Izlozes noteikumi (MAI’21)

 • Izlozes organizators SIA “Baltcom, reģistrācijas numurs 40003005264, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, 2737000, turpmāk Baltcom.
 • Atbilstoši Preču un pakalpojumu loteriju likumam Baltcom izloze nav uzskatāma par loteriju, kas jāreģistrē Izložu un azartspēļu inspekcijā. Izlozē var piedalīties personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
 • Reģistrācija Izlozei ir bez maksas.
 • Balva – tālrunis Samsung Galaxy A72. Izlozēti tiks 3 mobilie tālruņi.
 • Izlozes pieteikšanās sākums 2021. gada 17. maijs un tā noslēgsies 2021. gada 17. jūnijā. Balvu izloze notiks 18. jūnijā plkst. 13:00 un laimīgie balvas ieguvēji tiks izziņoti Baltcom facebook lapā un mājas lapā.
 • Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kur norādīta šāda informācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, izmantotais TV/interneta pakalpojuma pieslēgums (turpmāk – Personas dati).
 • Ar vienu tālruņa numuru iespējama viena reģistrācija Izlozei.
 • Izlozē nedrīkst piedalīties Izlozes rīkotāja Baltcom darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Baltcom darbinieks ir piedalījies Izlozē, viņam balva netiek izsniegta.
 • Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
 • Izlozē tiks izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību izlozē vai viņu reģistrācija nav notikusi atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 • Izlozes dalībnieki tiek izslēgti no Izlozes gadījumā, ja tie nav norādījuši visu pieteikumā norādīto informāciju, vai sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza. Balva netiks izsniegta, ja ar Izlozes laimētājiem nebūs iespējams sazināties no Izlozes rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 13.pantam sniedzam tālāk minēto informāciju par Personas datu apstrādi:
Pārzinis: Informācija par pārzini, tā kontaktinformāciju un realizētajiem datu apstrādes noteikumiem pieejama šeit: baltcom.lv/privatuma-politika/ Datu apstrādes mērķis: datu subjekta piekrišanas iegūšana Baltcom komerciālo piedāvājumu izteikšana Izlozes dalībniekiem, kā arī izlozes dalībnieku dalības Izlozē nodrošināšana un uzvarētāja identificēšana un rezultātu paziņošana; Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: attiecībā uz komerciālo piedāvājumu izteikšanu – VDAR 6.panta a) apakšpunkts – datu subjekta piekrišana, bet attiecībā uz Personas datu apstrādi dalības Izlozē nodrošināšanai – VDAR 6.panta b) apakšpunkts – datu apstrāde līgumsaistību izpildei pēc datu subjekta pieprasījuma.