Электроэнергия

Пользуясь электричеством Baltcom, плати за потраченную энергию без дополнительной платы за обслуживание!

 • Качественная электроэнергия по выгодной цене;
 • Один понятный и фиксированный тариф на электроэнергию;
 • Плати только за использованную электроэнергию и определённые законодательными актами платежи – без абонентской платы или других дополнительных расходов;
 • С договором электроэнергии Baltcom можно ознакомиться здесь.

Заказать

PIETEIKUMS ir elektroniskā vai rakstiskā veidā aizpildīts pieteikums, elektroenerģijas pakalpojuma saņemšanai, kas ietver sevī sekojošo informāciju par elektroenerģijas lietotāju: Vārds, Uzvārds, Personas kods, Pakalpojuma pieslēguma adrese, Tālruņa numurs, E-pasts, Pakalpojuma veids. Aizpildot PIETEIKUMU un iekļaujot visu elektroenerģijas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo informāciju, ABONENTS ir piekritis šī LĪGUMA noslēgšanai.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS – ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBAS vispārīgie noteikumi

1.1. Atbilstoši šiem noteikumiem un ABONENTA pieteikumā atzīmētajam izvēlētajam elektroenerģijas tarifam, BALTCOM pārdod un ABONENTS pērk neierobežotu elektroenerģijas apjomu. ABONENTS maksā BALTCOM par saņemtās elektroenerģijas apjomu atbilstoši savam ikmēneša elektroenerģijas patēriņam, izteiktam kā kilovatstundas (turpmāk — kWh) mēnesī un nolasītam no ABONENTA elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta jeb elektroenerģijas skaitītāja, kā arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus (maksu par elektroenerģijas piegādi un maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai maksu par ievadaizsardzības aparātsstrāvas lielumu).

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība no BALTCOM ABONENTAM ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un ABONENTA apkalpošanu visos ar elektroenerģijas piegādi saistītos jautājumos, izņemot jautājumus, kas ir sadales tīkla operatora kompetencē un saistīti ar elektroenerģijas tīkla uzturēšanu, tostarp ar elektroenerģijas piegādes pārtraukumu plānošanu un īstenošanu, lai veiktu elektrotīkla remonta darbus, elektrotīkla avārijas vai bojājumu reģistrēšanu, novēršanu un komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanu.

1.3. ABONENTS pilnvaro BALTCOM ABONENTA vārdā norēķināties ar sadales sistēmas operatoru par sadales sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm (OIK), un pilnvaro BALTCOM informēt sistēmas operatoru par šo LĪGUMU un saņemt no sistēmas operatora informāciju par ABONENTAM sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, OIK, ABONENTA enerģijas identifikācijas kodu(-iem), kā arī par iepriekšējo un paredzamo ABONENTA objektu elektroenerģijas patēriņu, ciktāl tas nepieciešams šī LĪGUMA izpildei.

1.4. BALTCOM no sadales tīkla operatora saņem informāciju par ABONENTA elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu jeb elektroenerģijas skaitītāju rādījumu, kuru vidēji reizi gadā kontrolē sadales tīkla operators.

1.5. ABONENTS apņemas pilnībā norēķināties ar iepriekšējo elektroenerģijas tirgotāju neatkarīgi no šī LĪGUMA un BALTCOM nepārņem ne ABONENTA iepriekšējam elektroenerģijas tirgotājam samaksāto pārmaksu par elektroenerģiju, nedz jebkādas citas iepriekšējā elektroenerģijas tirgotāja saistības pret ABONENTU.

1.6. BALTCOM nodrošina elektroenerģijas pārdošanu minimālajā laika periodā, kas ir viens kalendārais mēnesis. Ja BALTCOM saņem ABONENTA pieteikumu līdz tekošā mēneša 10. datumam, enerģijas piegādi ABONENTAM BALTCOM nodrošina sākot ar nākamā mēneša 1. datumu. Ja BALTCOM saņem attiecīgo pieteikumu pēc tekošā mēneša 10. datuma, elektroenerģijas pārdošanu BALTCOM nodrošina, sākot ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

1.7. Šī LĪGUMA noslēgšanas brīdī ABONENTAM piedāvātā elektroenerģijas  cena eiro par 1 (vienu) kWh elektroenerģijas,  slēdzot LĪGUMU uz 12 mēnešiem, kā arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi (maksa par elektroenerģijas piegādi un maksa par pieslēguma nodrošināšanu vai maksa par ievadaizsardzības aparātsstrāvas lielumu) ir norādīti BALTCOM cenrādī, kas pieejams BALTCOM klientu apkalpošanas centros un BALTCOM mājas lapā www.baltcom.lv, un ir atkarīgi no ABONENTA izvēlētā BALTCOM piedāvātā tarifu plāna un no ABONENTA izvēlētā sadales sistēmas operatora tarifa veida. Aktuālais elektroenerģijas  tirdzniecības  pakalpojumu  cenrādis  pieejams BALTCOM mājas lapā www.baltcom.lv, un BALTCOM apstiprina cenrādi uz nākamo gadu ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1. decembrim.

1.8. Ja ABONENTS apmaksā rēķinus par vairākiem tam piederošiem īpašumiem (piemēram, dzīvokli, vasarnīcu, garāžu), kuriem elektroenerģijas tirdzniecību nodrošina pēc BALTCOM standarta piedāvājuma elektroenerģijas tarifa, tad visu šo ABONENTA īpašumu elektrības patēriņš konkrētā mēnesī tiek summēts un atbilstošais BALTCOM standarta piedāvājuma elektroenerģijas tarifs (arī tad, ja tas ir zemāks nekā atsevišķām ABONENTA pieslēgumu adresēm piemērojamais) tiek piemērots ABONENTA elektroenerģijas rēķinā par attiecīgo mēnesi atbilstoši summētajam elektrības patēriņam. Gadījumā, ja ABONENTS apmaksā rēķinus par vairākiem piederošiem īpašumiem, kuriem elektroenerģijas tirdzniecību nodrošina pēc BALTCOM dažādiem elektroenerģijas tarifiem, tad visu šo ABONENTA īpašumu elektrības patēriņš nesummējas un katram patēriņam atsevišķi tiek piemērots atbilstoša piedāvājuma elektroenerģijas tarifs.

2. PUŠU tiesības un pienākumi. BALTCOM tiesības un pienākumi

2.1. ABONENTA vārdā BALTCOM veic norēķinus ar sadales sistēmas operatoru, pārskaitot sistēmas operatoram no ABONENTA ieturēto maksu par sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.

2.2. BALTCOM nodrošina elektroenerģijas pārdošanu ABONENTAM par fiksētu cenu 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no LĪGUMA stāšanās spēkā saskaņā ar cenrādi un turpmāk, ja LĪGUMS tiek automātiski pagarināts atbilstoši šī LĪGUMA 5.2. punktam. BALTCOM vismaz sešas nedēļas pirms automātiskā LĪGUMA pagarinājuma informē ABONENTU par LĪGUMA darbības termiņa beigām.

2.3. BALTCOM informē ABONENTU par izmaiņām Pakalpojumā un tā cenā, nosūtot paziņojumu parastā vēstulē, pa pastu vai elektroniskā vēstulē pa elektronisko pastu uz ABONENTA e-pasta adresi, vai kā īsziņu uz ABONENTA mobilo telefonu, vai iekļaujot attiecīgo informāciju kārtējā ABONENTAM izrakstītajā un pa pastu vai elektroniski nosūtītajā rēķinā atbilstoši PIETEIKUMĀ izvelētajam ABONENTA saziņas veida/- iem.

2.4. Mainoties elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifam un/vai obligātā iepirkuma komponentei (OIK), un vai pievienotās vērtības nodoklī (PVN), BALTCOM attiecīgi maina sniegtā pakalpojuma cenu atbilstoši elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma tarifa un/vai OIK, un/vai PVN izmaiņām. Par šādām izmaiņām elektroenerģijas piegādes pakalpojuma kopējā cenā, kas nav BALTCOM kontrolē, BALTCOM informē ABONENTU, vēlākais, mēnesi pirms attiecīgā rēķina izrakstīšanas ar mainītajām cenas daļām.

2.5. Ja BALTCOM piedāvātā elektroenerģijas cena tiek mainīta saistībā ar šī LĪGUMA punktā 2.4. minētajām izmaksām, kas nav BALTCOM kontrolē, ABONENTAM nav tiesības lauzt LĪGUMU bez šī LĪGUMA punktā 4.4. minētā līgumsoda piemērošanas.

2.6. Par izmaiņām pakalpojuma kopējā cenā, kas ir BALTCOM kontrolē, t.i., par elektroenerģijas cenu, kas tiks piedāvāta nākamajā gadā, BALTCOM informē ABONENTU līdz tekošā gada 1. decembrim. ABONENTA tiesības un pienākumi

2.7. ABONENTS piekrīt, ka sistēmas operators pēc BALTCOM pieprasījuma sniedz BALTCOM informāciju par ABONENTA elektroenerģijas patēriņa un slodzes profila vēsturi

2.8. Par savas adreses, kontaktinformācijas vai citu rekvizītu izmaiņām, kas ir būtiskas šī LĪGUMA izpildei un BALTCOM ikmēneša rēķinu apmaksai, ABONENTS informē BALTCOM, vēlākais, 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu iestāšanās.

2.9. Par elektroenerģijas skaitītāju bojājumiem, norautām plombām, iespējamām skaitītāju rādījuma kļūdām un citām ar elektroenerģijas sadales tīkla bojājumiem saistītām problēmām ABONENTS nekavējoties ziņo elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram.

2.10. ABONENTS var mainīt izvēlēto enerģijas tarifu nākamajam tirdzniecības periodam (12 mēnešiem) starp parasto elektroenerģiju, EKOenerģiju vai Universālo pakalpojumu, ne vēlāk tekošā tirdzniecības perioda (12 mēnešu) pēdējā mēneša 10. datumā iesniedzot attiecīgu pieteikumu BALTCOM, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. ABONENTS apņemas katra mēneša 1. datumā nolasīt elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus un līdz katra mēneša 3. datumam iesniegt tos BALTCOM. Tos var nodot BALTCOM klientu portālā mans.baltcom.lv, ar īsziņu uz mobilo tālr. 29302302, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected], zvanot uz 67480000, kā arī BALTCOM klientu apkalpošanas centros.

3.2. ABONENTS atbild par elektroenerģijas komercuzskaites skaitītāja rādījumu pareizu nolasīšanu un laicīgu iesniegšanu. Ja rādījumi netiek savlaicīgi iesniegti BALTCOM, tad ABONENTA ikmēneša rēķins tiek sagatavots pēc ABONENTA vidējā elektroenerģijas patēriņa pēdējo 1- 12 mēnešu laikā (atkarībā no tā, par cik mēnešiem BALTCOM pieejami dati par ABONENTA ikmēneša elektroenerģijas patēriņu).

3.3. BALTCOM ik mēnesi, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no ABONENTA elektroenerģijas skaitītāja lasījuma saņemšanas, atbilstoši šī LĪGUMA punktiem 1.7. un 1.8. izraksta un nosūta uz ABONENTA norādīto e-pasta adresi elektroniski sagatavotu rēķinu par ABONENTA faktiski saņemto elektroenerģiju, kas ir derīgs bez paraksta. Rēķini reģistrētiem lietotājiem ir pieejami klientu portālā mans.baltcom.lv.

3.3.1. ABONENTIEM, kas jau ir BALTCOM pakalpojumu klienti un šī LĪGUMA nav atzīmējuši, ka vēlas saņemt atsevišķu(-us) drukātu(-us) rēķinu(-us), rēķins par elektroenerģiju tiek pievienots rēķinam par esošajiem pakalpojumiem.

3.3.2. Ja ABONENTS šī LĪGUMA ir atzīmējis, ka vēlas saņemt drukātu(-us) rēķinu(-us) pa pastu, rēķins(-i) tiek nosūtīts(-i) arī pa pastu, iekļaujot attiecīgo samaksu 1,42 eiro (viens, komats, četrdesmit divi eiro) plus PVN par katru drukāto rēķinu.

3.4. ABONENTS 20 kalendāro dienu laikā no rēķina(-u) izrakstīšanas un nosūtīšanas uz šī LĪGUMA norādīto ABONENTA e-pasta adresi vai pa pastu uz ABONENTA šī LĪGUMA norādīto(-ajām) adresi(-ēm) pilnā apjomā apmaksā BALTCOM ikmēneša rēķinu(-us).

3.5. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķina summas ieskaitīšanas diena BALTCOM norādītajā bankas kontā, ABONENTAM sedzot visus izdevumus par pārskaitījuma veikšanu.

3.6. Ja ABONENTS atbilstoši šī LĪGUMA punktam 3.1. ir savlaicīgi iesniedzis BALTCOM elektroenerģijas skaitītāja mērījumus, bet nav savlaicīgi (atbilstošajam patēriņa mēnesim sekojošā kalendārā mēneša laikā) saņēmis BALTCOM rēķinu par patēriņa mēnesī saņemto elektroenerģiju, ABONENTS nekavējoties informē BALTCOM par to, ka nav saņemts ikmēneša rēķins par elektroenerģiju.

3.7. Ja ABONENTAM ir pretenzijas pret izrakstītā rēķina saturu, ABONENTS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas datuma ir tiesīgs iesniegt BALTCOM pretenziju. Ja pretenzija tiek atzīta kā pamatota un rēķins tiek labots un atkārtoti nosūtīts ABONENTAM, attiecīgie norēķini PUŠU starpā notiek pēc labotā un ABONENTAM nosūtītā rēķina datuma.

3.8. Ja ABONENTS LĪGUMA darbības laikā vēlas mainīt rēķina saņemšanas adresi vai tā saņemšanas veidu, ABONENTS šādas izmaiņas var reģistrēt, nosūtot BALTCOM vēstuli vai iesniegumu, kā arī klientu apkalpošanas portālā mans.baltcom.lv, vai arī pieteikt šādas izmaiņas pa e-pastu vai telefoniski. BALTCOM šādas izmaiņas reģistrētiem lietotājiem attēlos klientu apkalpošanas portālā mans.baltcom.lv. Šādas izmaiņas LĪGUMĀ stājas spēkā ar to datumu, kad BALTCOM izraksta ABONENTAM rēķinu atbilstoši ABONENTA reģistrētajām izmaiņām, bet ne vēlāk kā vienu pilnu kalendāro mēnesi pēc izmaiņu pieteikšanas no ABONENTA puses.

3.9. Ja ABONENTS, apmaksājot BALTCOM izrakstīto rēķinu, veic pārmaksu vai maksājumu uz priekšu, BALTCOM attiecina uz priekšu samaksāto summu uz nākamo maksājuma periodu jeb nākamo rēķinu. Gadījumos, ja ABONENTS lauž Līgumu sakarā ar Līguma noteikumu grozījumiem, vai arī tādēļ, ka sniegtais pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem, ABONENTAM ir tiesības viena mēneša laikā pēc Līguma laušanas saņemt uz priekšu samaksāto summu.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Maksājuma(-u) kavējuma gadījumā ABONENTAM jāmaksā līgumsods 0.1% (nulle, komats, viena procenta) no nesamaksātās summas apmērā par katru kavējuma dienu attiecīgajam maksājumam, bet ne vairāk kā 10% (desmit, komats, nulle procenti) no nesamaksātās summas.

4.2. ABONENTS ir atbildīgs par visiem parāda atgūšanas izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Līguma laušana neatbrīvo ABONENTU no parāda saistību pilnīgas izpildes. BALTCOM ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma sniegt ziņas par ABONENTU un viņa parādu trešajām personām, kā arī ABONENTS neiebilst un atļauj šo ziņu publiskošanu un ievietošanu publiskajās parādnieku kredītvēstures datubāzēs. ABONENTS veic samaksu par papildu izdevumiem un izmaksām, kas rodas saistībā ar parāda papildu administrēšanu un iekasēšanu.

4.3. Ja ABONENTS apmaksā iepriekšējo rēķinu vai tā daļu, kad jau uzkrājušies kavējuma procenti, BALTCOM patur tiesības no saņemtās summas sākotnēji segt kavējuma maksas un tad parādu par piegādāto elektroenerģiju.

4.4. Ja ABONENTS pirms šī LĪGUMA beigu termiņa atsakās no BALTCOM elektroenerģijas pārdošanas pakalpojuma kādā no šī LĪGUMA adresēm, tad ABONENTS maksā BALTCOM līgumsodu 10,00 (desmit eiro, 00 centi) eiro apmērā – arī situācijās, kas minētas šī LĪGUMA punktos 5.3., 5.4.1., 5.4.2., 5.5. un 5.7. Uz Universālā pakalpojuma pārtraukšanu līgumsods neattiecas. PVN līgumsodam nepiemēro.

4.4.1. Līgumsods ik trīs mēnešus tiek samazināts par 2,50 eiro (diviem eiro, piecdesmit centi) Līguma darbības 12 (divpadsmit) kalendārajos mēnešos.

4.4.2. Šis līgumsods par elektroenerģijas pārdošanas pakalpojuma pirmstermiņa atcelšanu tiek piemērots papildus jebkādiem citiem līgumsodiem, kas izriet no ABONENTA cita veida līgumattiecībām ar BALTCOM.

4.4.3. Gadījumos, ja Līgumu lauž BALTCOM, vai ABONENTS lauž Līgumu sakarā ar Līguma noteikumu grozījumiem, vai arī tādēļ, ka sniegtais pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem, šajā gadījumā punktā

4.4. norādītais līgumsods netiek piemērots.

4.5. BALTCOM neuzņemas atbildību par situāciju, ja tas nevar nodrošināt ABONENTAM Pakalpojumu tāpēc, ka elektrosadales sistēmas operators nesniedz ABONENTAM sistēmas pakalpojumus no BALTCOM neatkarīgu iemeslu dēļ.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

5.1. Šis LĪGUMS stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz noteiktu laika termiņu, kas ietver 12 (divpadsmit) nākamos kalendārajiem mēnešiem no tā parakstīšanas datuma. Pakalpojums tiek nodrošināts, sākot ar pirmo mēnesi, kas norādīts šī LĪGUMĀ kā pakalpojuma sākuma mēnesis kādai no ABONENTA adresēm.

5.2. Ja kāda no Pusēm 45 (četrdesmit piecas) dienas pirms šī LĪGUMA 5.1. punktā minētā termiņa beigām rakstiski neinformē otru pusi par vēlmi izbeigt šajā LĪGUMĀ aprakstītā Pakalpojuma saņemšanu/nodrošināšanu vai ja ABONENTS nav noslēdzis vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību ar citu tirgotāju pirms šī LĪGUMA 5.1. punktā minētā termiņa beigām un par to rakstiski ir informējis BALTCOM 15 (piecpadsmit) dienas pirms šī LĪGUMA 5.1. punktā minētā termiņa beigām, Pakalpojuma sniegšanas termiņš tiek pagarināts uz jaunu elektroenerģijas tirdzniecības periodu (12 mēnešiem) pēc aktuālā BALTCOM cenrāža ABONENTA izvēlētajam elektroenerģijas tarifu plānam.

5.3. PUSES var vienpusēji pārtraukt LĪGUMA darbību, brīdinot otru PUSI rakstiskā veidā. Ja rakstisks brīdinājums tiek iesniegts ne vēlāk kā tekošā mēneša 10. datumā, LĪGUMU un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, citādi LĪGUMU un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar aiznākamā mēneša 1. datumu. Gadījumā, ja ABONENTS ir izvēlējies citu tirgotāju, ABONENTAM ir tiesības pārtraukt LĪGUMA darbību, brīdinot otru PUSI rakstiskā veidā līdz tekošā mēneša 15. datumam, šajā gadījumā LĪGUMU un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu.

5.4. BALTCOM patur tiesības izbeigt LĪGUMU, ja:

5.4.1. ABONENTS LĪGUMA darbības laikā kavējis ikmēneša maksājumu par vismaz 10 (desmit) kalendārajām dienām un BALTCOM nosūtījis ABONENTAM rakstisku brīdinājumu par to, un maksājumu kavējums turpinās arī 20 (divdesmit) kalendārās dienas pēc brī dinājuma nosūtīšanas, šajā gadījumā BALTCOM ir tiesīgs pieprasīt sistēmas operatoram atslēgt ABONENTA elektroietaises, pilnīgi vai daļēji pārtraucot ABONENTA elektroapgādi.

5.4.2. BALTCOM no elektrosadales sistēmas operatora saņem informāciju, ka ABONENTS maina tirgotāju vai beidz elektroenerģijas lietošanu visās pieteikumā norādītajās adresēs – šādā gadījumā BALTCOM nesūta ABONENTAM paziņojumu par LĪGUMA beigšanu un LĪGUMA darbība beidzas līdz ar kalendārā mēneša beigām vai arī ar dienu, kad elektrosadales sistēmas operators beidz elektrosadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu ABONENTAM.

5.5. ABONENTS pirms pirmā elektroenerģijas piegādes mēneša, kas pieteikumā norādīts konkrētai pieslēguma adresei, ir tiesīgs bez šī LĪGUMA punktā 4.4. noteiktā līgumsoda piemērošanas atteikties no elektroenerģijas piegādes uzsākšanas attiecīgajā adresē, paziņojot BALTCOM par atteikšanos no LĪGUMA līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam pirms paredzētās elektroenerģijas piegādes uzsākšanas. Ja elektroenerģijas piegāde konkrētajā pieslēguma adresē jau uzsākta, uz elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu pirmajos 12 (divpadsmit) LĪGUMA darbības mēnešos attiecas līgumsods, kas ir minēts šī LĪGUMA punktā 4.4.

5.6. Ja BALTCOM LĪGUMA pirmo 12 (divpadsmit) mēnešu darbības laikā maina līguma nosacījumus, ABONENTS ir tiesīgs izbeigt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu bez līgumsoda, kas aprakstīts šī LĪGUMA punktā 4.4. piemērošanas.

5.7. Ja ABONENTS vēlas izbeigt elektropārvades sistēmas pakalpojumu saņemšanu un beigt elektroenerģijas lietošanu konkrētā adresē, ABONENTS vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš to norāda iesniegumā BALTCOM par LĪGUMA beigšanu, norādot elektroenerģijas lietošanas izbeigšanas laiku, un BALTCOM par to informē elektrosadales sistēmas operatoru.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Šis LĪGUMS noformēts latviešu valodā uz PIETEIKUMA, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa, pamata.

6.2. LĪGUMA grozījumi un papildinājumi nepieciešamības gadījumā tiek veikti, Pusēm rakstiski vienojoties, tos paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji, un tie kļūst par šī LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

6.2.1. ABONENTS var nodot norādījumus, paziņojumus vai piekrišanas telefoniski, bet tie ir derīgi tikai tad, ja BALTCOM tos ir ierak stījis. LĪGUMA grozījumi no ABONENTA puses stājas spēkā tikai tad, ja BALTCOM tos ir sagatavojis un attiecīgi apstiprinājis rakstveidā.

6.2.2. BALTCOM rakstiski sagatavots piedāvājums ABONENTAM stājas spēkā, ja ABONENTS tam neiebilst piedāvājumā norādītajā termiņā, kurš nav mazāks par 10 (desmit) dienām.

6.3. Iesniedzot PIETEIKUMU, ABONENTS piekrīt, ka tā telefona sarunas ar BALTCOM par LĪGUMA noslēgšanu un izpildi tiek ierakstītas.

6.4. Iesniedzot PIETEIKUMU, ABONENTS izsaka piekrišanu turpmākai savu šajā LĪGUMĀ norādīto personas datu, tai skaitā personas koda, apstrādei, kā arī piekrīt, ka BALTCOM pieprasa un saņem ABONENTA personas datus no trešajām personām un tos apstrādā BALTCOM pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. ABONENTAM, iesniedzot rakstveida iesniegumu BALTCOM, ir tiesības iepazīties ar BALTCOM rīcībā esošiem apstrādājamiem šīs personas datiem un ir tiesības pieprasīt veikt tajos papildinājumus vai labojumus saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumdošanu.

6.5. Iesniedzot PIETEIKUMU, ABONENTS piekrīt, ka gadījumā, ja tas neveic maksājumus atbilstoši LĪGUMAM un saskaņā ar to izrakstītajiem BALTCOM rēķiniem par piegādāto elektroenerģiju, ABONENTA personas dati pēc iepriekšēja brīdinājuma var tikt nodoti trešajām pusēm parāda piedziņas nolūkos un iekļaušanai parādvēstures datu bāzēs.

6.6. PUSES apņemas bez otras PUSES piekrišanas neizpaust un neizplatīt trešajām personām LĪGUMA noteikumus vai citu LĪGUMA izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, patērētāju tiesību aizsardzībai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei, kā arī citus gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti.

6.7. ABONENTS apņemas bez BALTCOM rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām ar šo LĪGUMU iegūtās tiesības un pienākumus.

6.8. Pusēm ir saistoši visi atbilstošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktie pienākumi un tiesības, kas noteiktas Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā, likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos.

6.9. Puse ir atbrīvota no atbildības par šī LĪGUMA neizpildi tādā apmērā, kādā attiecīgo Pusi kavē izpildīt LĪGUMU nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies neatkarīgi no attiecīgās Puses (kuras saistību izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi) rīcības un bez attiecīgās Puses vainas un kas atrodas ārpus attiecīgās Puses kontroles, un ko attiecīgā Puse nevarēja un tai nevajadzēja paredzēt, un ko attiecīgā Puse nevarēja novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.

6.10. Nepārvarama vara šī LĪGUMA izpratnē ir karš, bruņots konflikts, sacelšanās, nemieri un nekārtības, stihiska nelaime, dabas katastrofa vai ārkārtēji laika apstākļi, kā, piemēram, ieskaitot stiprs lietus vai sniegputenis, viesuļvētra, apledojumi, zemestrīce, plūdi, sausums, zibens radīti postījumi, gadījumi, par kurām atbildīgas ir trešās personas un traucējumi nav izraisīti no Tirgotāja apzinātas rīcības. Jebkuras Puses saistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī Puse pierāda, ka neizpildīšanas cēlonis ir nepārvaramā vara, kuru tā nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai šī Puse paredzētu tās rašanos vai izvairītos no tās, vai pārvarētu tās sekas.

6.11. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek slēgts ārpus pastāvīgās BALTCOM pakalpojumu sniegšanas vietas, ABONENTS Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot BALTCOM Latvijas Republikas normatīvajos aktos minētās izmaksas.

7. PAPILDU NOTEIKUMI

7.1. Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi ABONENTS iesniedz BALTCOM atbilstoši LĪGUMA norādītajai kontaktinformācijai vai BALTCOM klientu apkalpošanas centrā. BALTCOM nodrošina atbildes sniegšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes vai būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas.

7.2. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no LĪGUMA vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts pārrunu ceļā.

7.3. Visi strīdu jautājumi un domstarpības tiek risināti sarunu ceļā vai, nepanākot vienošanos, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. ABONENTU IEVĒRĪBAI! Ar BALTCOM tehniskā atbalsta dienestu bez maksas 24 stundas diennaktī var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

×
Электроэнергия

Baltcom предлагает электричество по выгодным ценам для всех домохозяйств Латвии. Стоимость 1 kWh составляет 0.47663 евро. Если клиенту принадлежит несколько объектов недвижимости (например, квартира, дача и гараж), можно объединить потребление электричества всеми объектами в один счет. Один счет будет приходить и при заказе других услуг Baltcom.

Инфраструктуру поставки электричества по-прежнему будет обеспечивать акционерное общество AS Sadales tīkls. Соответственно, при подключении этой услуги Baltcom не нужно будет ни протягивать новые провода, ни пробивать отверстия в стенах, ни менять розетки или счетчики.

 

Договор заключается на 12 месяцев, неустойка за досрочное расторжение договора составляет всего € 10.00. Подача заявок до 10-го числа каждого месяца, чтобы получить электроэнергию от Baltcom с 1-го числа следующего месяца.

Все электричество, поставляемое конечным пользователям, закупается на бирже электроэнергии.

К сведению клиентов Baltcom – физические лица, приобретая услуги для целей, не связанных с хозяйственной или профессиональной деятельностью, в предусмотренных в нормативных актах случаях вправе воспользоваться правом на отказ, за исключением случаев, когда клиент дает распоряжение подключить или отключить какую-либо услугу в соответствии с условиями действующего договора об услугах Baltcom.

Бланк заявления об отказе можно распечатать здесь.

Далее

Цены на электроэнергию

Стандартный

Срок действия Договора о торговле электроэнергией – 12 месяцев.

Период торговли электроэнергией – 12 месяцев.

На протяжении периода торговли электроэнергией цена электроэнергии может изменяться.

Клиент информируется об изменении цены на электроэнергию не менее чем за 30 (тридцать) дней, и в этом случае, если договор расторгается досрочно, штраф за расторжение договора не применяется.

Порядок досрочного расторжения договора: Клиент может в одностороннем порядке прервать действие договора, предупредив об этом Baltcom в письменном виде. Если предупреждение подаётся не позднее 10 числа текущего месяца, договор и поставка услуги торговли электроэнергией прекращается с первого числа следующего месяца, в противном случае договор и поставка услуги торговли электроэнергией прекращается через один месяц с первого числа. В случае, если клиент предпочел другого торговца, он вправе прервать действие договора, предупредив об этом Baltcom в письменном виде до 15 числа текущего месяца, в этом случае договор и поставка услуги торговли электроэнергией прекращается с первого числа следующего месяца. Если клиент до наступления конечного срока действия настоящего договора отказывается от услуги поставки электроэнергии Baltcom, клиент выплачивает Baltcom неустойку в размере 10.00 €. В течение 12 календарных месяцев действия договора размер неустойки каждые три месяца уменьшается на 2.50 €.

Порядок и вид расчета: Baltcom ежемесячно, в течение 15 календарных дней после получения от клиента показаний счетчика электроэнергии, выписывает и посылает на адрес электронной почты клиента подготовленный счет за фактически полученную клиентом электроэнергию и плату за компоненту мощности, а также плату за обеспечение подключения или плату за величину тока вводного защитного аппарата. Зарегистрированным пользователям счета доступны на портале для клиентов mans.baltcom.lv.

Порядок рассмотрения вопросов и претензий: Вопросы и претензии клиент подаёт Baltcom согласно указанной в договоре контактной информации или в центр по обслуживанию клиентов Baltcom. Baltcom обеспечивает предоставление ответа в течение 15 дней после получения заявления, а в случае необходимости в дополнительной проверке или в получении существенной дополнительной информации – в течение 30 дней после его получения.

Общие ожидаемые расходы на электроэнергию за 100 киловатт-часов для вида тарифа оператора системы распределения S1 Домохозяйства: цена электроэнергии 16.000 €, плата за услуги системы распределения электроэнергии 4.076 €, компонент обязательной закупки (возобновляемые) 0.000 €, компонент обязательной закупки (когенерация) 0.000 €, плата за компоненту мощности 0.000 €, плата за обеспечение подключения 1.240 €,  налог на добавленную стоимость 4.476 €, всего 25.79 €. Расчет произведен с полной компенсацией компонентов обязательной закупки и с фиксированной платой € 0.16 за киловатт-час для первых 100 киловатт-часов в месяц.

В связи с государственной поддержкой потребителей электроэнергии плата за компоненты обязательной закупки (КОЗ), полученные в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года, не применяется. КОЗ (компоненты обязательные закупки и мощности) компенсируются из государственного бюджета. Более подробная информация о тарифах АО «Sadales tīkls» и их снижении на домашней странице sadalestikls.lv/lv/tarifi.

Дополнительная государственная поддержка потребителей электроэнергии с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года предусматривает, что каждый месяц для первых 100 киловатт-часов применяется фиксированная плата – 0.16 € за киловатт-час без НДС. Оставшуюся разницу до цены электроэнергии компенсирует государство из средств государственного бюджета.

×
Цена за 1 кВт·ч Цена электроэнергии (без НДС) Компоненты обязательной закупки (OIK, без НДС) Тариф за услуги распределительной сети (без НДС) НДС, 21%
0.47663 0.35315 0.000 0.04076 0.08272

Универсальный

Срок действия Договора о торговле электроэнергией – бессрочный.

Период торговли электроэнергией – 12 месяцев.

На протяжении всего периода торговли электроэнергией цена электроэнергии постоянна.

Поставка электроэнергии после периода торговли электроэнергией предоставляется в рамках универсальной услуги по указанной торговцем цене на следующий торговый период.

Порядок досрочного расторжения договора: Клиент может в одностороннем порядке прервать действие договора, предупредив об этом Baltcom в письменном виде. Если предупреждение подаётся не позднее 10 числа текущего месяца, договор и поставка услуги торговли электроэнергией прекращается с первого числа следующего месяца, в противном случае договор и поставка услуги торговли электроэнергией прекращается через один месяц с первого числа. В случае, если клиент предпочел другого торговца, он вправе прервать действие договора, предупредив об этом Baltcom в письменном виде до 15 числа текущего месяца, в этом случае договор и поставка услуги торговли электроэнергией прекращается с первого числа следующего месяца.

Порядок и вид расчета: Baltcom ежемесячно, в течение 15 календарных дней после получения от клиента показаний счетчика электроэнергии, выписывает и посылает на адрес электронной почты клиента подготовленный счет за фактически полученную клиентом электроэнергию и плату за компоненту мощности, а также плату за обеспечение подключения или плату за величину тока вводного защитного аппарата. Зарегистрированным пользователям счета доступны на портале для клиентов mans.baltcom.lv.

Порядок рассмотрения вопросов и претензий: Вопросы и претензии клиент подаёт Baltcom согласно указанной в договоре контактной информации или в центр по обслуживанию клиентов Baltcom. Baltcom обеспечивает предоставление ответа в течение 15 дней после получения заявления, а в случае необходимости в дополнительной проверке или в получении существенной дополнительной информации – в течение 30 дней после его получения.

Общие ожидаемые расходы на электроэнергию за 100 киловатт-часов для вида тарифа оператора системы распределения S1 Домохозяйства: цена электроэнергии 16.000 €, плата за услуги системы распределения электроэнергии 4.076 €, компонент обязательной закупки (возобновляемые) 0.000 €, компонент обязательной закупки (когенерация) 0.000 €, плата за компоненту мощности 0.000 €, плата за обеспечение подключения 1.240 €,  налог на добавленную стоимость 4.476 €, всего 25.79 €. Расчет произведен с полной компенсацией компонентов обязательной закупки и с фиксированной платой € 0.16 за киловатт-час для первых 100 киловатт-часов в месяц.

В связи с государственной поддержкой потребителей электроэнергии плата за компоненты обязательной закупки (КОЗ), полученные в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года, не применяется. КОЗ (компоненты обязательные закупки и мощности) компенсируются из государственного бюджета. Более подробная информация о тарифах АО «Sadales tīkls» и их снижении на домашней странице sadalestikls.lv/lv/tarifi.

Дополнительная государственная поддержка потребителей электроэнергии с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года предусматривает, что каждый месяц для первых 100 киловатт-часов применяется фиксированная плата – 0.16 € за киловатт-час без НДС. Оставшуюся разницу до цены электроэнергии компенсирует государство из средств государственного бюджета.

×
Цена за 1 кВт·ч Цена электроэнергии (без НДС) Компоненты обязательной закупки (OIK, без НДС) Тариф за услуги распределительной сети (без НДС) НДС, 21%
0.53662 0.40273 0.000 0.04076 0.09313

Тарифы оператора системы распределения

Bид тарифa Цена, EUR (c НДС) Цена (без НДС) НДС, 21%
S1 Домохозяйства (однофазнoe подключение до 40A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
1.500 1.240 0.260
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение до 16A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
3.870 3.200 0.670
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 17A до 63A включительно)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
0.242 0.200 0.042
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 64A и более)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
1.061 0.877 0.184
×
Bид тарифa Цена, EUR (c НДС) Цена (без НДС) НДС, 21%
S1 Домохозяйства (однофазнoe подключение до 40A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
1.500 1.240 0.260
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение до 16A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
3.870 3.200 0.670
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 17A до 63A включительно)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
0.242 0.200 0.042
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 64A и более)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
1.061 0.877 0.184

Kомпонент мощности

В связи с государственной поддержкой потребителей электроэнергии плата за компоненты обязательной закупки (КОЗ), полученные в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года, не применяется. КОЗ (компоненты обязательные закупки и мощности) компенсируются из государственного бюджета. Более подробная информация о тарифах АО «Sadales tīkls» и их снижении на домашней странице sadalestikls.lv/lv/tarifi.

Bид тарифa Цена, EUR (c НДС) Цена (без НДС) НДС, 21%
S1 Домохозяйства (однофазнoe подключение до 40A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
0.00 0.00 0.00
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение до 16A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
0.00 0.00 0.00
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 17A до 63A включительно)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
0.00 0.00 0.00
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 64A и более)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
0.00 0.00 0.00
×
Bид тарифa Цена, EUR (c НДС) Цена (без НДС) НДС, 21%
S1 Домохозяйства (однофазнoe подключение до 40A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
0.00 0.00 0.00
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение до 16A включительно)
Плата за обеспечение подключения в месяц
0.00 0.00 0.00
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 17A до 63A включительно)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
0.00 0.00 0.00
S2 Домохозяйства (трёхфазнoe подключение c 64A и более)
Плата за величину тока вводного защитного аппарата за 1A в месяц.
0.00 0.00 0.00

Выясни, что мы можем предложить именно тебе

  Пожалуйста введите не менее 4-х символов
  Atvainojiet, adrese netika atrasta!
  Jums ir jāizvēlas adresi
  Введи адрес
  Введи телефон
  Чтобы продолжить, тебе нужно согласиться с условиями

  Узнай ответы на все часто задаваемые вопросы

  • Как Baltcom сможет обеспечивать качество электричества, решать проблемные ситуации?

   АО Sadales tīkls будет поставлять электроэнергию также, как и до этого, независимо от торговца электроэнергией. Sadales tīkls и в дальнейшем будет осуществлять обслуживание, контроль счетчиков, новые подключения, ремонтные работы, а также устранение повреждений.

  • Как будут контролироваться показания счетчиков?

   До 3 числа каждого месяца клиенту необходимо будет подать показания счетчика:

   • на mans.baltcom.lv;
   • отправив SMS на номер 29302302, в сообщении указав показание на 1 число месяца и код абонента. Например, 56456 АБ45698 (между показанием счётчика и кодом абонента должен быть пробел). Код абонента можно узнать, позвонин по номеру 27370000 или в центре обслуживания клиентов, или в разделе Мои данные на странице mans.baltcom.lv;
   • отправив на э-почту [email protected] в свободной форме, указав код абонента и показание счётчика на 1 число месяца;
   • позвонив по телефону 27370000;
   • в центрах обслуживания клиентов.

   Контроль показаний счетчиков в среднем раз в год продолжит осуществлять АО Sadales tīkls. О зафиксированных показаниях счетчиков будет проинформирован и абонент, и предприятие Baltcom.

  • Как произойдет подключение услуги?

   Подать заявление на подключение электроэнергии от Baltcom можно на www.baltcom.lv, позвонив по телефону 27370000 или 67480000, в центрах обслуживания клиентов, у мастеров или агентов.

   Если подать заявление до 10-го числа текущего месяца, тогда электроэнергией от Baltcom сможете начать пользоваться с 1-го числа следующего месяца. Если подать заявление после 10-го числа текущего месяца, тогда электроэнергией от Baltcom сможете начать пользоваться  через месяц с 1-го числа. Договор заключается на 12 месяцев.

   Никто не будет протягивать новые провода, долбить дыры в стенах, менять розетки, ставить новые счетчики. Поставку электричества, как и ранее, будет обеспечивать предприятие Sadales tīkli. Вам необходимо осуществить всего два действия: подать заявление и подписать договор.

  • Что я должен сделать, чтобы отказаться от нынешнего поставщика электроэнергии?

   Вам не нужно связываться с нынешним поставщиком. Вам нужно подать заявление на подключение услуги Baltcom.  Подать заявление можно на baltcom.lv, позвонив по телефону 27370000, в центрах обслуживания клиентов Baltcom, у мастеров или агентов.

   Если подать заявление до 10-го числа текущего месяца, тогда электроэнергией от Baltcom сможете начать пользоваться с 1-го числа следующего месяца. Если подать заявление после 10-го числа текущего месяца, тогда электроэнергией от Baltcom сможете начать пользоваться через месяц с 1-го числа.

  • Что такое компонент обязательной закупки (КОЗ)?

   КОЗ — это компонент цены электроэнергии, который утверждается Комиссией по регулированию общественных услуг. КОЗ пересматривается и меняется раз в год 1 апреля, подводя итоги закупок за прошедший год.  Цель КОЗ — поддерживать производителей электроэнергии из возобновляемых ресурсов.

  • Будет ли у меня один счёт для оплаты, если у меня подключены ещё и другие услуги Baltcom?

   Да, больше не придётся беспокоиться о нескольких счетах. Вы получите один счёт за все услуги вместе.

  • Где и как можно оплачивать счет от Baltcom?

   Для оплаты счета имеется ряд способов*:

   • через интернет-банк;
   • на mans.baltcom.lv;
   • в отделениях банков;
   • оформив автоматическую оплату э-счетов;
   • в магазинах Maxima;
   • в сети магазинов top! по всей Латвии;
   • в сети Narvesen;
   • в почтовых отделениях Latvijas Pasts;
   • в банкоматах банка Citadele.

    

   * стоимость услуги за оплату определяется по действующему прейскуранту способа оплаты.

  • Каков срок оплаты счетов от Baltcom?

   Абоненты, которые для оплаты используют расчетную книжку или карту клиента Baltcom, оплату за следующий месяц могут производить до 27-го числа текущего месяца.

   Абонентам, которые получают счета по почте, на э-почту или в виде SMS, срок оплаты указан в каждом счете.

  • Какие банковские реквизиты Baltcom?

   Расчетные счета для оплаты абонентной платы за услуги, для клиентских платежей и т.д.

   SEB banka
   счет: LV88UNLA0050009339203
   код: UNLALV22 AS

   Swedbank
   счет: LV80HABA0001408045255
   код: HABALV22

   Luminor Bank
   счет: LV66RIKO0002930225939
   код: RIKOLV2X

   Получатель: Baltcom SIA
   Рег. номер: 40003005264
   Номер НДС: LV40003005264
   Юр. адрес: Maskavas 322, Rīga, LV-1063

    

    

   Реквизиты SIA Baltcom для партнеров по сотрудничеству:

   Рег. номер: 40003005264
   Номер НДС: LV40003005264
   Юр. адрес: Maskavas 322, Rīga, LV-1063
   Банк: AS SEB banka (UNLALV2X)
   Счет: LV71UNLA0050006790640

  • Какую информацию необходимо указывать, совершая оплату счета от Baltcom?

   Чтобы обработка платежа в системе произошла безошибочно, совершая оплату, необходимо указать номер счета, код абонента или имя, фамилию и адрес клиента, на которого заключен договор с Baltcom.

  • Как поступить в случае, если оплачивая счет от Baltcom, неправильно указан код абонента или номер счета?

   Абоненту необходимо прислать или принести подтверждение оплаты:

  • Как быстро поступает платёж после оплаты?

   Компании Baltcom как юридическому лицу банк не перечисляет каждый платёж отдельно. Все оплаты абонентов банк отправляет на расчётный счёт Baltcom один раз в день.
   Затем происходит автоматическая обработка платежей в системе, чтобы каждый платёж был направлен нужному абоненту.
   В среднем оплата поступает в течение трёх рабочих дней, что не противоречит условиям договора. Длительность обработки платежей принимается во внимание при указании срока оплаты счёта.

  • Сколько стоит отправка счета?

   Отправка счета по почте стоит € 2,95.

   Отправка счета по эл. почте — € 0,00.

   СМС-сообщение — € 0,15.

   Получение на mans.baltcom.lv — бесплатно.

   Заявку на получение э-счета можно заполнить в центрах обслуживания клиентов Baltcom или здесь.

  • Как можно поменять адрес получения счета для оплаты услуг Baltcom?

   Чтобы получать счета на другой почтовый адрес, клиенту необходимо написать заявление, в котором нужно указать следующие данные клиента: имя, фамилия, персональный код, адрес подключения, вид получаемой услуги и адрес, на который впредь абонент желает получать счета по оплате.

  • Как можно поменять э-почту получения э-счета для оплаты услуг Baltcom?

   Чтобы получать счета на другую э-почту, клиенту необходимо заполнить заявку заказать э-счет, указав новую э-почту.

   Адрес э-почты возможно поменять на сайте самообслуживания абонентов Baltcom mans.baltcom.lv.

  Cits
  мес.
  kwh
  Добавить
  24 месяца
  12 месяцев
  Бессрочный
  Mēs Jums rekomendējam