršanas režīmu.
INFORMĀCIJA Lai rādītu kanāla stāvokli vai informāciju par pašreizējā pakalpojuma dažādajām programmām.
EPG Elektroniskais Programmu Gids – uz ekrāna rāda programmu ceļvedi, ja tas pieejams.
IZVĒLNE Rāda galveno izvēlni uz ekrāna vai atgriežas iepriekšējā izvēlnē vai stāvoklī.
IZIET Atceļ lietotāja atlasi un no izvēlnes atgriežas skatīšanās režīmā.
OK Lai atlasītu izvēlnes iespēju vai atjaunotu ievadīto.
TAUSTIŅI Lai regulētu skaļuma līmeni vai izvēlnē pārvietotu kursoru pa labi vai pa kreisi.
TAUSTIŅI Lai mainītu kanālus vai izvēlnē pārvietotu kursoru uz leju vai uz augšu.
TAUSTIŅI Lai izvēlnes vai kanālu sarakstā pārvietotu kursoru uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
TAUSTIŅŠ Tam ir dažādas funkcijas katrā izvēlnē.
TAUSTIŅŠ Rāda atbalstīto teleteksta informāciju par pašreizējo kanālu.
TAUSTIŅŠ Subtitru attēlošana.
TAUSTIŅŠ Ja televizors ir savienots, izmantojot RF modulatoru (UHF), ar uz augšu un uz leju taustiņiem atlasīt izvades kanāla numuru starp CH 21 un CH 69.
MEKLĒT Izmanto, lai uzreiz atrastu kanālus, šķirojot pēc rakstzīmēm.
TAIMERIS Nospiežot taimera taustiņu, var iestatīt gaidstāves laiku.
TAUSTIŅŠ Nospiest P/N pogu, lai pārslēgtos starp šādiem attēlojuma režīmiem — AUTO, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50 un 1080p_60.
TAUSTIŅŠ Satelītu saraksta attēlojums.
TAUSTIŅŠ Lai iestatītu uztvērēju iecienītā servera režīmā, attēlotu iecienītos kanālus.
ARHĪVS Nospiest šo pogu, lai tieši ieietu datņu pārvaldnieka izvēlnē.
LAIKA NOBĪDE Nospiežot šo pogu, tiek attēlota laika nobīdes informācijas josla.
ATSKAŅOT Lai atskaņotu MP3, JPEG vai ierakstītu datni.
STOP Lai apturētu MP3/JPEG atskaņotāju, datnes ierakstīšanu, laika nobīdi vai atskaņošanu.
PAUZE Izmanto, lai atlasītu sastindzināšanas funkciju. Nospiest vienreiz, lai ekrānā sastindzinātu attēlu.
IERAKSTĪT Lai sāktu ierakstīšanu.
Ātra tīšana atpakaļ.
Ātra tīšana uz priekšu.
Lēna tīšana atpakaļ.
Lēna tīšana uz priekšu.

 

Atgriezties uz saturu

5. Priekšējais panelis

KARTES SLOTS: viena CA saskarne, kas paredzēta Conax.

USB: USB 2.0 pieslēgvieta, viedo USB savienojumu ar cieto disku vai zibatmiņas disku. Displejs(gaismas diodes tips): norāda uztvērēja darbības stāvokli.

Atgriezties uz saturu

6. Aizmugurējais panelis

DC 5V: izmanto, lai veidotu savienojumu ar ārējo 5 V adapteri.

HDMI: audio un video izejas ligzda televīzijas uztvērējam tikai ar HDMI ieejas ligzdu.

S/PDIF: digitālā audio saskarne, lai veidotu savienojumu ar AV pastiprinātāja S/PDIF ieejas spaili.

ANT IN: šī pieslēgvieta paredzēta, lai veidotu savienojumu ar koaksiālo kabeli no virszemes/kabeļa antenas.

SCART: SCART savienotāju izmanto, lai veidotu savienojumu ar televizoru, izmantojot SCART kabeli.

Atgriezties uz saturu

7. Sistēmas savienošana

Ir divi veidi, kā savienot uztvērēju ar pastāvošo televizora sistēmu. Mūsu ieteikums ir izmantot vienu no turpmāk minētajiem veidiem, lai sasniegtu labāko rezultātu.

 1. Ja ir augstas izšķirtspējas televīzijas uztvērējs, labākā rezultāta sasniegšanai izmanto HDMI vadu. Vienu kabeļa galu iesprauž uztvērēja HDMI ligzdā, otru galu iesprauž atbilstošajā televizora ligzdā. Šajā gadījumā nav jāveido audio savienojumi, jo HDMI savienotājs var izvadīt stereo skaņu vai Dolby Digital skaņu.
 2. Vienu RCA kabeļa galu savienot ar AV ligzdu uztvērēja aizmugurē un otru galu savienot ar televizora RCA ligzdu.

Atgriezties uz saturu

8. Pamatdarbības

8.1 Ieslēgt Dekoderi (STB)

Vispirms jāizveido savienojums ar ārējo 5V adapteri, lai ieslēgtu iekārtu. Kad dekoderi (STB) izmanto pirmo reizi, tiks rādīts pirmais kanāls no noklusējuma kanālu saraksta. Ja dekoderis netiek izmantots pirmo reizi, tiks rādīts pēdējais pirms izslēgšanas skatītais kanāls.

8.2 Ieslēgt/Izslēgt (Power)

 1. Nospiežot [ Power] taustiņu, aktivizējas gaidstāves stāvoklis.
 2. Gaidstāves stāvoklī atkārtoti nospiežot [ Power] taustiņu, iekārta ieslēdzas un tā turpina rādīt iepriekšējo kanālu.
 3. Lietotājs var arī atvienot iekārtas galveno energoapgādi, lai pārtrauktu gaidstāves stāvokli.

8.3 Numurs

Lai pārslēgtu kanālu, pilnekrānā izmantot tālvadības pults ciparu taustiņus un nospiest [OK].

8.4 Pauze

 1. Atskaņošanas režīmā nospiest [ Pause] taustiņu, attēls tiks apturēts, bet kanāla skaņa joprojām būs dzirdama.
 2. Atkārtoti nospiežot [ Pause] taustiņu, ekrāna attēls pārlēks uz pašreiz rādīto attēlu, kanāla skaņa atbildīs rādītajam.

8.5 Izlase (Favorite)

 1. Pilnekrānā nospiest [FAV] taustiņu, kreisajā ekrāna pusē būs redzams turpmāk norādītais “Izlases saraksta” (“Favorite list”) loga attēls.
 2. “Izlases saraksta” logā izcēlumu var pārvietot, nospiežot [kanāls uz priekšu/kanāls atpakaļ] taustiņu, lai atlasītu iecienītākos kanālus.
 3. “Izlases saraksta” logā, nospiežot [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu, var atlasīt izlases grupas. Nospiežot [P-/P+] taustiņus, tiek īstenota “Lapa uz priekšu/lapa atpakaļ” (“Page up/Page down”) funkcija.
 4. Nospiest [Exit] taustiņu, lai izietu no pašreizējā loga.

8.6 Audio

 1. Pilnekrānā nospiežot [ AUDIO] taustiņu, uz ekrāna var atvērt “Audio” logu.
 2. Skaņas celiņu var pārveidot, nospiežot [kanāls uz priekšu/kanāls atpakaļ] taustiņu, un audio režīmu var mainīt, nospiežot [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu.
 3. Režīms: kreisais/labais/stereo/mono.

8.7 Informācija (Information)

Pilnekrānā nospiežot [ INFO] taustiņu (nospiest [INFO] taustiņu un [SARKANO] taustiņu), atveras informācijas logs, kurā attēloti pašreizējā kanāla parametri.

8.8 EPG

Dekoderim (STB) ir elektronisks programmu ceļvedis (EPG), lai palīdzētu navigēt cauri visām kanālu skatīšanās iespējām. EPG sniedz informāciju, piemēram, kanālu sarakstus un sākuma un beigu laiku visiem pieejamajiem kanāliem.

 1. Nospiest [EPG] taustiņu, lai ekrānā rādītu EPG.
 2. Nospiežot [sarkano] taustiņu, var atlasīt kanālus pēc dažādām grupām, piemēram, izlase (Favorite)/satelīts (Satellite)/pakalpojuma sniedzējs (Provider)/CAS utt.
 3. Nospiest [zaļo] taustiņu, lai atlasītu citu attēlojuma režīmu, pieejamie režīmi ir pašreizējais EPG (Now EPG), nākamais EPG (Next EPG), vairāk (More) un grafiks (Schedule), tas parādīts turpmāk norādītajā attēlā:


 4. Nospiežot [dzelteno] taustiņu, EPG izvēlnē var uzstādīt vienu ierakstīšanas taimeri vai doties uz taimera saraksta izvēlni (Timer List menu).
 5. EPG izvēlnē ar izcēlumu atlasot vienu notikumu, to var iekļaut ierakstīšanas taimera sarakstā tieši, nospiežot [REC] pogu.
 6. EPG izvēlnē nospiest [Exit], lai ekrānā aizvērtu EPG.

8.9 Kanālu saraksts (Channel list)

 1. Pilnekrānā nospiežot [OK] taustiņu, var ieiet “Kanālu sarakstā”.
 2. Nospiest [sarkano] taustiņu, lai mainītu dažādās grupas. To var skatīties kā turpmāk norādīts.
 3. Nospiest [zaļo] taustiņu, lai attēlotu detalizētāku informāciju par pašreizējo EPG (EPG Now).
 4. Nospiežot [dzelteno] taustiņu, var mainīt pašreizējā kanāla īpašības, piemēram Iecienīts (FAV)/Bloķēt (Lock)/ Izlaist (Skip)/ Dzēst (Delete)/ Pārdēvēt (Rename).
 5. Nospiežot [zilo] taustiņu, atveras turpmāk norādītais logs “Kārtot” (“Sort”). Pastāv pieci veidi, kā veikt kārtošanu. Nospiest [kanāls uz priekšu/kanāls atpakaļ] taustiņu, lai pārvietotu izcēlumu un nospiest [OK] taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.

8.10 Miega režīms (Sleep)

 1. Ar šo funkciju iespējams iestatīt miega režīma taimeri (sleep timer). Pienākot miega režīma taimerī iestatītajam laikam, sistēma automātiski aktivizēs gaidstāves režīmu.
 2. Nospiežot [SLEEP] taustiņu, režīms tiek pārslēgts starp šādiem iestatījumiem — miega režīma taimeris izslēgts (off)/10/30/60/90/120 minūtes.

8.11 Meklēt (Find)

 1. Lai atvērtu logu “Meklēt” (“Find”), pilnekrānā nospiest [ FIND] taustiņu, kā redzams nākamajā attēlā. Nospiežot [▲ ▼ uz augšu/uz leju, ◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu, var pārvietot izcēlumu, un nospiežot [OK] taustiņu, var dialoga logā ievadīt atlasīto simbolu vai burtu.
 2. Pēc katras rakstzīmes ievadīšanas programmu sarakstā kreisajā pusē tiks meklēti kanāli saskaņā ar ievadīto un uzskaitīt atbilstošie kanāli.
 3. Pārvietot izcēlumu uz “OK” un nospiest [OK] taustiņu, lai aizvērtu “Meklēt” logu un izvēlētos kanālu tieši no kanālu saraksta.

8.12 Tālummaiņa (Zoom)

 1. Ar [ ZOOM] taustiņu iespējams palielināt konkrētu attēlu daļu.
 2. Atkārtoti nospiežot [ ZOOM] taustiņu, attēls tiks pietuvināts šādā rotējošā secībā — x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
 3. “x2 ~ x16” attēlā, izmantojot [uz augšu/uz leju/uz augšu/uz leju] taustiņus, pārvietoties uz to centrēto attēlā zonu, ko nepieciešams apskatīt.
 4. Tālummaiņas režīmā nospiest [Exit], lai aizvērtu “Tālummaiņas” logu.

8.13 Video Formāts

Pirmoreiz pilnekrāna atskaņošanas laikā nospiežot [V. Format] taustiņu, tiks rādīts pašreizējā no sistēmas izejošā video izšķirtspēja, turpinot spiest šo taustiņu, sistēma pārslēgs sava izejošā video izšķirtspēju šādā secībā — “480i > 480p > 576i > 576p > 720p > 1080i > 1080p”.

8.14 Iziet (Exit)

Nospiest [EXIT] taustiņu, lai no pašreizējās izvēlnes izietu iepriekšējā izvēlnē vai lai aizvērtu logu.

Atgriezties uz saturu

9. Pakalpojumi (Service)

Nospiežot [Menu] taustiņu, lai ieietu izvēlnē, būs redzams turpmāk norādītais attēls.

 1. Nospiežot [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu, var atlasīt pakalpojumu sakārtošanas (Organizing services) vai izlases sakārtošanas (Organizing favourites) apakšizvēlni.
 2. Nospiest [OK] taustiņu, lai ieietu “Pakalpojumu sakārtošanā”. Ja izvēlnes bloķēšana (Menu Lock) ir “ieslēgta” (“On”), tiks rādīts dialoga logs, lai lietotājs varētu ievadīt paroli. Noklusējuma parole ir “0000”.
 3. Nospiest [Menu] taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

9.1 Pakalpojumu sakārtošana (Organizing Service)

Ieejot “Pakalpojumu sakārtošanas” izvēlnē, būs redzams turpmāk norādītais attēls.

 1. Izcēlumu var pārvietot, nospiežot [kanāls uz priekšu/kanāls atpakaļ] taustiņu un [OK] taustiņu, lai atlasītu programmas, ko vēlaties rediģēt.
 2. Nospiest [P-/P+ lapa uz priekšu/lapa atpakaļ] taustiņu, lai īstenotu lapa uz priekšu/lapa atpakaļ (Page Up/Page Down) funkciju.
 3. Izmantot [sarkano] taustiņu, lai pārslēgtu citu grupu.
 4. Nospiest [zaļo] taustiņu, lai atlasītu programmas ar citu atlasīšanas režīmu.
 5. Nospiežot krāsaino taustiņu, iespējams īstenot atbilstošo “Pakalpojumu sakārtošanas” funkciju.

Grupas

 1. Nospiežot [sarkano] taustiņu, atveras logs “Grupas”, kā redzams šajā attēlā:
 2. Nospiežot [▲ ▼ uz augšu/uz leju] taustiņu, izcēlumu var pārvietot, un nospiežot [OK] taustiņu, var atlasīt grupu.
 3. Nospiest [Menu] taustiņu, lai aizvērtu “Grupu” sarakstu.

Iespējas (Options)

 1. Nospiežot [zaļo] taustiņu, atveras “Iespēju” logs, kā redzams šajā attēlā:
 2. Nospiežot [▲ ▼ uz augšu/uz leju] taustiņu, pārvieto izcēlumu, un nospiežot [OK] taustiņu, apstiprina atlasīto režīmu.
 3. Nospiest [Menu] taustiņu, lai aizvērtu “Iespēju” sarakstu.

Pārvietot (Move)

 1. Kanālu sarakstā atlasīt rediģējamos kanālus, nospiežot [OK] taustiņu vai izmantojot citu atlasīšanas režīmu.
 2. Tad nospiest [▶︎ pa labi] taustiņu, lai pārvietotu izcēlumu uz labo rīkjoslu.
 3. Atlasīt pārvietošanas (“Move”) ikonu, nospiežot [kanāls uz priekšu/kanāls atpakaļ] taustiņu un [OK] taustiņu.
 4. Pārvietot kanālus uz vēlamo pozīciju un nospiest [OK] taustiņu, lai to apstiprinātu. Kā tas parādīts šajā attēlā:

Bloķēt (Lock)

 1. Kanālu sarakstā atlasīt rediģējamos kanālus, nospiežot [OK] taustiņu vai izmantojot citu atlasīšanas režīmu.
 2. Tad nospiest [▶︎ pa labi] taustiņu, lai pārvietotu izcēlumu uz labo rīkjoslu.
 3. Atlasīt bloķēšanas (“Lock”) ikonu, nospiežot [kanāls uz priekšu/kanāls atpakaļ] taustiņu un [OK] taustiņu.
 4. Bloķēt kanālu, nospiežot [OK] taustiņu. Kā tas parādīts šajā attēlā:

Dzēst (Delete)

 1. Kanālu sarakstā atlasīt rediģējamos kanālus, nospiežot [OK] taustiņu vai izmantojot citu atlasīšanas režīmu.
 2. Tad nospiest [▶︎ pa labi] taustiņu, lai pārvietotu izcēlumu uz labo rīkjoslu.
 3. Atlasīt dzēšanas (“Delete”) ikonu, nospiežot [OK] taustiņu, lai pa vienam dzēstu kanālus.
 4. Ja kanālu sarakstā ir izcēlums, var nospiest [OK] taustiņu, lai atlasītu vairāk kanālus un atkārtot 2) un 3) darbības, lai dzēstu.

Izlaist (Skip) un pārdēvēt (Rename)

Rīkoties tādā pašā veidā, kā iestatot kanālus. Izlaist izcelto kanālu vai mainīt tā nosaukumu.

Meklēt (Find)

 1. Nospiežot [Find] taustiņu, atveras logs “Meklēt”, kā redzams iepriekšējā attēlā. Nospiest [▲ ▼ uz augšu/uz leju, ◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai pārvietotu izcēlumu, un nospiest [OK] taustiņu, lai dialoga logā ievadītu atlasīto simbolu vai burtu.
 2. Pēc katras rakstzīmes ievadīšanas programmu sarakstā kreisajā pusē tiks meklēti kanāli saskaņā ar ievadīto un uzskaitīt atbilstošie kanāli.
 3. Pārvietot izcēlumu uz “OK” un nospiest [OK] taustiņu, lai aizvērtu “Meklēt” logu un atlasītu kanālu tieši no kanālu saraksta.

9.2 Izlases sakārtošana (Organizing Favourites)

Ar šīs izvēlnes palīdzību var pievienot pakalpojumus izlases grupai vai dzēst no tās.

 1. Izlases saraksts (FAV List)
  Lai izvēlētos izlases sarakstu, nospiest “FAV” pogu.
 2. Pievienot (Add)
  Lai izlasei pievienotu pakalpojumus, vēlamos pakalpojumus pakalpojumu sarakstā (“Service List”) iezīmē, nospiežot “OK” pogu, nospiest ▶︎, lai izvēlētos pievienošanas (“Add”) režīmu, un tad nospiest “OK” pogu.
 3. Izņemt (Remove)
  Lai no izlases izņemtu pakalpojumus, vēlamos pakalpojumus pakalpojumu sarakstā (“Service List”) iezīmē, nospiežot “OK” pogu, nospiest ◀︎, lai izvēlētos izņemšanas (“Remove”) režīmu, un tad nospiest “OK” pogu.
 4. Pārvietot (Move)
  Ir iespējams pārkārtot un pārvietot pakalpojumu vēlamajā pozīcijā izlases sarakstā.
 5. Pārdēvēt (Rename)
  Atlasīt vēlamo izlases sarakstu, nospiežot “FAV” pogu, izmantot ▶︎ vai ◀︎ pogas, lai izvēlētos pārdēvēšanas (“Rename”) režīmu, nospiest “OK” pogu, lai tiktu rādīta tastatūra, un pārdēvēt.
 6. Grupas (Group), iespēju (Options) un meklēšanas (Find) funkcijas
  Lūdzam skatīt šīs instrukcijas punktu “Pakalpojumu sakārtošana“.

Atgriezties uz saturu

10. Uzstādīšana (Installation)

 1. Nospiest [OK] taustiņu, lai ieietu “Uzstādīšanas” (“Installation”) režīmā. Ja izvēlnes bloķēšana (“Menu Lock”) ir “ieslēgta” (“On”), tiks rādīts dialoga logs, lai lietotājs varētu ievadīt paroli. Noklusējuma parole ir “0000”.
 2. Nospiest [uz augšu/uz leju] taustiņu, lai atlasītu izvēlnes elementus. Nospiest [menu] taustiņu, lai dotos atpakaļ uz galveno izvēlni.

10.1 Virszemes uzstādīšana (Terrestrial installation)

Nospiest [OK] taustiņu, lai ieietu atlasītajā elementā.

 1. Iespējams atlasīt joslas platumu (Bandwidth) atbilstoši dažādajām valstīm.
 2. Iespējams IESLĒGT/IZSLĒGT (ON/OFF) uztvērēja barošanu (Tuner Power).
 3. Nospiežot [sarkano] taustiņu, iespējams tieši nonākt aklās meklēšanas (blind scan) režīmā, lai skenētu pašreizējās programmas.
 4. Nospiest [zaļo] taustiņu, lai ieietu turpmāk norādītajā izvēlnē.

Skenēšanas režīms (Scan Mode)

Ir divi režīmi. Kanālus var skenēt pēc kanāla (by channel) vai pēc frekvences (by frequency).
– Ja skenēšanas josla ir UHF un reģions ir “Francija”, kanāla Nr. (Ch No.) diapazons ir no 21 līdz 69;
– Ja skenēšanas josla ir VHF un reģions ir “Francija”, kanālu Nr. (Ch No.) diapazons ir no 1 līdz 9 (Tas ir atbilstoši reģionam).

 1. Nospiest [sarkano] taustiņu, lai ieietu aklās meklēšanas (blind scan) izvēlnē, vai nospiest [zaļo] taustiņu, lai ieietu transpondera skenēšanas (TP scan) izvēlnē.
 2. Nospiest [Exit] taustiņu, lai izietu no skenešanas.

10.2 Uzstādīšana ar kabeli (Cable installation)

 1. Nospiest [OK] taustiņu, lai ieietu atlasītajā elementā.
 2. Var atlasīt skenēšanas režīmu (Scan Mode), manuālo skenēšanu (Manual Scan) vai aklo meklēšanu (Blind Scan).
 3. Frekvenci (Frequency) var ievadīt, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
 4. Otro frekvenci (Second Frequency) var ievadīt, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas, ja iestatītais skenēšanas režīms ir aklā meklēšana.
 5. Modulācijas ātrumu (Symbol Rate) var ievadīt, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
 6. Var izvēlēties šādas amplitūdas kvadratūrmodulēšanas (QAM) vērtības — 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM un 256QAM.
 7. Meklēšanu tīkla informācijas ekrānā (NIT Search) iespējams IESLĒGT (ON) vai IZSLĒGT (OFF), ja iestatītais skenēšanas režīms ir manuāla skenēšana.
 8. Kad pārveidošana ir pabeigta, nospiest OK pogu meklēšanas (Search) elementā, lai ieietu skenēšanas izvēlnē un tad.
 9. Nospiežot OK pogu, sāksies skenēšana.

Atgriezties uz saturu

11. Sistēma (System)

Ieejot izvēlnē “Sistēma”, ekrānā būs redzams šāds attēls:

 1. “Sistēmas” izvēlnē nospiest [pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai atlasītu izvēlnes elementu starp šādiem elementiem — Valoda (Language), A/V vadība (A/V Control), Laika iestatījumi (Time setting), Taimeris (Timer), Vecāku kontrole (Parental Control), Citi iestatījumi (Miscellaneous Settings), Programmatūras jaunināšana (Software Upgrade), Noklusējuma iestatījumi (Default Setting), Informācija (Information).
 2. Nospiest [OK] taustiņu, lai ieietu atlasītājā elementā.

11.1 Valoda (Language)

Ieejot izvēlnē “Valoda”, ekrānā būs redzams šāds attēls:

 1. Valoda: nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai atlasītu izvēlnes valodu (menu language), valodu izlase ietver šādas valodas: franču, angļu, spāņu, krievu, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, arābu, poļu utt.
 2. Pirmā audio valoda (First Audio): dažiem kanāliem ir vairāk nekā viena audio valoda, ko var izvēlēties; ar šo funkciju var iestatīt pirmo audio valodu šim kanālam. Ja rādītā kanāla audio valoda ir tāda pati kā iestatītā “Pirmā audio valoda”, sistēma atskaņos šo audio valodu kā noklusēto. Ja kanālam nav piemērotā audio valoda, sistēma automātiski salīdzinās ar otro audio valodu. Audio valodu izlase ietver šādas valodas: angļu, franču, vācu, krievu, arābu, portugāļu, turku, spāņu, poļu un itāļu.
 3. Otrā audio valoda (Second Audio): ja kanālam nav “Pirmajai audio valodai” atbilstošas audio valodas, bet ir “Otrajai audio valodai” atbilstoša audio valoda, sistēma atskaņos otro audio valodu kā noklusēto. Ja nav audio valodas, kas atbilstu “Otrajai audio valodai”, tad automātiski tiks atskaņota pašreizējā kanāla noklusētā valoda. Audio valodu izlase ietver šādas valodas: angļu, franču, vācu, krievu, arābu, portugāļu, turku, spāņu, poļu un itāļu.
 4. Audio prioritāte (Audio Priority): nospiest [pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai atlasītu Dolby vai valodu (Language).
 5. EPG: nospiest [pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai atlasītu EPG valodu.
 6. Subtitru valoda (Subtitle Language): nospiest [pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai atlasītu subtitru valodu.
 7. Teleteksts (Teletext): iespējams iestatīt teleteksta valodu. Ja straumei būs šāda valoda, teletekstu varēs redzēt iestatītajā valodā.
 8. Nospiest [MENU] taustiņu, lai dotos prom no izvēlnes “Valoda”.

11.2 A/V Vadība (A/V Control)

Ieejot izvēlnē “A/V vadība”, ekrānā būs redzams šāds attēls:

 1. Displeja režīmā (Display Mode) iespējams pārslēgt no sistēmas izejošā video izšķirtspēju. Rezultāts ir tāds pats, kā pilnekrānā nospiežot V.Format taustiņu, pēdējais saglabātais iestatījums būs derīgs abos gadījumos. “Pēc avota” (“by Source”) nozīmē, ka sistēma iestatīs video izvades izšķirtspēju atbilstoši atskaņotajai programmai, pārslēgšanās, iespējams, liks televizora ekrāna attēlam noraustīties. “Pēc vietējiem televizora iestatījumiem” (“by Native TV”) nozīmē, ka sistēma savu izšķirtspēju iestatīs atbilstoši HDMI televizora maksimālajai atbalstītajai izšķirtspējai, ja sistēma nav savienota ar HDMI televizoru, tā iestatīs noklusējuma izšķirtspēju.
 2. Attēla formāta režīmā (Aspect Mode) iespējams pārslēgt ekrāna attēla formāta režīmu. Tagad mēs nodrošinām šādas iespējas — 4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto. Nospiest [pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai cirkulāri atlasītu katru režīmu. Ar “16:9” lietotājam tiks sniegts pilns 4:3 attēls, bet kreisajā un labajā ekrāna pusē būs melnas vertikālas līnijas (pillar box), kas nozīmē, ka lietotājs, izmantojot 16:9 televizoru, pilnībā varēs redzēt 4:3 attēlu. Sistēma saspiedīs platekrāna attēlu, padarot to šaurāku, un kreisajā un labajā malā parādīsies melnas joslas. “Auto” nozīmē, ka sistēma neveiks attēla formāta pārveidošanu, 16:9 attēla avots tiks labi rādīts uz 16:9 televizora, bet attēls būs pārāk šaurs 4:3 televizorā, turpretī 4:3 attēla avots būs pārāk plats 16:9 televizorā, bet attēls tiks labi rādīts 4:3 televizorā.
 3. Digitālā audio izeja (Digital Audio Out) paredzēta, lai iestatītu gan SPDIF, gan HDMI digitālo audio izvades režīmu, kura iespējas ir LPCM Out un Auto. Nospiežot [pa kreisi/pa labi] taustiņu, var cirkulāri atlasīt katru režīmu. “LPCM Out” nozīmē, ka sistēma atkodēs gan AC3, gan PCM skaņas celiņa datus kā LPCM, digitālais audio dekoderis vai HDMI televizors saņems LPCM digitālos audio datus. “Auto” nozīmē, ka sistēma konstatēs, kurus datus savienotais HDMI televizors var atkodēt un tad tos nosūtīs. Ja HDMI televizors var atkodēt AC3, sistēma sūtīs jēldatus (RAW data), ja HDMI televizors var atkodēt tikai LPCM, sistēma atkodēs AC3 vai PCM, lai iegūtu LPCM, un tad šos datus nosūtīs.
 4. Nospiest [MENU] taustiņu, lai dotos prom no režīma “A/V vadība”.

11.3 Laika iestatīšana (Time setting)

Ieejot izvēlnē “Vietējā laika iestatīšana” (“Local Time Setting”), ekrānā būs redzams šāds attēls:

 1. GMT (koordinētā universālā laika) lietošana (GMT Usage): šo elementu izmanto, lai sāktu GMT lietošanu. Nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņus, lai “ieslēgtu/izslēgtu” (“On/Off”).
 2. “GMT nobīdes” (“GMT Offset”) elements ir spēkā tikai tad, kad “GMT lietošanas” iestatījums ir “Jā” (“Yes”). Nospiežot [pa kreisi/pa labi] taustiņu, var pārslēgt “GMT nobīdes” vērtību diapazonā “-12.00 ~ +12.00”, pakāpeniskās pieaugšanas iedaļas vērtībā ir pusstunda.
 3. Nospiest [pa kreisi/pa labi], lai kontrolētu, vai vasaras laiks (Summer time) ir ieslēgts vai izslēgts.
 4. Elementi “Datums” (“Date”) un “Laiks” (“Time”) darbojas tikai, kad “GTM lietošana” iestatījums ir “Nē” (“No”). Nospiest [pa kreisi/pa labi], lai pārvietotu izcēlumu, un tiešai ievadīšanai izmantot ciparu taustiņus.
 5. Laika attēlošanas (Time Display) elementā iespējams atlasīt, vai uz priekšējā paneļa tiks vai netiks attēlots pašreizējais laiks.
 6. Nospiest [MENU] taustiņu, lai dotos prom no izvēlnes “Vietējā laika iestatīšana”.

11.4 Taimeris (Timer)

Nospiest [OK], lai atvērtu taimera izvēlni.

 1. Pašreizējā laika (Current time) informācija būs attēlota pirmajā kolonnā; ja pašreizējais laiks nav pareizs, mainīt informāciju par laiku elementā “Laiks” (“Time”).
 2. Taimera numurs (Timer Number): nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņus, lai iestatītu taimera numuru, kopumā ir 8 taimeri.
 3. Taimera režīms (Timer Mode): taimerim ir vairāki režīmi — Izslēgts (Off), Vienu reizi (Once), Ikdienas (Daily), Iknedēļas (Weekly) un Ikmēneša (Monthly).
 4. Taimera pakalpojums (Timer Service): ir divas “Taimera pakalpojuma” iespējas, tostarp “TV kanāls” (“TV Channel”) un “Radio kanāls” (“Radio Channel”) (taimera iestatījums, kas paredzēts kanālu maiņai un aktivizēšanās/miega režīmam), “Ierakstīt radio” (“Record Radio”) un “Ierakstīt TV” (“Record TV”) (taimera iestatījums, kas paredzēts televīzijas vai radio programmu ierakstīšanai USB cietajā diskā) un paziņojums (Message) (atgādinājuma paziņojums).
 5. “Taimera pakalpojumā” atlasot iespēju “Kanāls” (“Channel”) (taimera iestatījums, kas paredzēts kanālu maiņai un aktivizēšanās/miega režīmam), ekrānā tiks rādīts šāds attēls:

  – Kanāls (Channel): nospiest [OK] taustiņu, lai ieietu kanālu sarakstā un atlasītu kanālu, kuram veikt iestatīšanu;
  – Datums (Date): lai ievadītu aktivizēšanās datumu, izmantot ciparu taustiņus;
  – Laiks (On Time): lai ievadītu aktivizēšanās laiku, izmantot ciparu taustiņus. Kad šis laiks pienāks, neatkarīgi no tā, vai sistēma ir gaidstāves vai atskaņošanas režīmā, sistēma automātiski pārslēgsies uz izvēlēto kanālu un to rādīs;
  – Ilgums (Duration): pēc laika iestatīšanas “Ilguma” elementā, kad šis laiks pienāks, sistēma automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.Lai šī funkcija nedarbotos, iestatītajam ilgumam jābūt 00.00.
 6. Ja “Taimera pakalpojumā” tiek atlasīta “Paziņojuma” (“Message”) (atgādinājuma paziņojuma) iespēja, ekrānā tiks rādīts šāds attēls:

11.5 Vecāku kontrole (Parental control)

 1. Iespējams iestatīt paroli, kas paredzēta jebkuram, kurš vēlas darboties “Uzstādīšanas” (“Installation”) režīmā. Ir iespējams arī iestatīt paroli bloķētiem kanāliem. (To, kā iestatīt bloķētu kanālu, skatīt BLOĶĒŠNANA (LOCK)) Šeit tiks parādīts, kā iestatīt un nomainīt paroli.
 2. Funkcijā “Vecāku atslēga” (“Parental Lock”) nospiest [OK] taustiņu, parādīsies dialoga logs, kurā ievadīt paroli. Ja tiks ievadīta pareizā parole, ekrānā būs redzams šāds attēls:
 3. Ar izvēlnes bloķēšanu (Menu Lock) nosaka, vai lietotājam, kad tas vēlēsies ieiet izvēlnē “Uzstādīšana”, būs jāievada parole vai nebūs. Ja “Izvēlnes bloķēšanas” iestatījums ir “Ieslēgts” (“On”), tad lietotājam jāievada parole, iestatījums “Izslēgts” (“Off”) nozīmē atbloķēšanu.
 4. Ar kanāla bloķēšanu (Channel Lock) nosaka, vai lietotājam, kad tas vēlēsies skatīties bloķētos kanālus, būs jāievada parole vai nebūs. Ja iestatījums ir “Ieslēgts”, atskaņojot kanālus ar bloķēšanas zīmi, uz ekrāna parādīsies dialoga logs un tiks prasīts ievadīt paroli. Ja “Kanāla bloķēšanas” iestatījums ir “Izslēgts”, bloķēšanas funkcija nebūs spēkā.
 5. “Jauna parole” (“New Password”) izmanto, lai pārskatītu paroli; šajā elementā var ievadīt jauno paroli tieši, izmantojot ciparu taustiņus. Pēc tam, kad ievadīti 4 digitāli cipari, izcēlums automātiski pārlēks uz “Apstiprināt paroli” (“Confirm Password”) un tiks prasīts atkārtoti ievadīt jauno paroli. Ja parole ir pareiza, ekrānā parādīsies paziņojums “Saglabā datus, lūdzu uzgaidīt…” (“Saving Data, Please Wait…”). Nomaiņa ir pabeigta pēc tam, kad informācija ir saglabāta un notikusi atgriešanās izvēlnē “Sistēmas uzstādīšana” (“System Setup”).

11.6 Citi iestatījumi (Miscellaneous settings)

Ieejot izvēlnē “Citi iestatījumi”, ekrānā būs redzams šāds attēls:

 1. Kanāla saraksta numurs (Channel list num): šajā elementā pieejamas šādas iespējas: 1/2/3, nospiest [OK] un [uz augšu/uz leju] taustiņu, lai cirkulāri atlasītu katru veidu.
 2. Automātiskie subtitri (Subtitle Auto): nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu, lai izvēlētos “ieslēgti” (“On”) vai “izslēgti” (“Off”). Ja pašreizējam kanālam ir subtitru informācija, tā automātiski tiks rādīta, ja šī funkcija ir “IESLĒGTA”, ja šī funkcija ir “IZSLĒGTA”, nepieciešams subtitrus ieslēgt manuāli, nospiežot [SUBTITLE] taustiņu.
 3. Automātiska izslēgšanās (Auto Power Down): nospiežot [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] taustiņu, var atlasīt laiku (time) vai “Izslēgts” (“Off”); atlasot laiku, ja šajā laika periodā ar uztvērēju netiks veiktas nekādas darbības, tas nonāks gaidstāves režīmā.
 4. Gaidstāves režīmi (Standby mods): ja iestatīts “Īsta” (“Real”), nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, uztvērējs ieslēgs īstās gaidstāves stāvokli, enerģijas patēriņš būs mazāks par 0,5 vatiem. Ja iestatīts “Neīsta” (“Fake”), nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, uztvērējs ieslēgs neīstas gaidstāves stāvokli.

11.7 Programmatūras jaunināšana (Software upgrade)

11.7.1 Jaunināt no USB (Upgrade By USB)

Šajā izvēlnē programmatūru ērti var jaunināt no USB. Nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] pogu, lai atlasītu USB A vai USB B; nospiest “OK” pogu, lai tam piekļūtu.

Šajā izvēlnē var atlasīt jaunināšanas režīmu (Upgrade Mode) no šādām iespējām:

 1. Programmatūra (Software) (bez kanālu saraksta).
 2. Kanālu saraksts (Channel list).
 3. Visa programmatūra+ielādes programma (All SW+bootloader).
 4. Visa programmatūra+kanālu saraksts (All SW+Channel list).
 5. Atlasīt piemērotu jaunināšanas datni elementā “Jaunināšanas datne” (“Upgrade File”).

Pēc “Jaunināšanas režīma” un “Jaunināšanas datnes” izvēlēšanās nospiest “OK” pogu uz “Start” elementa, uztvērējs var automātiski veikt jaunināšanu.
Piezīme: Jaunināšanas datne jānovieto USB atmiņas ierīces /SAKNES DIREKTORIJĀ (/ROOT DIRECTORY).

11.7.2 Rezerves kopija USB (Backup to USB)

Izmantojot šo izvēlni, programmatūru var dublēt USB ierīcē.

 1. “Rezerves datnē” (“Backup file”) nospiest [OK] taustiņu, lai rediģētu datnes nosaukumu. Nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] pogu, lai atlasītu USB A vai USB B.
 2. “Rezerves kopijā USB” var nospiest [OK], lai sāktu programmatūras rezerves kopēšanu.

11.7.3 Jaunināt no virszemes (Upgrade by terrestrial)

Izmantojot šo funkciju, iespējams jaunināt programmatūru ar virszemes signāla līnijām.

 1. Atlasīt vai ievadīt frekvenci (Frequency), joslas platumu (Bandwidth) un lejupielādes parametru identifikatoru (download PID), šos parametrus iespējams iegūt no pakalpojuma sniedzēja.
 2. Tad pārvietot izcēlumu uz starta pogu un nospiest [OK] pogu, lai sāktu jaunināšanu.

11.7.4 Jaunināt no kabeļa (Upgrade by cable)

Izmantojot šo funkciju, iespējams jaunināt programmatūru ar signāla līnijām no kabeļa.

 1. Ievadīt frekvenci (frequency), modulācijas ātruma (symbol rate) vērtību un lejupielādes parametru identifikatoru (download PID), un atlasīt režīmu (mode).
 2. Pēc tam pārvietot izcēlumu uz starta pogu.
 3. Nospiest [OK] taustiņu, lai sāktu jaunināšanu.

11.8 Noklusējuma iestatījumi (Default Setting)

11.8.1 Noklusējuma vērtība (Default value)

“Noklusējuma iestatījumos” nospiežot [OK] taustiņu, notiks turpmāk aprakstītais.

 1. Parādīsies dialoga logs, kurā ievadīt paroli, noklusējuma parole ir “0000”.
 2. Kad ievadīta pareizā parole, parādīsies brīdinājuma paziņojums ar jautājumu “Ar šo darbību tiks ielādētas noklusējuma vērtības un izdzēsti visi lietotāja pievienotie kanāli, vai turpināt?” (“The operation will load default and erase all the channels that user added, continue?”).
 3. Ja tiek atlasīta iespēja “OK”, visiem mainītajiem uztvērēja parametriem tiks atiestatītas noklusējuma vērtības. Lūdzam uzmanīgi apsvērt šīs funkcijas izmantošanu.
 4. 1. un 2. darbības laikā nospiest [Exit] taustiņu, lai dotos prom no šā elementa un neko nesaglabātu.

11.8.2 Dzēst visus kanālus (Delete all channels)

Ja elementā “Dzēst visus kanālus” nospiež [OK] taustiņu, parādīsies dialoga logs, kurā tiks prasīts apstiprināt visu kanālu dzēšanu. Ja tiek atlasīts “OK”, visi kanāli tiks dzēsti.

11.8.3 Saglabāt noklusējuma vērtību (Save default value)

Ja elementā “Saglabāt noklusējuma vērtību” nospiež [OK] taustiņu, parādīsies paziņojums ar jautājumu “Vai vēlaties iestatīt pašreizējo datubāzi kā noklusējuma datus?” (“Do you want to set current database as default data?”). Ja tiek atlasīta iespēja “OK”, pašreizējā datubāze tiks iestatīta kā noklusējuma dati.

11.9 Informācija (Information)

 1. Ieejot izvēlnē “Informācija”, ekrānā būs redzams iepriekšējais attēls. Ekrānā būs redzama šāda informācija — MODEĻA ID (MODEL ID), PROGRAMMATŪRAS VERSIJA (S/W VERSION), APARATŪRAS VERSIJA (H/W VERSION), IELĀDĒTĀJA VERSIJA (LOADER VERSION), JAUNĀKAIS ATJAUINĀJUMS (LATEST UPDATE), DEKODERA SN (STB SN).
 2. Nospiest [MENU] taustiņu, lai atgrieztos izvēlnē “Sistēma”.

Atgriezties uz saturu

12. Nosacītā pieeja (Conditional access)

Lietotājam izmantošanai tiek nodrošināts viens CA slots. Uztvērējā ir iebūvēts viedkartes modulis ar CONAX sistēmu. Šajā sistēmā izmantojot operatoru sniegtas kartes, ir iespējams skatīties daudzus šajā sistēmā kodētus kanālus. Šajā izvēlnē skatāma detalizēta informācija par karti, kas ievietota karšu lasītāja modulī. Tas ļauj ievietošanu veikt atbilstoši palīdzības paziņojumiem ekrāna apakšā.

Piezīme: Visa šajā izvēlnē un apakšizvēlnē rādītā informācija iegūta no ievietotās kartes. Ja ir jebkāda kļūda, tās iemesls varētu būt problēma kartē. Pareizi ievietojot karti, vienmēr ekrānā parādīsies paziņojuma lodziņš ar paziņojumu par to, ka sistēma ir atradusi karti, “kartes informācijas” (“card info”) izvēlnē tiks attēlota visa pieejamā informācija. Nospiežot [pa kreisi/pa labi] taustiņu, var iestatīt paziņojuma attēlojuma laiku.

Atgriezties uz saturu

13. Informācijas līdzekļi (Media)

Ieejot izvēlnē “Informācijas līdzekļi”, būs redzams šāds attēls:
Piezīme: Šī izvēlne nav pieejama, ja uztvērēja nav ievietots USB cietais disks.

13.1 Ieraksts (Record)

Šajā izvēlnē iespējams atskaņot ierakstītās datnes, nospiežot [sarkano] taustiņu, datni var pārdēvēt, nospiežot [zaļo] taustiņu, datni var bloķēt, nospiežot [dzelteno] taustiņu, datni var izdzēst.

 1. Var nospiest [1] taustiņu, lai regulētu skaļumu, kamēr notiek ierakstītās datnes priekšskatīšana augšējā kreisajā stūrī.
 2. Var nospiest , lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.

13.2 Filma (Movie)

Šajā izvēlnē var nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] pogu, lai atlasītu aplūkojamo USB disku. Tad nospiest [OK] pogu, lai ieietu video sarakstā.

 1. Šajā izvēlnē iespējams skatīt video datnes, tiek atbalstītas .mpeg un .ts formāta datnes. Nospiežot [ play] taustiņu, var priekšskatīt video augšējā labajā stūrī, lai video skatītos pilnekrānā, nospiest [OK] pogu.
 2. Nospiest [1] taustiņu, lai regulētu skaļumu, kamēr notiek video datnes priekšskatīšana, nospiest [0] taustiņu, lai kārtotu datņu sarakstu, kā arī nospiest , lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.

Dzeltenais taustiņš

Lai rediģētu datnes vai mapes. Ietver mapes (folder) pārdēvēšanas (rename), kopēšanas (copy), dzēšanas (delete) un izveidošanas (create) funkciju. Nospiest [Exit] taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

13.3 Mūzika (Music)

Šajā izvēlnē var nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] pogu, lai atlasītu aplūkojamo USB disku. Tad nospiest [OK] pogu, lai ieietu mūzikas sarakstā.

Šajā izvēlnē var atlasīt atskaņojamās MP3 datnes, nospiežot [OK] taustiņu vai [PLAY] taustiņu. Iespējams arī rediģēt MP3 datni saskaņā ar palīdzības informāciju.

13.4 Attēls (Image)

Šajā izvēlnē var nospiest [◀︎ ▶︎ pa kreisi/pa labi] pogu, lai atlasītu aplūkojamo USB disku. Tad nospiest [OK] pogu, lai ieietu attēlu sarakstā.

 1. Nospiest “OK” pogu uz atlasītajām datnēm, lai tās atskaņotu.
 2. Attēlu iespējams priekšskatīt augšējā labajā stūrī, ja ritjosla atrodas uz attēla datnes (JPG, BMP).
 3. Pārvietot ritjoslu, nospiežot [▲ ▼ uz augšu/uz leju] taustiņu, lapa uz priekšu vai lapa atpakaļ taustiņu.
 4. Doties uz apakšdirektoriju, nospiežot OK taustiņu datnes direktorijā, atskaņot izvēlēto datni, kad ritjosla atrodas uz datnes, pēc atskaņošanas beigām notiek automātiska atgriešanās USB režīmā.

13.5 Personīgā video ierakstītāja iestatījumi (PVR setting)

 1. Laika nobīde (Time Shift)
  IESLĒGTA: aktivizēta laika nobīdes funkcija.
  IZSLĒGTA: deaktivizēta laika nobīdes funkcija.
 2. Laika nobīde uz ierakstu (Timeshift to Record)
  IESLĒGTA: nospiežot “” pogu, lai ierakstītu pārraidi, tiks apvienotas laika nobīdes datnes un ieraksta datnes.
  IZSLĒGTA: ierakstot pārraidi, ierakstīšana sākas, kad tiek nospiesta “” poga, netiek iekļautas laika nobīdes datnes.
 3. Ierakstīt kā kodētu (Record as Scrambled)
 4. Ieraksta tips (Record Type)
  Ieraksta tipu var atlasīt, nospiežot [pa kreisi/pa labi] taustiņu.
 5. Pārlēkšanas solis (Jump Step) Pārlēkšanas laiku var atlasīt, nospiežot [pa kreisi/pa labi] taustiņu.
 6. Ieraksta ceļš (Record Path)
  Ieraksta ceļu var atlasīt, nospiežot [pa kreisi/pa labi] taustiņu.
 7. Laika nobīdes ceļš (Timeshift Path)
  Laika nobīdes ceļu var atlasīt, nospiežot [pa kreisi/pa labi] taustiņu.

13.6 Diska pārvaldība (Disk manage)

Šajā izvēlnē var atlasīt USB disku HDD formātam, HDD informācijai un USB ātruma testam.

Cietā diska diskdziņa formāts (HDD Format)

Nospiest “zaļo” pogu, lai ieietu HDD formāta izvēlnē, kā redzams turpmāk norādītājā attēlā. Ja vajadzīgs formatēt HDD, no “FAT” un “NTFS” atlasīt datņu sistēmu, nospiest “OK” pogu, lai apstiprinātu.

Cietā diska diskdziņa informācija (HDD Information)

Nospiest “dzelteno” pogu, lai ieietu HDD informācijas izvēlnē, kā redzams turpmāk norādītajā attēlā, šeit var apskatīt detalizētāku informāciju par HDD.

USB ātruma tests (USB Speed Test)

Nospiest “zilo” pogu, lai ieietu USB ātruma testa izvēlnē, kā redzams turpmāk norādītajā attēlā, šeit var apskatīt standarta ātrumu (Standard speed) un USB cietā diska ātrumu (USB hard disk speed), saskaņā ar šo informāciju var uzzināt, kādas darbības disks atbalsta. Šajā izvēlnē var nospiest “sarkano” pogu, lai atjaunotu USB diska ātrumu.

13.7 Droši izņemt USB ierīci

Izmantot šo izvēlni, lai drošā veidā izņemtu USB ierīci.

Atgriezties uz saturu

14. Spēles (Games)

Ieejot izvēlnē “Spēles”, būs redzamas trīs spēles — Tetris, Čūska (Snake) un Otello (Othello). Tās var spēlēt, izmantojot tālvadības pulti.

Atgriezties uz saturu

15. EPG

Nospiežot “OK” pogu šajā izvēlnē, būs redzams turpmāk norādītais attēls, iespējams atlasīt EPG, vairāk (More) un grafiku (Schedule). Šī funkcija ir tāda pati kā EPG.

Atgriezties uz saturu

16. Jaunās funkcijas

16.1 Laika nobīde (Time shift)

Ja tiks izveidots savienojums ar USB HDD un izvēlnē “Galvenā izvēlne/Informācijas līdzekļi/PVR iestatījumi/Laika nobīde” (“Main Menu/Media/PVR Setting/Time Shift”) aktivizēta laika nobīdes funkcija, automātiski tiks uzsākta laika nobīdes funkcija pēc tam, kad tiks pārslēgta pārraide, un nospiežot “Tms” pogu laika nobīdes informācijas josla tiks attēlota, kā redzams šajā attēlā:

 1. Var nospiest “” pogu, lai apstādinātu video.
 2. Var nospiest “” vai “” pogu, lai ātri tītu atpakaļ vai ātri tītu uz priekšu.
 3. Var nospiest “” vai “” pogu, lai lēni tītu atpakaļ vai lēni tītu uz priekšu.
 4. Nospiest “◀︎ pa kreisi” vai “▶︎ pa labi” pogas, lai pārlēktu uz dažādām pozīcijām, tad nospiest “OK” pogu, lai to apstiprinātu.
 5. Nospiest “” pogu, lai izietu no atskaņošanas.

16.2 Ieraksts (Record)

Ja ir savienojums ar USB HDD, var nospiest “” pogu, lai sāktu ieraksta funkciju, kā redzams turpmāk norādītājā attēlā:

 1. Nospiest “” pogu, lai attēlotu ieraksta informācijas joslu, kad notiek ierakstīšana.
 2. Nospiest “” pogu vēlreiz, lai iestatītu ieraksta laiku.
 3. Var nospiest “” pogu, lai apstādinātu video.
 4. Var  nospiest “” vai “” pogu, lai ātri tītu atpakaļ vai ātri tītu uz priekšu.
 5. Var nospiest “” vai “” pogu, lai lēni tītu atpakaļ vai lēni tītu uz priekšu.
 6. Nospiest “◀︎ pa kreisi” vai “▶︎ pa labi” pogas, lai pārlēktu uz dažādām pozīcijām, tad nospiest “OK” pogu, lai to apstiprinātu.
 7. Nospiest “” pogu, lai apturētu ierakstīšanu.

Atgriezties uz saturu

17. Problēmu novēršana

Ja Jums ir aizdomas, ka uztvērējs ir bojāts, lūdzam pārbaudīt šo problēmu novēršanas instrukciju, pirms zvanīt pilnvarotam servisa pārstāvim.

Brīdinājums! Nekādā gadījumā nemēģiniet labot uztvērēju paša spēkiem. Šāda veida darbošanās pie uztvērēja var izraisīt nāvējošu elektrošoku un garantija kļūs nederīga.

Pazīme Iespējamais iemesls
Izvēlnē veiktie iestatījumi nav mainījušies Uztvērēja energoapgāde pārtrūka, pirms tas spēja ieiet gaidstāves režīmā.
Dažus no lietotāja saglabātajiem iestatījumiem daļēji vai pilnībā var izdzēst.
Nav signāla Signāla līmenis ir vājš.
Signāla kabelis ir nepareizi savienots (īsslēgums vai pārtraukta ķēde).
Uztvērējs ir ieslēgts, bet nav attēla vai skaņas, izņemot šādu paziņojumu (NAV TV programmas) (NO TV program) Kanāls nav pieejams.
Kanāls ir kodēts.
Uztvērējs nereaģē uz tālvadības pulti Tālvadības pults baterijas ir tukšas vai nepareizi ievietotas.
Tālvadības pults vērsta nepareizā virzienā.
Slikta attēla kvalitāte Zems signāla stipruma līmenis.
Nav skaņas Kabelis ir ievietots nepareizi.
Zems skaļuma līmenis.
Ir aktīva skaņas izslēgšanas funkcija.
Ekrānā nav attēla Uztvērējs ir gaidstāves režīmā.
HDMI vai AV ligzda vai kabelis nav cieši savienots ar televizora video izvades pieslēgvietu.
Televizorā izvēlēts nepareizais kanāls vai video izvade. Nepareizi noteikts televīzijas uztvērēja spilgtuma līmenis.

Atgriezties uz saturu

18. Specifikācijas

Sistēmas resursi

Galvenais procesors uz 594 MHz bāzēts CPU
Zibatmiņa 64 Mbits
DDR SDRAM 1024 Mbits

 

Uztvērējs

Uztvērēja tips DVB-T/T2 DVB-C
Ievades savienotājs IEC, savienotājs, sievišķais
Signāla līmenis -65 līdz -25 dBm
ANT_Power izvade Spriegums:+5 V
Strāva: maks.100 mA
Pārslodzes aizsardzība
Demodulācija Koda ātrums: 1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6
Atbalsta: 1K/2K/4K/8K/16K/32K režīmus
Aizsardzības intervāli: 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128
QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
Atbalsta IF 4,57 MHz
Joslas platums 5,6,7,8 MHz

 

Energoapgāde

Ieejas spriegums 5 V līdzstrāva
Enerģijas patēriņš 5 W Maks.

 

MPEG TS A/V atkodēšana

Pārraides plūsma MPEG-2, H.264
Ievades ātrums Maks. 120 Mbit/s
Attēla formāts 4:3, 16:9, Letter Box
Video atkodēšana MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 daļa 10/H264
Video izšķirtspēja 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P
Audio atkodēšana MEPG-1 slānis I/II, Mpeg2 slānis II, Dolby digital
Audio režīms Kreisais/labais/stereo/mono
Iztveršanas frekvence 32, 44,1 un 48 KHz

 

A/V un datu ievade/izvade

SCART Video CVBS izvade
Audio L/K izvade
IR (3,5MM austiņu ligzda) 38 Khz
USB Atpakaļsaderīgs ar USB 2.0 slotu
HDMI VER 1.3
A tips

 

Fiziskās specifikācijas

Izmērs [P*A*D] 115mm * 75mm * 25mm
Neto svars 1,2 KG
Darbības temperatūra 0°C ~ +45°C
Uzglabāšanas temperatūra -10°C ~ +70°C
Uzglabāšanas gaisa mitrums 5% ~ 95% relatīvais mitrums (kondensācija nenotiek)

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar drukas kļūdām vai pārpratumiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka jauna programmatūra var mainīt uztvērēja funkcijas.
Ražotājam ir tiesības veikt grozījumus bez iepriekšēja paziņojuma.

Atgriezties uz saturu