SIA Baltcom rekvizīti
Sadarbības partneriem

Reģ. Nr. 40003005264
PVN Nr. LV40003005264
Jur.adr.: Maskavas 322, Rīga, LV-1063
Banka: AS SEB banka (UNLALV2X)
Konts: LV71UNLA0050006790640

Norēķinu konti
Abonēšanas maksājumiem, pakalpojumu apmaksai, klientu maksājumiem u.tml.

AS SEB banka
konts: LV88UNLA0050009339203
kods: UNLALV22

AS Swedbank
konts: LV80HABA0001408045255
kods: HABALV22

AS Luminor Bank
konts: LV66RIKO0002930225939
kods: RIKOLV2X