Elektrība

Uzzini vairāk par iespēju pieslēgt Baltcom elektrību jau šodien! 

 • Kvalitatīva elektroenerģija par izdevīgu cenu;
 • Viens viegli saprotams un fiksēts elektroenerģijas tarifs;
 • Ja lieto vēl kādu no Baltcom pakalpojumiem, piem., televīziju vai internetu, maksā tikai par patērēto elektroenerģiju un normatīvajos aktos noteiktās maksas – bez abonēšanas maksas vai citām papildu izmaksām;
 • Ar Baltcom elektroenerģijas līgumu vari iepazīties šeit.
Pieteikt

PIETEIKUMS ir elektroniskā vai rakstiskā veidā aizpildīts pieteikums, elektroenerģijas pakalpojuma saņemšanai, kas ietver sevī sekojošo informāciju par elektroenerģijas lietotāju: Vārds, Uzvārds, Personas kods, Pakalpojuma pieslēguma adrese, Tālruņa numurs, E-pasts, Pakalpojuma veids. Aizpildot PIETEIKUMU un iekļaujot visu elektroenerģijas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo informāciju, ABONENTS ir piekritis šī LĪGUMA noslēgšanai.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS – ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBAS vispārīgie noteikumi

1.1. Atbilstoši šiem noteikumiem un ABONENTA pieteikumā atzīmētajam izvēlētajam elektroenerģijas tarifam, BALTCOM pārdod un ABONENTS pērk neierobežotu elektroenerģijas apjomu. ABONENTS maksā BALTCOM par saņemtās elektroenerģijas apjomu atbilstoši savam ikmēneša elektroenerģijas patēriņam, izteiktam kā kilovatstundas (turpmāk – kWh) mēnesī un nolasītam no ABONENTA elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta jeb elektroenerģijas skaitītāja, kā arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus (maksu par elektroenerģijas piegādi un maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai maksu par ievadaizsardzības aparātsstrāvas lielumu).

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība no BALTCOM ABONENTAM ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un ABONENTA apkalpošanu visos ar elektroenerģijas piegādi saistītos jautājumos, izņemot jautājumus, kas ir sadales tīkla operatora kompetencē un saistīti ar elektroenerģijas tīkla uzturēšanu, tostarp ar elektroenerģijas piegādes pārtraukumu plānošanu un īstenošanu, lai veiktu elektrotīkla remonta darbus, elektrotīkla avārijas vai bojājumu reģistrēšanu, novēršanu un komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanu.

1.3. ABONENTS pilnvaro BALTCOM ABONENTA vārdā norēķināties ar sadales sistēmas operatoru par sadales sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm (OIK), un pilnvaro BALTCOM informēt sistēmas operatoru par šo LĪGUMU un saņemt no sistēmas operatora informāciju par ABONENTAM sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, OIK, ABONENTA enerģijas identifikācijas kodu(-iem), kā arī par iepriekšējo un paredzamo ABONENTA objektu elektroenerģijas patēriņu, ciktāl tas nepieciešams šī LĪGUMA izpildei.

1.4. BALTCOM no sadales tīkla operatora saņem informāciju par ABONENTA elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu jeb elektroenerģijas skaitītāju rādījumu, kuru vidēji reizi gadā kontrolē sadales tīkla operators.

1.5. ABONENTS apņemas pilnībā norēķināties ar iepriekšējo elektroenerģijas tirgotāju neatkarīgi no šī LĪGUMA un BALTCOM nepārņem ne ABONENTA iepriekšējam elektroenerģijas tirgotājam samaksāto pārmaksu par elektroenerģiju, nedz jebkādas citas iepriekšējā elektroenerģijas tirgotāja saistības pret ABONENTU.

1.6. BALTCOM nodrošina elektroenerģijas pārdošanu minimālajā laika periodā, kas ir viens kalendārais mēnesis. Ja BALTCOM saņem ABONENTA pieteikumu līdz tekošā mēneša 10. datumam, enerģijas piegādi ABONENTAM BALTCOM nodrošina sākot ar nākamā mēneša 1. datumu. Ja BALTCOM saņem attiecīgo pieteikumu pēc tekošā mēneša 10. datuma, elektroenerģijas pārdošanu BALTCOM nodrošina, sākot ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

1.7. Šī LĪGUMA noslēgšanas brīdī ABONENTAM piedāvātā elektroenerģijas  cena eiro par 1 (vienu) kWh elektroenerģijas,  slēdzot LĪGUMU uz 12 vai 24 mēnešiem, kā arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi (maksa par elektroenerģijas piegādi un maksa par pieslēguma nodrošināšanu vai maksa par ievadaizsardzības aparātsstrāvas lielumu) ir norādīti BALTCOM cenrādī, kas pieejams BALTCOM klientu apkalpošanas centros un BALTCOM mājas lapā www.baltcom.lv, un ir atkarīgi no ABONENTA izvēlētā BALTCOM piedāvātā tarifu plāna un no ABONENTA izvēlētā sadales sistēmas operatora tarifa veida. Aktuālais elektroenerģijas  tirdzniecības  pakalpojumu  cenrādis  pieejams BALTCOM mājas lapā www.baltcom.lv, un BALTCOM apstiprina cenrādi uz nākamo gadu ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1. decembrim.

1.7.1. BALTCOM papildus maksai par patērēto elektroenerģiju piemēro ikmēneša elektroenerģijas apkalpošanas maksu. Gadījumā, ja ABONENTS izmanto kādu citu BALTCOM pakalpojumu (piem. internets vai televīzija) elektroenerģijas apkalpošanas maksai tiek piemērotā 100% (simts procentu) atlaide. Atlaide tiek piemērota papildu pakalpojuma izmantošanas laikā.

1.8. Ja ABONENTS apmaksā rēķinus par vairākiem tam piederošiem īpašumiem (piemēram, dzīvokli, vasarnīcu, garāžu), kuriem elektroenerģijas tirdzniecību nodrošina pēc BALTCOM standarta piedāvājuma elektroenerģijas tarifa, tad visu šo ABONENTA īpašumu elektrības patēriņš konkrētā mēnesī tiek summēts un atbilstošais BALTCOM standarta piedāvājuma elektroenerģijas tarifs (arī tad, ja tas ir zemāks nekā atsevišķām ABONENTA pieslēgumu adresēm piemērojamais) tiek piemērots ABONENTA elektroenerģijas rēķinā par attiecīgo mēnesi atbilstoši summētajam elektrības patēriņam. Gadījumā, ja ABONENTS apmaksā rēķinus par vairākiem piederošiem īpašumiem, kuriem elektroenerģijas tirdzniecību nodrošina pēc BALTCOM dažādiem elektroenerģijas tarifiem, tad visu šo ABONENTA īpašumu elektrības patēriņš nesummējas un katram patēriņam atsevišķi tiek piemērots atbilstoša piedāvājuma elektroenerģijas tarifs.

2. PUŠU tiesības un pienākumi. BALTCOM tiesības un pienākumi

2.1. ABONENTA vārdā BALTCOM veic norēķinus ar sadales sistēmas operatoru, pārskaitot sistēmas operatoram no ABONENTA ieturēto maksu par sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.

2.2. BALTCOM nodrošina elektroenerģijas pārdošanu ABONENTAM par fiksētu cenu 12 (divpadsmit) vai 24 (divdesmit četrus) kalendāros mēnešus no LĪGUMA stāšanās spēkā saskaņā ar cenrādi un turpmāk, ja LĪGUMS tiek automātiski pagarināts atbilstoši šī LĪGUMA 5.2. punktam. BALTCOM vismaz sešas nedēļas pirms automātiskā LĪGUMA pagarinājuma informē ABONENTU par LĪGUMA darbības termiņa beigām.

2.3. BALTCOM informē ABONENTU par izmaiņām Pakalpojumā un tā cenā, nosūtot paziņojumu parastā vēstulē, pa pastu vai elektroniskā vēstulē pa elektronisko pastu uz ABONENTA e-pasta adresi, vai kā īsziņu uz ABONENTA mobilo telefonu, vai iekļaujot attiecīgo informāciju kārtējā ABONENTAM izrakstītajā un pa pastu vai elektroniski nosūtītajā rēķinā atbilstoši PIETEIKUMĀ izvelētajam ABONENTA saziņas veida/- iem.

2.4. Mainoties elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifam un/vai obligātā iepirkuma komponentei (OIK), un vai pievienotās vērtības nodoklī (PVN), BALTCOM attiecīgi maina sniegtā pakalpojuma cenu atbilstoši elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma tarifa un/vai OIK, un/vai PVN izmaiņām. Par šādām izmaiņām elektroenerģijas piegādes pakalpojuma kopējā cenā, kas nav BALTCOM kontrolē, BALTCOM informē ABONENTU, vēlākais, mēnesi pirms attiecīgā rēķina izrakstīšanas ar mainītajām cenas daļām.

2.5. Ja BALTCOM piedāvātā elektroenerģijas cena tiek mainīta saistībā ar šī LĪGUMA punktā 2.4. minētajām izmaksām, kas nav BALTCOM kontrolē, ABONENTAM nav tiesības lauzt LĪGUMU bez šī LĪGUMA punktā 4.4. minētā līgumsoda piemērošanas.

2.6. Par izmaiņām pakalpojuma kopējā cenā, kas ir BALTCOM kontrolē, t.i., par elektroenerģijas cenu, kas tiks piedāvāta nākamajā gadā, BALTCOM informē ABONENTU līdz tekošā gada 1. decembrim. ABONENTA tiesības un pienākumi

2.7. ABONENTS piekrīt, ka sistēmas operators pēc BALTCOM pieprasījuma sniedz BALTCOM informāciju par ABONENTA elektroenerģijas patēriņa un slodzes profila vēsturi

2.8. Par savas adreses, kontaktinformācijas vai citu rekvizītu izmaiņām, kas ir būtiskas šī LĪGUMA izpildei un BALTCOM ikmēneša rēķinu apmaksai, ABONENTS informē BALTCOM, vēlākais, 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu iestāšanās.

2.9. Par elektroenerģijas skaitītāju bojājumiem, norautām plombām, iespējamām skaitītāju rādījuma kļūdām un citām ar elektroenerģijas sadales tīkla bojājumiem saistītām problēmām ABONENTS nekavējoties ziņo elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram.

2.10. ABONENTS var mainīt izvēlēto enerģijas tarifu nākamajam tirdzniecības periodam (12 mēnešiem) starp parasto elektroenerģiju, EKOenerģiju vai Universālo pakalpojumu, ne vēlāk tekošā tirdzniecības perioda (12 mēnešu) pēdējā mēneša 10. datumā iesniedzot attiecīgu pieteikumu BALTCOM, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. ABONENTS apņemas katra mēneša 1. datumā nolasīt elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus un līdz katra mēneša 3. datumam iesniegt tos BALTCOM. Tos var nodot BALTCOM klientu portālā mans.baltcom.lv, ar īsziņu uz mobilo tālr. 29302302, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected], zvanot uz 67480000, kā arī BALTCOM klientu apkalpošanas centros.

3.2. ABONENTS atbild par elektroenerģijas komercuzskaites skaitītāja rādījumu pareizu nolasīšanu un laicīgu iesniegšanu. Ja rādījumi netiek savlaicīgi iesniegti BALTCOM, tad ABONENTA ikmēneša rēķins tiek sagatavots pēc ABONENTA vidējā elektroenerģijas patēriņa pēdējo 1- 12 mēnešu laikā (atkarībā no tā, par cik mēnešiem BALTCOM pieejami dati par ABONENTA ikmēneša elektroenerģijas patēriņu).

3.3. BALTCOM ik mēnesi, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no ABONENTA elektroenerģijas skaitītāja lasījuma saņemšanas, atbilstoši šī LĪGUMA punktiem 1.7. un 1.8. izraksta un nosūta uz ABONENTA norādīto e-pasta adresi elektroniski sagatavotu rēķinu par ABONENTA faktiski saņemto elektroenerģiju, kas ir derīgs bez paraksta. Rēķini reģistrētiem lietotājiem ir pieejami klientu portālā mans.baltcom.lv.

3.3.1. ABONENTIEM, kas jau ir BALTCOM pakalpojumu klienti un šī LĪGUMA nav atzīmējuši, ka vēlas saņemt atsevišķu(-us) drukātu(-us) rēķinu(-us), rēķins par elektroenerģiju tiek pievienots rēķinam par esošajiem pakalpojumiem.

3.3.2. Ja ABONENTS šī LĪGUMA ir atzīmējis, ka vēlas saņemt drukātu(-us) rēķinu(-us) pa pastu, rēķins(-i) tiek nosūtīts(-i) arī pa pastu, iekļaujot attiecīgo samaksu 2,44 eiro (divi, komats, četrdesmit četri eiro) plus PVN par katru drukāto rēķinu.

3.4. ABONENTS 20 kalendāro dienu laikā no rēķina(-u) izrakstīšanas un nosūtīšanas uz šī LĪGUMA norādīto ABONENTA e-pasta adresi vai pa pastu uz ABONENTA šī LĪGUMA norādīto(-ajām) adresi(-ēm) pilnā apjomā apmaksā BALTCOM ikmēneša rēķinu(-us).

3.5. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķina summas ieskaitīšanas diena BALTCOM norādītajā bankas kontā, ABONENTAM sedzot visus izdevumus par pārskaitījuma veikšanu.

3.6. Ja ABONENTS atbilstoši šī LĪGUMA punktam 3.1. ir savlaicīgi iesniedzis BALTCOM elektroenerģijas skaitītāja mērījumus, bet nav savlaicīgi (atbilstošajam patēriņa mēnesim sekojošā kalendārā mēneša laikā) saņēmis BALTCOM rēķinu par patēriņa mēnesī saņemto elektroenerģiju, ABONENTS nekavējoties informē BALTCOM par to, ka nav saņemts ikmēneša rēķins par elektroenerģiju.

3.7. Ja ABONENTAM ir pretenzijas pret izrakstītā rēķina saturu, ABONENTS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas datuma ir tiesīgs iesniegt BALTCOM pretenziju. Ja pretenzija tiek atzīta kā pamatota un rēķins tiek labots un atkārtoti nosūtīts ABONENTAM, attiecīgie norēķini PUŠU starpā notiek pēc labotā un ABONENTAM nosūtītā rēķina datuma.

3.8. Ja ABONENTS LĪGUMA darbības laikā vēlas mainīt rēķina saņemšanas adresi vai tā saņemšanas veidu, ABONENTS šādas izmaiņas var reģistrēt, nosūtot BALTCOM vēstuli vai iesniegumu, kā arī klientu apkalpošanas portālā mans.baltcom.lv, vai arī pieteikt šādas izmaiņas pa e-pastu vai telefoniski. BALTCOM šādas izmaiņas reģistrētiem lietotājiem attēlos klientu apkalpošanas portālā mans.baltcom.lv. Šādas izmaiņas LĪGUMĀ stājas spēkā ar to datumu, kad BALTCOM izraksta ABONENTAM rēķinu atbilstoši ABONENTA reģistrētajām izmaiņām, bet ne vēlāk kā vienu pilnu kalendāro mēnesi pēc izmaiņu pieteikšanas no ABONENTA puses.

3.9. Ja ABONENTS, apmaksājot BALTCOM izrakstīto rēķinu, veic pārmaksu vai maksājumu uz priekšu, BALTCOM attiecina uz priekšu samaksāto summu uz nākamo maksājuma periodu jeb nākamo rēķinu. Gadījumos, ja ABONENTS lauž Līgumu sakarā ar Līguma noteikumu grozījumiem, vai arī tādēļ, ka sniegtais pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem, ABONENTAM ir tiesības viena mēneša laikā pēc Līguma laušanas saņemt uz priekšu samaksāto summu.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Maksājuma(-u) kavējuma gadījumā ABONENTAM jāmaksā līgumsods 0.1% (nulle, komats, viena procenta) no nesamaksātās summas apmērā par katru kavējuma dienu attiecīgajam maksājumam, bet ne vairāk kā 10% (desmit, komats, nulle procenti) no nesamaksātās summas.

4.2. ABONENTS ir atbildīgs par visiem parāda atgūšanas izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Līguma laušana neatbrīvo ABONENTU no parāda saistību pilnīgas izpildes. BALTCOM ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma sniegt ziņas par ABONENTU un viņa parādu trešajām personām, kā arī ABONENTS neiebilst un atļauj šo ziņu publiskošanu un ievietošanu publiskajās parādnieku kredītvēstures datubāzēs. ABONENTS veic samaksu par papildu izdevumiem un izmaksām, kas rodas saistībā ar parāda papildu administrēšanu un iekasēšanu.

4.3. Ja ABONENTS apmaksā iepriekšējo rēķinu vai tā daļu, kad jau uzkrājušies kavējuma procenti, BALTCOM patur tiesības no saņemtās summas sākotnēji segt kavējuma maksas un tad parādu par piegādāto elektroenerģiju.

4.4. Ja ABONENTS pirms šī LĪGUMA beigu termiņa atsakās no BALTCOM elektroenerģijas pārdošanas pakalpojuma kādā no šī LĪGUMA adresēm, tad ABONENTS maksā BALTCOM līgumsodu 40,00 (četrdesmit eiro, 00 centi) eiro apmērā (12 mēnešu līgums) vai 60,00 (četrdesmit eiro) eiro apmērā (24 mēnešu līgums) – arī situācijās, kas minētas šī LĪGUMA punktos 5.3., 5.4.1., 5.4.2., 5.5. un 5.7. Uz Universālā pakalpojuma pārtraukšanu līgumsods neattiecas. PVN līgumsodam nepiemēro.

4.4.1. Līgumsods ik trīs mēnešus tiek samazināts par 10,00 eiro (desmit eiro) Līguma darbības 12 (divpadsmit) kalendārajos mēnešos vai par 7,50 eiro (septiņiem eiro piecdesmit eiro centiem) Līguma darbības 24 (divdesmit četros) kalendārajos mēnešos.

4.4.2. Šis līgumsods par elektroenerģijas pārdošanas pakalpojuma pirmstermiņa atcelšanu tiek piemērots papildus jebkādiem citiem līgumsodiem, kas izriet no ABONENTA cita veida līgumattiecībām ar BALTCOM.

4.4.3. Gadījumos, ja Līgumu lauž BALTCOM, vai ABONENTS lauž Līgumu sakarā ar Līguma noteikumu grozījumiem, vai arī tādēļ, ka sniegtais pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem, šajā gadījumā punktā

4.5. norādītais līgumsods netiek piemērots.

4.6. BALTCOM neuzņemas atbildību par situāciju, ja tas nevar nodrošināt ABONENTAM Pakalpojumu tāpēc, ka elektrosadales sistēmas operators nesniedz ABONENTAM sistēmas pakalpojumus no BALTCOM neatkarīgu iemeslu dēļ.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

5.1. Šis LĪGUMS stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz noteiktu laika termiņu, kas ietver 12 (divpadsmit) vai 24 (divdesmit četriem) nākamos kalendārajiem mēnešiem no tā parakstīšanas datuma. Pakalpojums tiek nodrošināts, sākot ar pirmo mēnesi, kas norādīts šī LĪGUMĀ kā pakalpojuma sākuma mēnesis kādai no ABONENTA adresēm.

5.2. Ja kāda no Pusēm 45 (četrdesmit piecas) dienas pirms šī LĪGUMA 5.1. punktā minētā termiņa beigām rakstiski neinformē otru pusi par vēlmi izbeigt šajā LĪGUMĀ aprakstītā Pakalpojuma saņemšanu/nodrošināšanu vai ja ABONENTS nav noslēdzis vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību ar citu tirgotāju pirms šī LĪGUMA 5.1. punktā minētā termiņa beigām un par to rakstiski ir informējis BALTCOM 15 (piecpadsmit) dienas pirms šī LĪGUMA 5.1. punktā minētā termiņa beigām, Pakalpojuma sniegšanas termiņš tiek pagarināts uz jaunu elektroenerģijas tirdzniecības periodu (12 mēnešiem) pēc aktuālā BALTCOM cenrāža ABONENTA izvēlētajam elektroenerģijas tarifu plānam.

5.3. PUSES var vienpusēji pārtraukt LĪGUMA darbību, brīdinot otru PUSI rakstiskā veidā. Ja rakstisks brīdinājums tiek iesniegts ne vēlāk kā tekošā mēneša 10. datumā, LĪGUMU un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, citādi LĪGUMU un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar aiznākamā mēneša 1. datumu. Gadījumā, ja ABONENTS ir izvēlējies citu tirgotāju, ABONENTAM ir tiesības pārtraukt LĪGUMA darbību, brīdinot otru PUSI rakstiskā veidā līdz tekošā mēneša 15. datumam, šajā gadījumā LĪGUMU un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu.

5.4. BALTCOM patur tiesības izbeigt LĪGUMU, ja:

5.4.1. ABONENTS LĪGUMA darbības laikā kavējis ikmēneša maksājumu par vismaz 10 (desmit) kalendārajām dienām un BALTCOM nosūtījis ABONENTAM rakstisku brīdinājumu par to, un maksājumu kavējums turpinās arī 20 (divdesmit) kalendārās dienas pēc brī dinājuma nosūtīšanas, šajā gadījumā BALTCOM ir tiesīgs pieprasīt sistēmas operatoram atslēgt ABONENTA elektroietaises, pilnīgi vai daļēji pārtraucot ABONENTA elektroapgādi.

5.4.2. BALTCOM no elektrosadales sistēmas operatora saņem informāciju, ka ABONENTS maina tirgotāju vai beidz elektroenerģijas lietošanu visās pieteikumā norādītajās adresēs – šādā gadījumā BALTCOM nesūta ABONENTAM paziņojumu par LĪGUMA beigšanu un LĪGUMA darbība beidzas līdz ar kalendārā mēneša beigām vai arī ar dienu, kad elektrosadales sistēmas operators beidz elektrosadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu ABONENTAM.

5.5. ABONENTS pirms pirmā elektroenerģijas piegādes mēneša, kas pieteikumā norādīts konkrētai pieslēguma adresei, ir tiesīgs bez šī LĪGUMA punktā 4.4. noteiktā līgumsoda piemērošanas atteikties no elektroenerģijas piegādes uzsākšanas attiecīgajā adresē, paziņojot BALTCOM par atteikšanos no LĪGUMA līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam pirms paredzētās elektroenerģijas piegādes uzsākšanas. Ja elektroenerģijas piegāde konkrētajā pieslēguma adresē jau uzsākta, uz elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu pirmajos 12 (divpadsmit) vai 24 (divdesmit četrus) LĪGUMA darbības mēnešos attiecas līgumsods, kas ir minēts šī LĪGUMA punktā 4.4.

5.6. Ja BALTCOM LĪGUMA pirmo 12 (divpadsmit) vai 24 (divdesmit četru) mēnešu darbības laikā maina līguma nosacījumus, ABONENTS ir tiesīgs izbeigt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu bez līgumsoda, kas aprakstīts šī LĪGUMA punktā 4.4. piemērošanas.

5.7. Ja ABONENTS vēlas izbeigt elektropārvades sistēmas pakalpojumu saņemšanu un beigt elektroenerģijas lietošanu konkrētā adresē, ABONENTS vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš to norāda iesniegumā BALTCOM par LĪGUMA beigšanu, norādot elektroenerģijas lietošanas izbeigšanas laiku, un BALTCOM par to informē elektrosadales sistēmas operatoru.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Šis LĪGUMS noformēts latviešu valodā uz PIETEIKUMA, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa, pamata.

6.2. LĪGUMA grozījumi un papildinājumi nepieciešamības gadījumā tiek veikti, Pusēm rakstiski vienojoties, tos paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji, un tie kļūst par šī LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

6.2.1. ABONENTS var nodot norādījumus, paziņojumus vai piekrišanas telefoniski, bet tie ir derīgi tikai tad, ja BALTCOM tos ir ierak stījis. LĪGUMA grozījumi no ABONENTA puses stājas spēkā tikai tad, ja BALTCOM tos ir sagatavojis un attiecīgi apstiprinājis rakstveidā.

6.2.2. BALTCOM rakstiski sagatavots piedāvājums ABONENTAM stājas spēkā, ja ABONENTS tam neiebilst piedāvājumā norādītajā termiņā, kurš nav mazāks par 10 (desmit) dienām.

6.3. Iesniedzot PIETEIKUMU, ABONENTS piekrīt, ka tā telefona sarunas ar BALTCOM par LĪGUMA noslēgšanu un izpildi tiek ierakstītas.

6.4. Iesniedzot PIETEIKUMU, ABONENTS izsaka piekrišanu turpmākai savu šajā LĪGUMĀ norādīto personas datu, tai skaitā personas koda, apstrādei, kā arī piekrīt, ka BALTCOM pieprasa un saņem ABONENTA personas datus no trešajām personām un tos apstrādā BALTCOM pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. ABONENTAM, iesniedzot rakstveida iesniegumu BALTCOM, ir tiesības iepazīties ar BALTCOM rīcībā esošiem apstrādājamiem šīs personas datiem un ir tiesības pieprasīt veikt tajos papildinājumus vai labojumus saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumdošanu.

6.5. Iesniedzot PIETEIKUMU, ABONENTS piekrīt, ka gadījumā, ja tas neveic maksājumus atbilstoši LĪGUMAM un saskaņā ar to izrakstītajiem BALTCOM rēķiniem par piegādāto elektroenerģiju, ABONENTA personas dati pēc iepriekšēja brīdinājuma var tikt nodoti trešajām pusēm parāda piedziņas nolūkos un iekļaušanai parādvēstures datu bāzēs.

6.6. PUSES apņemas bez otras PUSES piekrišanas neizpaust un neizplatīt trešajām personām LĪGUMA noteikumus vai citu LĪGUMA izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, patērētāju tiesību aizsardzībai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei, kā arī citus gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti.

6.7. ABONENTS apņemas bez BALTCOM rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām ar šo LĪGUMU iegūtās tiesības un pienākumus.

6.8. Pusēm ir saistoši visi atbilstošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktie pienākumi un tiesības, kas noteiktas Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā, likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos.

6.9. Puse ir atbrīvota no atbildības par šī LĪGUMA neizpildi tādā apmērā, kādā attiecīgo Pusi kavē izpildīt LĪGUMU nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies neatkarīgi no attiecīgās Puses (kuras saistību izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi) rīcības un bez attiecīgās Puses vainas un kas atrodas ārpus attiecīgās Puses kontroles, un ko attiecīgā Puse nevarēja un tai nevajadzēja paredzēt, un ko attiecīgā Puse nevarēja novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.

6.10. Nepārvarama vara šī LĪGUMA izpratnē ir karš, bruņots konflikts, sacelšanās, nemieri un nekārtības, stihiska nelaime, dabas katastrofa vai ārkārtēji laika apstākļi, kā, piemēram, ieskaitot stiprs lietus vai sniegputenis, viesuļvētra, apledojumi, zemestrīce, plūdi, sausums, zibens radīti postījumi, gadījumi, par kurām atbildīgas ir trešās personas un traucējumi nav izraisīti no Tirgotāja apzinātas rīcības. Jebkuras Puses saistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī Puse pierāda, ka neizpildīšanas cēlonis ir nepārvaramā vara, kuru tā nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai šī Puse paredzētu tās rašanos vai izvairītos no tās, vai pārvarētu tās sekas.

6.11. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek slēgts ārpus pastāvīgās BALTCOM pakalpojumu sniegšanas vietas, ABONENTS Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot BALTCOM Latvijas Republikas normatīvajos aktos minētās izmaksas.

7. PAPILDU NOTEIKUMI

7.1. Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi ABONENTS iesniedz BALTCOM atbilstoši LĪGUMA norādītajai kontaktinformācijai vai BALTCOM klientu apkalpošanas centrā. BALTCOM nodrošina atbildes sniegšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes vai būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas.

7.2. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no LĪGUMA vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts pārrunu ceļā.

7.3. Visi strīdu jautājumi un domstarpības tiek risināti sarunu ceļā vai, nepanākot vienošanos, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. ABONENTU IEVĒRĪBAI! Ar BALTCOM tehniskā atbalsta dienestu bez maksas 24 stundas diennaktī var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

×
Elektrība

Svarīga informācija: no 2023. gada 1. jūlija spēkā stājas jaunie AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi. Vairāk par izmaiņām lasiet šeit.

Baltcom piedāvā elektrību par izdevīgām cenām ikvienai mājsaimniecībai Latvijā. Ja klientam pieder vairāki īpašumi (piemēram, dzīvoklis, vasarnīca, garāža), visu īpašumu elektrības patēriņu iespējams apvienot vienā rēķinā. Viens rēķins tiks saņemts, piesakot arī citus Baltcom pakalpojumus.

Elektrības piegādes infrastruktūru, tāpat kā līdz šim, nodrošinās AS Sadales tīkls. Attiecīgi, pieslēdzot šo Baltcom pakalpojumu, netiks vilkti jauni vadi, ne sienās kalti caurumi, ne mainītas rozetes vai skaitītājs.

Līgums tiek slēgts uz 12 vai 24 mēnešiem. Pieteikšanās līdz katra mēneša 10.datumam, lai saņemtu Baltcom elektroenerģiju no nākamā mēneša 1.datuma.

Visa galalietotājiem piegādātā elektrība tiek iepirkta elektroenerģijas biržā.

Baltcom klientiem – fiziskām personām, iegādājoties pakalpojumus nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, izņemot gadījumus, kad klients dod rīkojumu pieslēgt vai atslēgt kādu pakalpojumu atbilstoši Baltcom pakalpojumu esošā līguma noteikumiem.

Atteikuma tiesību veidlapu iespējams izdrukāt šeit.

Lasīt vairāk

Elektrības cenas

Standarta

Elektrības apkalpošanas maksa – 2.00 €. Ja klients izmanto kādu citu Baltcom pamatpakalpojumu, piem., internetu vai televīziju, apkalpošanas maksa – 0.00 €.

Elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņš – 12 vai 24 mēneši.

Elektroenerģijas tirdzniecības periods – 12 vai 24 mēneši.

Elektroenerģijas tirdzniecības periodā elektroenerģijas cena var tikt mainīta.

Par izmaiņām elektroenerģijas cenā klients tiek informēts vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un šajā gadījumā, ja līgums tiks izbeigts pirms termiņa, līgumsods par līguma izbeigšanu netiks piemērots.

Līguma pirmstermiņa izbeigšanas kārtība: Klients var vienpusēji pārtraukt līguma darbību, brīdinot Baltcom rakstiski Ja brīdinājums tiek iesniegts ne vēlāk kā tekošā mēneša 10. datumā. Līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, citādi līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar aiznākamā mēneša 1. datumu. Gadījumā, ja klients ir izvēlējies citu tirgotāju, klientam ir tiesības pārtraukt līguma darbību, brīdinot Baltcom rakstiski līdz tekošā mēneša 15. datumam, šajā gadījumā līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu. Ja klients pirms šī līguma beigu termiņa atsakās no Baltcom elektroenerģijas pakalpojuma, tad klients maksā Baltcom līgumsodu 40.00 € apmērā (12 mēnešu līgums) vai 60.00 € (24 mēnešu līgums). Ja klientam ir noslēgts līgums uz 12 mēnešiem, līgumsods ik trīs mēnešus tiek samazināts par 10 eiro līguma darbības 12 kalendārajos mēnešos. Ja klientam ir noslēgts līgums uz 24 mēnešiem, līgumsods ik trīs mēnešus tiek samazināts par 7.50 eiro līguma darbības 24 kalendārajos mēnešos.

Norēķinu kārtība un veids: Baltcom ik mēnesi, 15 kalendāro dienu laikā no klienta elektroenerģijas skaitītāja lasījuma saņemšanas, izraksta un nosūta uz klienta e-pasta adresi elektroniski sagatavotu rēķinu par klienta faktiski saņemto elektroenerģiju un maksu par jaudas komponenti, kā arī maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai maksu par ievadaizsardzības aparātstrāvas lielumu. Rēķini reģistrētiem lietotājiem ir pieejami klientu portālā mans.baltcom.lv.

Jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība: Jautājumus un pretenzijas klients iesniedz Baltcom atbilstoši līgumā norādītajai kontaktinformācijai vai Baltcom klientu apkalpošanas centrā. Baltcom nodrošina atbildi 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildupārbaudes vai būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā – 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Kopējās elektroenerģijas izmaksas par 100 kilovatstundām sadales sistēmas operatora tarifa veidam Pamata-1 (1 fāze, 16 A) mājsaimniecībai: elektroenerģijas cena € 12.355, elektroenerģijas apkalpošanas maksa € 1.653, maksa par elektroenerģijas piegādi € 3.985, maksa par jaudas uzturēšanu € 6.080, pievienotās vērtības nodoklis € 5.055, kopā € 29.13.

Gadījumā, ja ABONENTS izmanto kādu citu Baltcom pakalpojumu (piem. internets vai televīzija): Kopējās elektroenerģijas izmaksas par 100 kilovatstundām sadales sistēmas operatora tarifa veidam Pamata-1 (1 fāze, 16 A) mājsaimniecībai: elektroenerģijas cena € 12.355, maksa par elektroenerģijas piegādi € 3.985, maksa par jaudas uzturēšanu € 6.080, pievienotās vērtības nodoklis € 4.708, kopā € 27.13.

×
1kWh cena € Elektrības cena (bez PVN) PVN 21%
0.14950 0.12355 0.02595

 

Universālais

Elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņš – beztermiņa.

Elektroenerģijas tirdzniecības periods – 12 mēneši.

Visā elektroenerģijas tirdzniecības periodā elektroenerģijas cena ir nemainīga.

Elektroenerģijas piegāde pēc elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām tiek nodrošināta universālā pakalpojuma ietvaros par tirgotāja noteikto cenu nākamajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam.

Līguma pirmstermiņa izbeigšanas kārtība: Klients var vienpusēji pārtraukt līguma darbību, brīdinot Baltcom rakstiski Ja brīdinājums tiek iesniegts ne vēlāk kā tekošā mēneša 10. datumā. Līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, citādi līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar aiznākamā mēneša 1. datumu. Gadījumā, ja klients ir izvēlējies citu tirgotāju, klientam ir tiesības pārtraukt līguma darbību, brīdinot Baltcom rakstiski līdz tekošā mēneša 15. datumam, šajā gadījumā līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu. Klientam ir tiesības atteikties no universālā pakalpojuma pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas.

Norēķinu kārtība un veids: Baltcom ik mēnesi, 15 kalendāro dienu laikā no klienta elektroenerģijas skaitītāja lasījuma saņemšanas, izraksta un nosūta uz klienta e-pasta adresi elektroniski sagatavotu rēķinu par klienta faktiski saņemto elektroenerģiju un maksu par jaudas komponenti, kā arī maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai maksu par ievadaizsardzības aparātstrāvas lielumu. Rēķini reģistrētiem lietotājiem ir pieejami klientu portālā mans.baltcom.lv.

Jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība: Jautājumus un pretenzijas klients iesniedz Baltcom atbilstoši līgumā norādītajai kontaktinformācijai vai Baltcom klientu apkalpošanas centrā. Baltcom nodrošina atbildi 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildupārbaudes vai būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā – 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Kopējās elektroenerģijas izmaksas par 100 kilovatstundām sadales sistēmas operatora tarifa veidam Pamata-1 (1 fāze, 16 A) mājsaimniecībai:  elektroenerģijas cena € 30.537, maksa par elektroenerģijas piegādi € 3.985, maksa par jaudas uzturēšanu € 6.080, pievienotās vērtības nodoklis € 8.526, kopā € 49.13.

×
1kWh cena € Elektrības cena (bez PVN) PVN 21%
0.36950 0.30537 0.06413

 

Universālais neto norēķinu piedāvājums

Piedāvājums klientiem, kuriem ir elektroenerģiju ražojošas iekārtas kopā ar Baltcom elektroenerģijas pakalpojumu.

Elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņš – beztermiņa.

Elektroenerģijas tirdzniecības periods – 12 mēneši.

Visā elektroenerģijas tirdzniecības periodā elektroenerģijas cena ir nemainīga.

Klientam ir tiesības elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanai pieslēgt savus papildu objektus vai atslēgt no tās savus esošos objektus, informējot par to Baltcom rakstveidā vienu mēnesi iepriekš.

Klienta saražotās elektroenerģijas iepirkuma cena tiek noteikta atbilstoši elektroenerģijas biržas “Nord Pool AS” Latvijas tirdzniecības apgabala nākamās dienas stundas cenai, kas publicēta elektroenerģijas biržas tīmekļvietnē, piemērojot tai samazinājumu 0,02 EUR/kWh.

Līguma pirmstermiņa izbeigšanas kārtība: Klients var vienpusēji pārtraukt līguma darbību, brīdinot Baltcom rakstiski Ja brīdinājums tiek iesniegts ne vēlāk kā tekošā mēneša 10. datumā. Līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, citādi līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar aiznākamā mēneša 1. datumu. Gadījumā, ja klients ir izvēlējies citu tirgotāju, klientam ir tiesības pārtraukt līguma darbību, brīdinot Baltcom rakstiski līdz tekošā mēneša 15. datumam, šajā gadījumā līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu. Klientam ir tiesības atteikties no universālā pakalpojuma pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas.

Norēķinu kārtība un veids: Baltcom ik mēnesi, 15 kalendāro dienu laikā no klienta elektroenerģijas skaitītāja lasījuma saņemšanas, izraksta un nosūta uz klienta e-pasta adresi elektroniski sagatavotu rēķinu par klienta faktiski saņemto elektroenerģiju un maksu par jaudas komponenti, kā arī maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai maksu par ievadaizsardzības aparātstrāvas lielumu. Rēķini reģistrētiem lietotājiem ir pieejami klientu portālā mans.baltcom.lv.

Jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība: Jautājumus un pretenzijas klients iesniedz Baltcom atbilstoši līgumā norādītajai kontaktinformācijai vai Baltcom klientu apkalpošanas centrā. Baltcom nodrošina atbildi 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildupārbaudes vai būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā – 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Universālā NETO norēķīnu sistēmas pieslēguma piemērošanas paraugs: Klienta elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 200 kWh, bet pašpatēriņā izmanto 150 kWh. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektroenerģija nonāk sadales operatora elektrotīklā. Brīžos, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas elektroenerģiju neražo, ABONENTS no sadales operatora elektrotīkla saņem 25 kWh. BALTCOM aprēķina kopējā elektrotīkla nodotās un no kopējā elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas vērtību. Ja ABONENTA objektos aprēķinātā elektroenerģijas neto vērtība norēķinu periodā ir pozitīva, BALTCOM aprēķināto elektroenerģijas neto vērtību ieskaita nākamajā norēķinu periodā kā elektrotīklā nodotās elektroenerģijas neto vērtību.

×
1kWh cena € Elektrības cena (bez PVN) PVN 21%
0.36950 0.30537 0.06413

 

Sadales sistēmas tarifi

Jaudas uzturēšana Tarifs Pamata-1 Tarifs Pamata-1 (bez PVN)  PVN 21% Tarifs Speciālais-1 Tarifs Speciālais-1 (bez PVN)  PVN 21%
Maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh* 0.04821 0.03985 0.00836 0.19287 0.15940  0.03347
Maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/A/mēnesī**, 1 fāze 0.45980 0.380 0.07980 0.18150 0.150  0.03150
Maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/A/mēnesī, 3 fāzes 1.11320 0.920 0.19320 0.44770 0.370 0.07770

*EUR/kWh – euro par vienu kilovatstundu
**EUR/A/mēnesī – euro par vienu ampēru mēnesī

×
Jaudas uzturēšana Tarifs Pamata-1 Tarifs Pamata-1 (bez PVN)  PVN 21% Tarifs Speciālais-1 Tarifs Speciālais-1 (bez PVN)  PVN 21%
Maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh* 0.04821 0.03985 0.00836 0.19287 0.15940  0.03347
Maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/A/mēnesī**, 1 fāze 0.45980 0.380 0.07980 0.18150 0.150  0.03150
Maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/A/mēnesī, 3 fāzes 1.11320 0.920 0.19320 0.44770 0.370 0.07770

*EUR/kWh – euro par vienu kilovatstundu
**EUR/A/mēnesī – euro par vienu ampēru mēnesī

VĒLIES LABĀKU PIEDĀVĀJUMU?

Norādi savu tālruni
Lai turpinātu, Tev jāpiekrīt noteikumiem

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Kā Baltcom varēs nodrošināt elektrības kvalitāti, risināt problēmsituācijas?

  AS Sadales tīkls piegādās elektroenerģiju tāpat kā līdz šim, neatkarīgi no elektroenerģijas tirgotāja. Sadales tīkls arī turpmāk veiks skaitītāju apkalpošanu, kontroli, jaunu pieslēgumu ierīkošanu, remontdarbus, kā arī bojājumu novēršanu.

 • Kā tiks kontrolēti skaitījumu rādījumi?

  Katru mēnesi līdz 3. datumam klientam būs jānodod skaitītāja rādījumi. Tos varēs nodot:

  1. mans.baltcom.lv;

  2. Sūtot SMS uz 29302302, norādot rādījumu uz mēneša 1. datumu un abonenta kodu, piemēram, 56456 AB45698 (starp skaitītāja rādījumu un abonenta kodu jāievieto atstarpe). Abonenta kodu abonents var uzzināt, zvanot uz 67480000, KAC un mans.baltcom.lv sadaļā Mani dati;

  3. Rakstot e-pastu uz [email protected] brīvā formā, norādot abonenta kodu un skaitītāja rādījumu uz tekošā mēneša 1. datumu;

  4. Zvanot uz 27370000;

  5. Baltcom klientu apkalpošanas centros.

  Skaitītāju rādījumu kontroli vidēji reizi gadā turpinās veikt AS Sadales tīkls. Par fiksēto skaitītāju rādījumu tiks informēts gan abonents, gan Baltcom.

   

 • Kā notiks pakalpojuma pieslēgšana?

  Ikviena mājsaimniecība, kas vēlas saņemt Baltcom piedāvāto elektroenerģiju, tiek aicināta pieteikties baltcom.lv, zvanot pa tālruni 27370000 vai 67480000, klientu apkalpošanas centros, pie meistariem vai aģentiem.

  Ja pieteikums būs iesniegts līdz mēneša 10. datumam, tad Baltcom elektroenerģiju varēs saņemt jau no nākamā mēneša pirmā datuma. Ja pieteikums būs iesniegts pēc mēneša 10. datuma, tad Baltcom elektroenerģiju varēs saņemt jau no aiznākamā mēneša pirmā datuma. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem.

  Neviens nevilks jaunus vadus, nekals sienās caurumus, nemainīs rozetes, neliks jaunu skaitītāju. Elektrības piegādi, kā līdz šim, nodrošinās AS Sadales tīkli.

  Jums ir jāveic vien divi soļi: jāpiesakās un jāparaksta līgums.

 • Kas man jādara, lai atteiktos no esošā pakalpojumu sniedzēja?

  Jums ir tikai jāpiesakās Baltcom pakalpojuma pieslēgšanai. Jums nav jāsazinās ar tagadējo pakalpojuma sniedzēju.

 • Kas ir OIK?

  Tā ir elektrības cenas komponente, kas mainās reizi gadā (1. aprīlī) un ko nosaka regulators, apkopojot aizvadītā gada iepirkuma rezultātus. Vēsturiski šis iepirkums, kas tautā labāk zināma kā obligātā iepirkuma komponente, nav izdomāts Latvijā. Tā mērķis ir atbalstīt investīcijas modernās, energoefektīvās tehnoloģijās, pie kurām pieskaitāmas arī atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.

 • Vai man būs viens rēķins, ja man ir pieslēgti citi Baltcom pakalpojumi?

  Jā! Turpmāk vairs nebūs jāraizējas par vairākiem rēķiniem. Jūs saņemsiet vienu rēķinu par visiem pakalpojumiem.

 • Kur un kā var samaksāt Baltcom rēķinu?

  Pastāv vairāki veidi, kā apmaksāt rēķinu*:

  • caur internetbanku;
  • mans.baltcom.lv;
  • banku filiālēs;
  • noformējot automātisko e-rēķina apmaksu;
  • Maxima veikalos;
  • top! veikalu tīklā visā Latvijā;
  • Latvijas Pasta nodaļās;
  • bankas Citadele bankomātos.

   

  * Komisijas maksa par pārskaitījumu ir atkarīga no konkrētā apmaksas veida cenrāža.

 • Kad ir jāapmaksā Baltcom rēķins?

  Abonentiem, kuriem ir izsniegtas Baltcom klienta kartes, abonēšanas maksa par nākamo mēnesi jāsamaksā līdz esošā mēneša 20. datumam.

  Abonentiem, kuriem tiek izsūtīti rēķini pa pastu, uz e-pastu vai sms, ir norādīti konkrēti apmaksas termiņi.

 • Kādi ir Baltcom rekvizīti?

  Norēķinu konti
  Abonēšanas maksājumiem, pakalpojumu apmaksai, klientu maksājumiem u.tml.

  AS SEB banka
  konts: LV88UNLA0050009339203
  kods: UNLALV22

  AS Swedbank
  konts: LV80HABA0001408045255
  kods: HABALV22

  AS Luminor Bank
  konts: LV66RIKO0002930225939
  kods: RIKOLV2X

   

  SIA Baltcom rekvizīti
  Sadarbības partneriem

  Reģ. Nr. 40003005264
  PVN Nr. LV40003005264
  Jur.adr.: Maskavas 322, Rīga, LV-1063
  Banka: AS SEB banka (UNLALV2X)
  Konts: LV71UNLA0050006790640

 • Kāda informācija jānorāda, veicot pakalpojumu apmaksu?

  Lai Baltcom klientu vadības sistēma nekļūdīgi atpazītu un fiksētu maksājumu, veicot apmaksu ir jānorāda rēķina numurs, abonenta kods vai tās personas vārds, uzvārds un adrese, kurai ir noslēgts līgums ar Baltcom.

 • Kas jādara, ja Baltcom abonents, apmaksājot pakalpojumu, nepareizi norādīja savu abonenta kodu vai rēķina numuru?

  Abonentam jāatnes vai jāatsūta maksājuma uzdevuma kopija uz Baltcomlai varētu identificēt abonentu:

 • Cik ilgi ienāk maksājums?

  Baltcom kā juridiskai personai bankas nepārskaita katru maksājumu atsevišķi, bet apkopo un pārskaita visus abonentu maksājumus uz Baltcom kontu vienu reizi dienā.

  Pēc tam notiek automātiska maksājumu apstrāde, lai katrs maksājums tiktu ievadīts pareizajam abonentam.

  Visas šīs darbības aizņem apmēram trīs darba dienas, kas nav pretrunā ar līgumu. Tāpat arī maksājumu apstrādes ilgums tiek ņemts vērā, norādot maksājumu termiņu rēķinā un līgumā.

 • Cik maksā rēķina izsūtīšana?

  Rēķina izsūtīšana pa pastu maksā € 2,95.

  Rēķina izsūtīšana uz e-pastu maksā € 0,00.

  SMS rēķina paziņojums – € 0,15.

  Saņemšana mans.baltcom.lv – bez maksas.

  Pieteikumu e-rēķinu saņemšanai varat aizpildīt Baltcom klientu apkalpošanas centros un šeit.

 • Kas jādara, ja abonents vēlas saņemt rēķinus uz citu pasta adresi?

  Lai saņemtu rēķinus uz citu pasta adresi, ir jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda abonenta vārds, uzvārds, personas kods, pieslēguma adrese, pakalpojuma veids, adrese, uz kuru abonents vēlas turpmāk saņemt rēķinus.

 • Kas jādara, ja abonents vēlas saņemt rēķinus uz citu e-pasta adresi?

  Lai saņemtu rēķinus uz citu e-pasta adresi, ir jāaizpilda pieteikums uz e-rēķina saņemšanu, norādot jauno e-pasta adresi.

  E-pasta adresi ir iespējams nomainīt klientu portālā mans.baltcom.lv.

Cits
mēn.
kwh
Pievienot
24 mēneši
12 mēneši
Beztermiņa
Mēs Jums rekomendējam