Baltcom pakalpojumu noteikumi un nosacījumi

Vispārējie noteikumi

1. SIA Baltcom (turpmāk tekstā – Baltcom) elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā noteikumi) nosaka Baltcom publiskā elektronisko sakaru tīkla pakalpojumu (turpmāk tekstā — elektronisko sakaru pakalpojumu) sniegšanu un lietošanas kārtību, kas jāievēro visiem Baltcom elektronisko sakaru pakalpojumu Abonentiem.
2. Baltcom publisko elektronisko sakaru tīkls ir Baltcom īpašums. Tīkla ekspluatāciju veic un par tā tehnisko stāvokli atbild Baltcom.
3. Baltcom nosaka pakalpojuma pieslēguma punktu, kas ir piederības un apkalpošanas dalījuma robeža starp Baltcom un Abonentu.
4. Pieslēgumu Baltcom veic pēc juridiskās vai fiziskās personas pieteikuma.
5. Lai saņemtu pakalpojumu, pirms līguma noslēgšanas jāuzrāda:
– fiziskām personam — personu apliecinošs dokuments;
– juridiskām personām — reģistrācijas apliecība (un jāiesniedz kopija), PVN maksātāja reģistrācijas apliecība, pilnvarojums slēgt līgumu (un jāiesniedz kopija) un pilnvarotās personas apliecinošs dokuments.
6. Vienlaicīgi ar līguma noslēgšanu personas iepazīstas ar šiem noteikumiem, iemaksā vienreizējo pamatmaksu Baltcom cenrādī noteiktajā apmērā, kā rezultātā kļūst par Abonentu saskaņā ar līgumā norādīto adresi. Atslēgšanu Baltcom veic pēc juridiskās vai fiziskās personas pieteikuma vai līgumā minētajos gadījumos.
7. Lēmumu par pieteikuma izpildi vai atteikšanu pieņem Baltcom.
8. Baltcom un Abonents savstarpēji vienojas par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku.
9. Abonentam pakalpojuma pieslēgšana gadījumā, ja pakalpojums atslēgts par apmaksas termiņu kavējumu vai līguma nosacījumu pārkāpšanu, tiek veikta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atkārtotas pieslēgšanas apmaksas, kā arī pēc abonēšanas maksas parāda un līgumsoda samaksas, saskaņā ar Baltcom apstiprinātajiem izcenojumiem.

Pakalpojuma ierīkošana

12. Lēmumu par elektronisko sakaru pakalpojuma ierīkošanu fiziskai personai Baltcom var pieņemt, ņemot vērā Abonenta iesniegtās garantijas, pamatojumu dzīves vietai un citus apstākļus.
13. Lai saņemtu elektronisko sakaru pakalpojumus, kuru sniegšanai Abonenta telpās nepieciešams uzstādīt aparatūru, Abonentam papildus jāpilda šādas prasības:
13.1. jānodrošina iekārtas darbībai paredzētā elektrotīkla sprieguma padeve tās uzstādīšanas tiešā tuvumā;
13.2. jānodrošina piemērota vieta iekārtas uzstādīšanai.

Sniegto pakalpojumu pārtraukšana uz laiku

14. Baltcom uz laiku bez Abonenta piekrišanas var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu:
14.1. dabas stihijas val ārkārtas gadījumos līdz to novēršanai, bet ne ilgāk par 3 (trim) nedēļām;
14.2. veicot ekspluatācijas (mērīšanas, pārslēgšanas utt.) remonta vai modernizēšanas darbus, bet ne ilgāk par 2 (divām) darba dienām;
14.3. komunālajiem un avārijas dienestiem veicot neatliekamus avārijas darbus, ja to izpildei nepieciešama Abonentu līniju atslēgšana.

Abonentu tiesības un pienākumi

15. Abonentam ir tiesības izvēlēties jebkuru no Baltcom piedāvātajiem pakalpojumiem.
16. Mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam, pakalpojuma lietošanas tiesības nepāriet no iepriekšējā īpašnieka vai lietotāja uz jauno tiesību ieguvēju. Tiesību ieguvējs ir tiesīgs izmantot pieslēgto pakalpojumu tikai pēc līguma noslēgšanas ar Baltcom.
17. Abonentam ir pienākums nomaksāt abonēšanas maksu un maksu par citiem pakalpojumiem līgumā paredzētajā kārtībā pilnā apmērā.
18. Abonentam ir pienākums nekavējoties ziņot Baltcom par konstatētajiem elektronisko sakaru pakalpojumu tīklu bojājumiem vai nekvalitatīvu darbību.