Privātuma politika

BALTCOM PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA
Aktualizēta 2022. gada 5. augustā

1. Definīcijas
Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai arī ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Baltcom sniegtos pakalpojumus.
Personas dati – jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija, ko mēs esam ieguvuši sadarbības laikā ar Jums.
Apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, tai skaitā, vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.

2. Informācija par datu pārzini
Šajā personas datu apstrādes politikā (turpmāk – Politika) norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Baltcom”, vien.reģ.nr. 40003005264, juridiskā adrese: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, (turpmāk – Baltcom).

3. Dokumenta mērķis
3.1. Šī Politika izstrādāta, lai nodrošinātu un informētu Klientus par Baltcom realizēto Personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3.2. Šajā Politikā ir sniegta informācija par to, kādā kārtībā Baltcom apstrādā tās Klientu personas datus. Šajā Politikā noteiktais attiecināms uz visiem Baltcom Klientiem, kuri ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos izmantot Baltcom sniegtos pakalpojumus, tai skaitā attiecībās ar Klientiem, kas tikušas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.
3.3. Šajā Politikā ir aprakstīti vispārīgi Baltcom realizētās Personas datu apstrādes principi, Detalizētāka informācija par konkrēta pakalpojuma sniegšanas ietvaros veiktu Personas datu apstrādi var būt aprakstīta arī konkrētā pakalpojumu sniegšanas līgumā vai informācijā mājas lapā pie attiecīgā pakalpojuma apraksta.
3.4. Baltcom mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas noteikumi, par kurām Baltcom nenes atbildību.

4. Personas datu kategorijas
Gadījumā, ja Jūs esat mūsu Klients, esat bijis mūsu Klients, vai arī esat izteicis vēlēšanos kļūt par mūsu Klientu, tad pakalpojuma sniegšanas nolūkā sadarbības gaitā, mēs no jums iegūstam un apstrādājam šādus Personas datus:
4.1. Identifikācijas dati: piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
4.2. Pakalpojuma ierīkošanas, nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkos iegūtie dati: pakalpojuma ierīkošanas adrese, rēķina nosūtīšanas adrese (e-pasts, dzīvesvietas adrese), bankas konta informācija, dati par līguma izpildi vai neizpildi, izmantotie pakalpojumu veidi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, Jūsu iesniegumi, pieprasījumi, sūdzības saistībā ar pakalpojumu, t.sk., tie, kas saņemti čatā, kā arī noslodzes dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu;
4.3. Kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, e-pasts;
4.4. Saziņas dati: dati, kas iegūti, kad Klients apmeklē Baltcom klientu apkalpošanas centrus, tai skaitā, video un audio ieraksts, sazinās ar Baltcom telefoniski, e-pastā, čatā un pa citiem saziņas līdzekļiem, piemēram, sociālajos medijos, kā arī dati, kas iegūti Klientam apmeklējot Baltcom tīmekļa vietnes, piedaloties Klientu aptaujās, reklāmas aktivitāšu ietvaros, kā arī aktivitātēm, kas saistītas ar mūsu pakalpojumiem vai citām aktivitātēm sociālajos tīkos;
4.5. Saglabājamie dati: normatīvajos aktos noteiktie noslodzes dati, atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu elektronisko sakaru pakalpojumu abonentu vai lietotāju.
4.6. Sīkdatnes: Sīkāk, lūdzu, lasiet vietnes sadaļā Sīkdatņu administrēšana.

5. Personas datu Apstrādes tiesiskais pamats un mērķis
5.1. Līguma noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Baltcom apstrādā Klientu Personas datus, lai noslēgtu un izpildītu pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu Klienta datu aktualitāti un precizitāti, lai nodrošinātu ar līguma izpildi saistīto saziņu, lai informētu Klientus par izmaiņām līgumos vai pakalpojumu sniegšanas gaitā, lai izrakstītu un piegādātu rēķinus par pakalpojumiem, kā arī, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, pēc Klienta pieprasījuma pārliecinātos par pakalpojuma ierīkošanas iespējām;
5.2. Pakalpojumu sniegšanas procesa pārvaldības interesēs: nolūkā uzlabot pakalpojuma un komunikācijas procesu, kā arī, lai veiktu darbinieku apmācību, nodrošinātu pierādījumus veiktajiem darījumiem, saņemtajiem Klienta pieprasījumiem un tā sniegtajām piekrišanām, sadarbības gaitā veiktajai komerciālajai komunikācijai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Baltcom darbinieku un Klientu drošības nodrošināšanai, Baltcom var veikt telefonsarunu, Klientu apkalpošanas centros veiktās komunikācijas, kā arī tiešās pārdošanas aģentu veikto sarunu audioierakstu.
5.3. Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus: Baltcom nodrošina saglabājamo datu (skat. Politikas 4.6.punktu) apstrādi Elektronisko sakaru likumā, Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā, tai skaitā, nodošanu valsts iestādēm. Tāpat arī Baltcom veic Klientu darījumu datu apstrādi, tai skaitā, var veikt nodošanu attiecīgām valsts iestādēm vai auditoriem, lai nodrošinātu savas darbības atbilstību likumam “Par grāmatvedību”.
5.4. Prasījuma tiesību realizēšanas interesēs: Baltcom var realizēt prasījuma tiesības pret Klientu saistībā ar nenokārtotām parāda saistībām, Baltcom, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, var cedēt prasījuma tiesības pret klientu ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem;
5.5. Pakalpojumu kvalitātes un iekšējo biznesa organizēšanas procesu uzlabošanas interesēs: Baltcom pastāvīgi uzlabo pakalpojumu sniegšanas procesu, pilnveidot tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, un tml., Baltcom var apstrādāt Klientu Personas datus testa režīmā šādu sistēmu un pakalpojumu testēšanai.
5.6. Baltcom īpašuma, darbinieku un Klientu drošības aizsardzības interesēs: Baltcom veic videonovērošanu Baltcom Klientu apkalpošanas centros, kā arī administratīvajā birojā nolūkā identificēt pārkāpējus apdraudējuma gadījumā.
5.7. Reklāmai un individuālu piedāvājumu nosūtīšanai: Baltcom sūta klientiem individuālus piedāvājumus un preču un pakalpojumu reklāmas, ja Klients nav no tā atteicies. Personas, kuras nav Klienti, var piekrist šādu reklāmu un individuālu piedāvājumu saņemšanai.

6. Personas datu saņēmēji
6.1. Jūsu Personas datu apstrādei, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas nolūkos, Baltcom var izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas veiks Jūsu Personas datu apstrādi. Baltcom sadarbojas ar reklāmas aģentūrām, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, rēķinu izrakstīšanas un piegādes pakalpojumu sniedzējiem.
6.2. Baltcom veiktā personas datu apstrāde notiek tikai Eiropas savienībā/ Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, izņemot Politikas 6.3.punktā noteikto gadījumu.
6.3. Baltcom pakalpojuma sniedzējiem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldes rīkus vai apkalpo tīmekļa vietni, var būt piekļuve tehniskajiem žurnālfailiem. Piemēram, Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem. ES-ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai (pieejamas šeit).

7. Datu glabāšana un tehniskā drošība
7.1. Baltcom, normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros un kārtībā, nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, tai skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
(a) datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
(b) ugunsmūris;
(c) ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
(d) citi pasākumi, atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.
7.2. Baltcom glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv kāds no tālāk minētajiem Personas datu apstrādes pamatiem:
(e) ir spēkā Klienta noslēgtais pakalpojumu vai preču iegādes līgums;
(f) termiņā, kas normatīvajos aktos noteikts Baltcom vai Klienta savstarpējo prasījuma tiesību realizēšanai pēc līguma termiņa beigām;
(g) termiņā, kas Baltcom noteikts normatīvajos aktos paredzēto obligāto pienākumu izpildes nolūkos;
(h) kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgajai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes pamats.
7.3. Izbeidzoties 7.2. punktā noteiktajiem Personas datu apstrādes pamatiem, Baltcom rīcībā esošie Personas dati tiek dzēsti.

8. Klienta tiesības un informāciju un datu labošana
8.1. Baltcom nodrošina Klientiem (datu subjektiem) šādas tiesības saistībā ar Personas datu Apstrādi:
(a) Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
(b) Iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
(c) Prasīt savu Personas datu dzēšanu, bet tikai gadījumos, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, kā arī gadījumos, kad Baltcom vairs nav normatīvajos aktos noteiktā tiesiskā pamata Personas datu apstrādei;
(d) Prasīt savu Personas datu Apstrādes ierobežošanu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Baltcom izvērtē, vai Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu;
(e) Saņemt informāciju, vai Baltcom apstrādā Personas Klienta personas datus, kā arī piekļūt tiem;
(f) Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam. Baltcom šādā gadījumā ir tiesības piemērot samērīgu samaksu par datu nodošanu atbilstoši šādas datu nodošanas radītajām izmaksām;
(g) Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei gadījumos, ja tā tiek veikta uz piekrišanas pamata;
(h) Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja ar šādu lēmumu pieņemšanu Jums tiek radītas tiesiskās sekas, vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, vai arī, ja Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu. Jebkurā gadījumā, ja Baltcom balstīs lēmumu uz Klienta datu automatizētu apstrādi vai profilēšanu, Klients par to tiks informēts un tam tiks nodrošinātas tiesības iebilst;
(i) Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Baltcom veiktā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Klients var iesniegt pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē Baltcom klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai elektroniskā veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz [email protected].

9. Komerciālie paziņojumi
9.1. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Baltcom nosūtīs Klientiem informāciju par saviem vai sadarbības partneru individuālajiem un izdevīgiem piedāvājumiem, zvanot uz telefonu numuru, rakstot īsziņu uz telefona numuru vai rakstot elektroniski uz e-pastu, kuru Baltcom ieguvis, noslēdzot ar Jums pakalpojuma līgumu, ar nosacījumu, ja līguma noslēgšanas laikā būsiet sniedzis piekrišanu šādu piedāvājumu un jaunumu saņemšanai, izvēloties noteiktu saziņas kanālu, kādā vēlēsieties saņemt piedāvājumus un jaunumus.
9.2. Baltcom, pamatojoties uz Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma regulējumu, ir tiesības nosūtīt komerciālus paziņojumus uz e-pastu saviem klientiem par līdzīgām precēm un pakalpojumiem, neprasot Klienta piekrišanu, bet nodrošinot iespēju Klientam atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.
9.3. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas Politikas 9.1.punktā minēto e-pastu saņemšanas, izmantojot vienu no turpmākiem veidiem:
(a) Nosūtot rakstveida paziņojumu uz e-pastu: [email protected]baltcom.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
(b) Nosūtot rakstveida paziņojumu Baltcom pašapkalpošanās portālā mans.baltcom.lv;
(c) Ierodoties klātienē uz jebkuru Baltcom klientu apkalpošanas centru, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
9.4. Mēs pārtrauksim jums jaunumu un piedāvājumu sūtīšanu tiklīdz būsim apstrādājuši Jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt līdz trim diennaktīm.
9.5. Saziņu, tajā skaitā, par komerciālajiem piedāvājumiem, Baltcom var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas iekārtas, gadījumā, ja par to ir saņemta brīva un nepārprotama piekrišana.

10. Citi noteikumi
10.1. Šī Politika Klientiem ir pieejama Baltcom mājas lapā baltcom.lv, kā arī Baltcom klientu apkalpošanas centros.
10.2. Baltcom var veikt papildinājumus un izmaiņas šajā Politikā, informējot par šādām izmaiņām, izvēloties tādu informēšanas veidu un kārtību, lai par izmaiņām Politikā tiktu informēti visi Baltcom klienti.