Izmaiņas Līguma noteikumos

No 01.02.2024. tiek ieviestas izmaiņas Baltcom pakalpojumu līgumu noteikumos.

Līgumā par elektronisko sakaru pakalpojumiem, SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS, ir veiktas sekojošas izmaiņas:
 • Tika precizēta 6. sadaļa “Ikmēneša rēķina nosūtīšana”, iekļaujot rēķina nodrošināšanu Pašapkalpošanās portālā un precizējot aktuālos rēķina saņemšanas iespējas.
 • Tika precizēts 8.3. punkts sadaļā “Piekrišana personas datu apstrādei”.
Līgumā par elektronisko sakaru pakalpojumiem, VISPĀRĪGAJOS NOTEIKUMOS, ir veiktas sekojošas izmaiņas:
 • Izslēgts līguma 3.4. punkts (attiecīgi nomainot numerāciju).
 • Mainīti ikmēneša rēķina apmaksas noteikumi, kas atrunāti 4.3. punktā (plašākā informācija zemāk tabulā).
 • Tika precizēts 5.1.4. punkts par ABONENTA tiesībām un 5.2.3. punkts par BALTCOM tiesībām. Precizētās Baltcom tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, papildinot līguma redakciju ar 5.2.6., 5.2.7. un 5.2.8.
 • Aktualizēti 7.2. punkta nosacījumi atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem.
 • Precizētā ABONENTA atslēgšanas procedūra parāda gadījumā 7.3 (plašākā informācija zemāk tabulā) un 7.4. punktā.
 • Precizēta Aparatūras nodošanas kartība Līguma izbeigšanas gadījumā 7.5.punktā.
 • Precizēti Papildu noteikumu 8.3. punktā par strīdiem un to izskatīšanas kārtību, 8.4. punktā par cenrāža, lietošanas noteikumu un kvalitātes deklarāciju pieejamību BALTCOM mājas lapā internetā, ka arī līguma redakcija papildināta ar 8.5. punktu par ABONENTA tiesībām uzstādīt satura filtrus.
Spēkā līdz 31.01.2024. Spēkā no 01.02.2024.
4.3. Ikmēneša abonēšanas maksājumus ABONENTS veic par katru pakalpojuma lietošanas mēnesi līdz attiecīgā pakalpojumu lietošanas mēneša 25.datumam. Maksājumi veicami par pilnu kalendāro mēnesi, neatkarīgi no pakalpojuma lietošanas laika. 4.3.* Ikmēneša abonēšanas maksājumus ABONENTS veic par katru PAKALPOJUMA lietošanas mēnes. BALTCOM nodrošina rēķinu pašapkalpošanās portālā mans.baltcom.lv (turpmāk tekstā – Pašapkalpošanās portāls) 7 (septiņas) dienas pirms rēķina apmaksas termiņa datuma. Maksājumi veicami par pilnu kalendāro mēnesi, neatkarīgi no pakalpojuma lietošanas laika. Ikmēneša maksājumus ABONENTS maksā šajā LĪGUMĀ paredzētajā kārtībā un apjomā. Ja ABONENTS vēlas izmantot BALTCOM pakalpojumus, kuri nav norādīti šajā LĪGUMĀ, ABONENTAM tos iespējams saņemt, apmaksājot šos pakalpojumus, pamatojoties uz BALTCOM izrakstītu rēķinu saskaņā ar BALTCOM cenrādi.
7.3. Gadījumā, ja ABONENTS nav veicis šajā Līgumā paredzētos maksājumus (skat.NOTEIKUMU 4.1. un 4.3. punktus) noteiktajā norēķinu termiņā, viņš maksā BALTCOM nokavējuma procentus 1% apmērā no maksājuma summas par katru nokavēto dienu, līdz BALTCOM APARATŪRA pilnā lietošanas kārtībā un komplektācijā tiek nodota BALTCOM, nosūtot to BALTCOM pa pastu vai ar kurjerdienesta starpniecību un sedzot ar APARATŪRAS sūtīšanu saistītās tiešās izmaksas. […] 7.3. Gadījumā, ja ABONENTS nav veicis šajā LĪGUMĀ paredzētos maksājumus (skat. NOTEIKUMU 4.1.un 4.3.punktus) noteiktajā norēķinu termiņā, ABONENTS apņemas samaksāt Līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu. […]

*Maksājums būs jāveic līdz attiecīgā pakalpojumu lietošanas mēneša 20.datumam. Turpmāk rēķins ik mēnesi tiks izrakstīts tikai par vienu mēnesi.

Ar Līguma par elektronisko sakaru pakalpojumiem jauno redakciju var iepazīties šeit »»»

Go3 pakalpojuma lietošanas noteikumos ir veiktas sekojošas izmaiņas:
 • Līguma redakcija papildināta ar 9.1. punktu par ABONENTA pirkumiem (attiecīgi nomainot numerāciju).
 • Līguma redakcija papildināta ar 12. punktu IZBEIGŠANA NO ABONENTA PUSES (kas stāsies spēka no 01.06.2024.) un 19. punktu NODOŠANA (attiecīgi nomainot numerāciju).
 • Precizētas 13.5., 14.6., 15.5. punktu redakcijas par intelektuālā īpašuma tiesību neievērošanu, drošības pārkāpšanu un pakalpojumu lietošanu ne privātajām vajadzībām.

Ar Līguma par Go3 pakalpojumu jauno redakciju var iepazīties šeit »»»

Līgumā par elektroenerģijas tirdzniecību ir veiktas sekojošas izmaiņas:
 • Tika precizēta 3. sadaļa “Norēķini”, iekļaujot tajā rēķina nodrošināšanu Pašapkalpošanās portālā un precizējot aktuālos rēķina saņemšanas iespējas.
 • Precizēts 5.7.1. punkts par atlaides piešķiršanu abonēšanas maksai.
 • Precizēti ikmēneša rēķina izrakstīšanas un apmaksas noteikumi 7.3.2. un 7.4. punktos.
 • Precizēta paziņošanas kārtība par izmaiņām Pakalpojumā 6.2.1. punktā un ABONENTA tiesības 6.2.4.punktā.
 • Precizēts 7.7. punkts par ABONENTA pretenziju pret izrakstīta rēķina saturu.
 • No redakcijas ir izslēgti punkti 10.2.1 un 10.2.2. par Līguma grozījumiem un papildinājumiem.

Ar Līguma par elektroenerģijas tirdzniecību jauno redakciju var iepazīties šeit »»»

 

Ja piekrītat minētām izmaiņām, nekādas darbības nav jāveic – izmaiņas stāsies spēkā 01.02.2024. Mums ir svarīgs katrs klients, tāpēc mēs darām visu iespējamo, lai piedāvātu Jums izdevīgākos nosacījumus. Ja Jūs tomēr nepiekrītat, tad Jums ir tiesības līdz 04.02.2024. personīgi paziņot Baltcom par līguma pārtraukšanu. Šajā gadījumā terminētajā līgumā noteiktais līgumsods netiks piemērots. Tomēr mēs ļoti ceram, ka Jūs paliksiet kopā ar mums.