Политика конфиденциальности

BALTCOM PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA
Apstiprināta 2018.gada 25.maijā

1. Definīcijas
Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai arī ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Baltcom sniegtos pakalpojumus.
Personas dati – jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija, ko mēs esam ieguvuši sadarbības laikā ar Jums
Apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, tai skaitā, vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana, nodošana, un tml.

2. Informācija par datu pārzini
Šajā Politikā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Baltcom”, vien.reģ.nr. 40003005264, juridiskā adrese: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, (turpmāk – Baltcom).

3. Dokumenta mērķis
3.1. Politika izstrādāta, lai nodrošinātu un informētu Klientus par Baltcom realizēto Personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3.2. Šajā Personas datu apstrādes politikā (turpmāk – Politika) ir sniegta informācija par to, kādā kārtībā Baltcom apstrādā tās Klientu personas datus. Šajā Politikā noteiktais attiecināms uz visiem Baltcom Klientiem, kuri ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos izmantot Baltcom sniegtos pakalpojumus, tai skaitā attiecībās ar Klientiem, kas tikušas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.
3.3. Šajā Politikā ir aprakstīti vispārīgi Baltcom realizētās Personas datu apstrādes principi, Detalizētāka informācija par konkrēta pakalpojuma sniegšanas ietvaros veiktu Personas datu apstrādi var būt aprakstīta arī konkrētā pakalpojumu sniegšanas līgumā vai informācijā mājas lapā pie attiecīgā pakalpojuma apraksta.

4. Personas datu kategorijas
Gadījumā, ja Jūs esat mūsu Klients, esat bijis mūsu Klients, vai arī esat izteicis vēlēšanos kļūt par mūsu Klientu, tad pakalpojuma sniegšanas nolūkā sadarbības gaitā, mēs no jums iegūstam un apstrādājam šādus Personas datus:
4.1. Identifikācijas dati: piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
4.2. Pakalpojuma ierīkošanas, nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkos iegūtie dati: pakalpojuma ierīkošanas adrese, rēķina nosūtīšanas adrese (e-pasts, dzīvesvietas adrese), bankas konta informācija, dati par līguma izpildi vai neizpildi, izmantotie pakalpojumu veidi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, Jūsu iesniegumi, pieprasījumi, sūdzības saistībā ar pakalpojumu, t.sk., tie kas saņemti čatā, kā arī noslodzes dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu;
4.3. Kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, e-pasts;
4.4. Saziņas dati: dati, kas iegūti, kad Klients apmeklē Baltcom klientu apkalpošanas centrus, tai skaitā, video un audio ieraksts, sazinās ar Baltcom telefoniski, e-pastā, čatā un pa citiem saziņas līdzekļiem, piemēram, sociālajos medijos, kā arī dati, kas iegūti Klientam apmeklējot Baltcom tīmekļa vietnes, piedaloties Klientu aptaujās, reklāmas aktivitāšu ietvaros, kā arī aktivitātēm, kas saistītas ar mūsu pakalpojumiem vai citām aktivitātēm sociālajos tīkos;
4.5. Saglabājamie dati: normatīvajos aktos noteiktie noslodzes dati, atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu elektronisko sakaru pakalpojumu abonentu vai lietotāju.

5. Personas datu Apstrādes tiesiskais pamats un mērķis
5.1. Līguma noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Atbilstoši Regulas 6.panta 1.daļas b. apakšpunktam Baltcom apstrādā Klientu Personas datus lai noslēgtu un izpildītu pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu Klienta datu aktualitāti un precizitāti, lai nodrošinātu ar līguma izpildi saistīto saziņu, lai informētu Klientus par izmaiņām līgumos vai pakalpojumu sniegšanas gaitā, lai izrakstītu un piegādātu rēķinus par pakalpojumiem, kā arī lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, pēc Klienta pieprasījuma pārliecinātos par pakalpojuma ierīkošanas iespējām;
5.2. Klienta un Baltcom tiesisko interešu nodrošināšanai un aizsardzībai: Pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.daļas f. apakšpunktu, ievērojot Baltcom, kā arī Klienta leģitīmās intereses – pārzināt savu pakalpojumu sniegšanas procesu, nolūkā uzlabot pakalpojuma un komunikācijas procesu, kā arī, lai veiktu darbinieku apmācību, nodrošinātu pierādījumus veiktajiem darījumiem, saņemtajiem Klienta pieprasījumiem un tā sniegtajām piekrišanām, sadarbības gaitā veiktajai komerciālajai komunikācijai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Baltcom darbinieku un Klientu drošības nodrošināšanai, Baltcom var veikt telefonsarunu, Klientu apkalpošanas centros veiktās komunikācijas, kā arī tiešās pārdošanas aģentu veikto sarunu audioierakstu. Savukārt, Baltcom īpašuma, darbinieku un Klientu drošības nodrošināšanai Baltcom veic videonovērošanu Baltcom Klientu apkalpošanas centros, kā arī administratīvajā birojā;
5.3. Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus: Pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c. apakšpunktu, t.i., Baltcom nodrošina saglabājamo datu (skat. Politikas 4.6.punktu) apstrādi normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tai skaitā, nodošanu normatīvajos aktos attiecīgi pilnvarotajām iestādēm. Tāpat arī Baltcom veic Klientu datu apstrādi, tai skaitā, var veikt nodošanu attiecīgām valsts iestādēm vai auditoriem, lai nodrošinātu savas darbības atbilstību finanšu uzskaites un grāmatvedības normatīvo aktu prasībām.
5.4. Prasījuma tiesību realizēšanai: Pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.daļas f. apakšpunktu, ievērojot Baltcom leģitīmās intereses realizēt prasījuma tiesības pret Klientu saistībā ar nenokārtotām parāda saistībām, Baltcom ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības var cedēt prasījuma tiesības pret klientu ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem;
5.5. Pakalpojumu kvalitātes un iekšējo biznesa organizēšanas procesu uzlabošanai: Pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.daļas f. apakšpunktu, ievērojot Baltcom leģitīmās intereses pastāvīgi uzlabot pakalpojumu sniegšanas procesu, pilnveidot tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, un tml., Baltcom var apstrādāt Klientu Personas datus testa režīmā šādu sistēmu un pakalpojumu testēšanai.

6. Personas datu saņēmēji
6.1. Jūsu Personas datu apstrādei kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas nolūkos Baltcom var izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas veiks Jūsu Personas datu apstrādi. Šādos gadījumos Baltcom veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji veic Personas datu apstrādi saskaņā ar Baltcom norādēm un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pieprasīs atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
6.2. Tāpat arī labāku pakalpojumu nodrošināšanai mēs varam sadarboties ar kādiem sadarbības partneriem, kuri arī varētu veikt Jūsu Personas datu apstrādi kā neatkarīgs pārzinis, vai arī kā koppārzinis. Šādos gadījumos Jūs par minēto faktu un datu apstrādi tiksiet informēti pirms attiecīgā pakalpojuma līguma noslēgšanas.
6.3. Baltcom var būt arī pienākums nodot Jūsu Personas datus normatīvajos aktos noteiktām kompetentajām iestādēm, kā arī Baltcom var nodot Jūsu Personas datus ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, realizējot savas normatīvajos aktos paredzētās tiesības uz savu finansiālo interešu aizsardzību. Šādos gadījumos Baltcom nodrošinās, ka iestādēm tiek nodoti tikai normatīvajos aktos paredzētie Personas dati, kā arī nodrošinot, ka tiem nepiekļūst personas, kurām nav attiecīga pilnvarojuma.
6.4. Baltcom veiktā personas datu apstrāde notiek tikai Eiropas savienībā/ Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

7. Datu glabāšana un tehniskā drošība
7.1. Baltcom normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros un kārtībā nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus: (a) datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana); (b) ugunsmūris; (c) ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas; (d) citi pasākumi, atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.
7.2. Baltcom glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv kāds no tālāk minētajiem Personas datu apstrādes pamatiem: (a) ir spēkā Klienta noslēgtais pakalpojumu vai preču iegādes līgums; (b) termiņā, kas normatīvajos aktos noteikts Baltcom vai Klienta savstarpējo prasījuma tiesību realizēšanai pēc līguma termiņa beigām; (c) termiņā, kas Baltcom noteikts normatīvajos aktos paredzēto obligāto pienākumu izpildes nolūkos; (d) kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgajai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes pamats.
7.3. Izbeidzoties 7.2.punktā noteiktajiem Personas datu apstrādes pamatiem, Baltcom rīcībā esošie Personas dati tiek dzēsti.

8. Klienta tiesības un informāciju un datu labošana
8.1. Baltcom nodrošina Klientiem (datu subjektiem) šādas tiesības saistībā ar Personas datu Apstrādi:
(a) Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
(b) Iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
(c) Prasīt savu Personas datu dzēšanu, bet tikai gadījumos, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, kā arī gadījumos, kad Baltcom vairs nav normatīvajos aktos noteiktā tiesiskā pamata Personas datu apstrādei;
(d) Prasīt savu Personas datu Apstrādes ierobežošanu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Baltcom izvērtē, vai Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu;
(e) Saņemt informāciju, vai Baltcom apstrādā Personas Klienta personas datus, kā arī piekļūt tiem;
(f) Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam. Baltcom šādā gadījumā ir tiesības piemērot samērīgu samaksu par datu nodošanu atbilstoši šādas datu nodošanas radītajām izmaksām;
(g) Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei gadījumos, ja tā tiek veikta uz piekrišanas pamata;
(h) Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja ar šādu lēmumu pieņemšanu Jums tiek radītas tiesiskās sekas, vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, vai arī ja Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu. Jebkurā gadījumā, ja Baltcom balstīs lēmumu uz Klienta datu automatizētu apstrādi vai profilēšanu, Klients par to tiks informēts un tam tiks nodrošinātas tiesības iebilst;
(i) Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Baltcom veiktā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Klients var iesniegt pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē Baltcom klientu apkalpošanas centros:
(a) uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
(b) elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz [email protected].

9. Komerciālie paziņojumi
9.1. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Baltcom nosūtīs Klientiem informāciju par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, kā arī dažādiem jaunumiem saistībā ar Baltcom piedāvātajiem pakalpojumiem, piemēram, interesantiem televīzijas raidījumiem un tml., izmantojot e-pasta adresi, ko Baltcom ieguvis, noslēdzot ar Jums pakalpojumu līgumu, izņemot, ja līguma noslēgšanas laikā nebūsiet noteikti atteicies no šādu piedāvājumu un jaunumu saņemšanas. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas šādu e-pastu saņemšanas, izmantojot attiecīgajā e-pastā nodrošināto automatizēto bezmaksas iespēju atteikties, vai arī nosūtot iesniegumu uz mūsu e-pasta adresi: [email protected].

9.2. Mēs pārtrauksim jums jaunumu un piedāvājumu sūtīšanu tiklīdz būsim apstrādājuši Jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt līdz trim diennaktīm. Gadījumā, ja būsiet atteikušies no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas, Baltcom, pamatojoties uz Regulā paredzētajām leģitīmajām interesēm veicināt komercdarbību var, ievērojot samērīgu laika periodu pēc Jūsu atteikuma reģistrēšanas vērsties pie Jums, lai saņemtu Jūsu piekrišanu turpmāku komerciālo piedāvājumu nosūtīšanai.

9.3. Saziņu saistībā ar komerciālajiem paziņojumiem citos veidos (telefoniski, sms), kā arī lai piedāvātu savu sadarbības partneru komerciālos piedāvājumus, Baltcom ar jums veiks, vai nu saņemot Jūsu iepriekšēju piekrišanu, vai arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., nodrošinot Jums tiesības atteikties no šādas komerciālās komunikācijas pirmā kontakta laikā, kā tas paredzēts Regulas 21.panta 4.punktā. Gadījumos, ja komunikācija tiks veikta, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, Jūs to varat jebkurā laikā atsaukt šī Politikas 8.1. punkta (g) apakšpunkta un 8.2.punktā noteiktajā kārtībā.

9.4. Saziņu, tajā skaitā, par komerciālajiem piedāvājumiem, Baltcom var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas iekārtas.

10. Sīkdatnes
10.1. Tāpat kā vairumā citu interneta vietņu, arī šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies). Ar sīkdatņu lietošanas politiku varat iepazīties šeit.
10.2. Baltcom mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas noteikumi, par kurām Baltcom nenes atbildību.

11. Citi noteikumi
11.1. Šī Politika Klientiem ir pieejama Baltcom mājas lapā www.baltcom.lv, kā arī Baltcom klientu apkalpošanas centros.
11.2. Baltcom var veikt papildinājumus un izmaiņas šajā Politikā, informējot par šādām izmaiņām Klientus e-pastā, kā arī ievietojot atjaunināto Politiku mājas lapā.