Политика конфиденциальности

PRIVĀTUMA POLITIKA
Aktualizēta 2023.gada 24.novembrī

  1. Definīcijas

Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai arī ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Baltcom sniegtos pakalpojumus.
Personas dati – jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija, ko mēs esam ieguvuši sadarbības laikā ar Jums.
Apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, tai skaitā, vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.

  1. Informācija par datu pārzini

2.1. Šajā personas datu apstrādes politikā (turpmāk – Politika) norādīto Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Baltcom”, vien.reģ.nr. 40003005264, juridiskā adrese: Latgales iela 322, Rīga, LV-1063, (turpmāk – Baltcom).
2.2. Jautājumos par Baltcom Personas datu aizsardzību, lūdzam sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu: [email protected]

  1. Dokumenta mērķis

3.1. Šī Politika izstrādāta, lai nodrošinātu un informētu Klientus par Baltcom realizēto Personas datu Apstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu Apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un Personas datu Apstrādes jomā.

3.2. Šajā Politikā ir sniegta informācija par to, kādā kārtībā Baltcom apstrādā Klientu Personas datus. Šajā Politikā noteiktais attiecināms uz visiem Baltcom Klientiem, kuri ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos izmantot Baltcom sniegtos pakalpojumus, tai skaitā attiecībās ar Klientiem, kas tikušas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

3.3. Šajā Politikā ir aprakstīti vispārīgi Baltcom realizētās Personas datu apstrādes principi, Detalizētāka informācija par konkrēta pakalpojuma sniegšanas ietvaros veiktu Personas datu apstrādi var būt aprakstīta arī konkrētā pakalpojumu sniegšanas līgumā vai informācijā mājas lapā pie attiecīgā pakalpojuma apraksta.

3.4. Baltcom mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas noteikumi, par kurām Baltcom neuzņemas atbildību.

 

  1. Personas datu kategorijas

Sadarbības gaitā, mēs Apstrādājam šādas Klientu Personas datu kategorijas:

4.1. identifikācijas dati: piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, līguma numurs, telefona numurs, e-pasts

4.2. pakalpojuma ierīkošanas, nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkos iegūtie dati: pakalpojuma ierīkošanas adrese, rēķina nosūtīšanas adrese (e-pasts, dzīvesvietas adrese), bankas konta informācija, dati par līguma izpildi vai neizpildi, izmantotie pakalpojumu veidi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, Jūsu iesniegumi, pieprasījumi, sūdzības saistībā ar pakalpojumu, t.sk., tie, kas saņemti čatā, kā arī noslodzes dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu;

4.3kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, e-pasts;

4.4. saziņas dati: dati, kas iegūti, kad Klients apmeklē Baltcom klientu apkalpošanas centrus, tai skaitā, video un audio ieraksts, sazinās ar Baltcom telefoniski, e-pastā, čatā un pa citiem saziņas līdzekļiem, piemēram, sociālajos medijos, kā arī dati, kas iegūti Klientam apmeklējot Baltcom tīmekļa vietnes, piedaloties Klientu aptaujās, reklāmas aktivitāšu ietvaros, kā arī aktivitātēm, kas saistītas ar mūsu pakalpojumiem vai citām aktivitātēm sociālajos tīkos;

4.5. saglabājamie dati: Elektronisko sakaru likuma 100. un 101.pantā noteiktie noslodzes dati, atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu elektronisko sakaru pakalpojumu abonentu vai lietotāju;

4.6. sīkdatnes: Sīkāk, lūdzu, lasiet vietnes sadaļā Sīkdatņu administrēšana.

 

  1. Personas datu Apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

5.1. Līguma noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Baltcom apstrādā Klientu Personas datus, lai noslēgtu un izpildītu pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu Klienta datu aktualitāti un precizitāti, lai nodrošinātu ar līguma izpildi saistīto saziņu, lai informētu Klientus par izmaiņām līgumos vai pakalpojumu sniegšanas gaitā, lai izrakstītu un piegādātu rēķinus par pakalpojumiem, kā arī, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, pēc Klienta pieprasījuma pārliecinātos par pakalpojuma ierīkošanas iespējām.

5.2. Pakalpojumu sniegšanas procesa pārvaldības interesēs: nolūkā uzlabot pakalpojuma un komunikācijas procesu, kā arī, lai veiktu darbinieku apmācību, nodrošinātu pierādījumus veiktajiem darījumiem, saņemtajiem Klienta pieprasījumiem un tā sniegtajām piekrišanām, sadarbības gaitā veiktajai komerciālajai komunikācijai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Baltcom darbinieku un Klientu drošības nodrošināšanai, Baltcom var veikt telefonsarunu, Klientu apkalpošanas centros veiktās komunikācijas, kā arī tiešās pārdošanas aģentu veikto sarunu audioierakstu.

5.3. Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus: Baltcom nodrošina saglabājamo datu (skat. Politikas 4.5.punktu) Apstrādi Elektronisko sakaru likumā, un Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā, tai skaitā nodošanu institūcijām, kas uz likuma pamata pieprasa saglabājamo datu izsniegšanu. Tāpat arī Baltcom veic Klientu darījumu datu apstrādi, tai skaitā, var veikt nodošanu attiecīgām valsts iestādēm vai auditoriem, lai nodrošinātu savas darbības atbilstību Baltcom piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

5.4. Prasījuma tiesību realizēšanas interesēs: Baltcom var realizēt prasījuma tiesības pret Klientu saistībā ar nenokārtotām parāda saistībām, Baltcom, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, var cedēt prasījuma tiesības pret klientu ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

5.5. Pakalpojumu kvalitātes un iekšējo biznesa organizēšanas procesu uzlabošanas interesēs: Baltcom pastāvīgi uzlabo pakalpojumu sniegšanas procesu, pilnveidot tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, un tml., Baltcom var apstrādāt Klientu Personas datus testa režīmā šādu sistēmu un pakalpojumu testēšanai.

5.6. Baltcom īpašuma, darbinieku un Klientu drošības aizsardzības interesēs: Baltcom veic videonovērošanu Baltcom Klientu apkalpošanas centros, kā arī administratīvajā birojā nolūkā identificēt pārkāpējus apdraudējuma gadījumā.

5.7. Reklāmai un individuālu piedāvājumu nosūtīšanai: Baltcom sūta Klientiem individuālus piedāvājumus un preču un pakalpojumu reklāmas, ja Klients tam ir sniedzis brīvu un nepārprotamu piekrišanu. Personas, kuras nav Klienti, var piekrist šādu reklāmu un individuālu piedāvājumu saņemšanai.

5.8. Baltcom kredītriska un Klienta kredītspējas izvērtēšanai: Pirms preču iegādes uz nomaksu, Baltcom izvērtēs licencēto kredītinformācijas biroju datubāzēs pieejamo informāciju par Jums, lai izvērtētu Baltcom kredītrisku un Jūsu kredītspēju.

 

  1. Personas datu saņēmēji

6.1. Jūsu Personas datu Apstrādei, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas nolūkos, Baltcom var izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas veiks Jūsu Personas datu Apstrādi. Baltcom sadarbojas ar reklāmas aģentūrām, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, rēķinu izrakstīšanas un piegādes pakalpojumu sniedzējiem, informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, sadales tīkla operatoram elektroenerģijas pakalpojuma ietvaros vai ar digitālā satura piegādātāju un citiem. Klients par attiecīgajiem personas datu saņēmējiem tiek informēts attiecīgajā pakalpojuma līgumā.

6.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, piemēram, lai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, t.sk. arī gadījumā, ja Jūsu Personas datu Apstrādi veic Baltcom sadarbības partneris. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
(a) noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas, vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas, datu apstrādes līgums u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu;
(b) ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis.

6.3. Baltcom pakalpojuma sniedzējiem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldes rīkus vai apkalpo tīmekļa vietni, var būt piekļuve tehniskajiem žurnālfailiem. Piemēram, Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem. ES-ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai (pieejamas šeit).

 

  1. Datu glabāšana un tehniskā drošība

7.1. Baltcom, normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros un kārtībā, nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, tai skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

(a) datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
(b) ugunsmūris;
(c) ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
(d) Tiek izmantoti gan augstākas ticamības (zemāka riska) identifikatori, gan zemākas ticamības (augstāka riska) identifikatori Klienta identificēšanai atšķirībā no Klienta pieprasītās informācijas sensitivitātes;
(e) citi pasākumi, atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

7.2. Baltcom glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv kāds no tālāk minētajiem Personas datu apstrādes pamatiem:

(a) ir spēkā Klienta noslēgtais pakalpojumu vai preču iegādes līgums;
(b) termiņā, kas normatīvajos aktos noteikts Baltcom vai Klienta savstarpējo prasījuma tiesību realizēšanai pēc līguma termiņa beigām;
(c) termiņā, kas Baltcom noteikts normatīvajos aktos paredzēto obligāto pienākumu izpildes nolūkos;
(d) kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgajai Personas datu Apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes pamats.

7.3. Izbeidzoties 7.2. punktā noteiktajiem Personas datu Apstrādes pamatiem, Baltcom rīcībā esošie Personas dati tiek dzēsti.

 

  1. Komerciālie paziņojumi

8.1. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Baltcom nosūtīs Klientiem informāciju par saviem vai sadarbības partneru individuālajiem un izdevīgiem piedāvājumiem, zvanot uz telefonu numuru, rakstot īsziņu uz telefona numuru vai rakstot elektroniski uz e-pastu, kuru Baltcom ieguvis vienā no šādiem veidiem:

(a) noslēdzot ar Jums pakalpojuma līgumu, ar nosacījumu, ja līguma noslēgšanas laikā būsiet sniedzis piekrišanu šādu piedāvājumu un jaunumu saņemšanai;
(b) telefoniski;
(c) aizpildot speciāli izveidotu formu piekrišanas saņemšanai.

8.2. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Baltcom nosūtīs Klientiem informāciju par līdzīgām Baltcom precēm vai pakalpojumiem, nodrošinot šādas prasības:

(a) Klients jau sākotnēji nav iebildis par turpmāko elektroniskā pasta adreses izmantošanu;
(b) Baltcom katrā komerciālajā paziņojumā nodrošinās nepārprotamu bezmaksas iespēju atteikties no turpmākas elektroniskā pasta adreses izmantošanas.

8.3. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt sniegto piekrišanu datu apstrādei un atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot vienu no tālāk minētajiem saziņas kanāliem:

(a) Nosūtot rakstveida paziņojumu uz e-pastu: [email protected], parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
(b) Nosūtot rakstveida paziņojumu Baltcom pašapkalpošanās portālā mans.baltcom.lv;
(c) Ierodoties klātienē uz jebkuru Baltcom klientu apkalpošanas centru, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;
(d) Paziņojot par to, ka nevēlaties turpmāk saņemt komerciālos piedāvājumus, zvanot uz tālruni 27370000 vai arī jebkurā sarunas brīdī, kad ar Jums ir sazinājies Baltcom darbinieks;
(e) izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

8.4. Mēs pārtrauksim jums jaunumu un piedāvājumu sūtīšanu tiklīdz būsim apstrādājuši Jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt līdz trim diennaktīm.

  1. Klienta tiesības uz informāciju un datu labošana

9.1. Baltcom nodrošina Klientiem (datu subjektiem) šādas tiesības saistībā ar Personas datu Apstrādi:

(a) Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
(b) Iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
(c) Prasīt savu Personas datu dzēšanu, bet tikai gadījumos, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, kā arī gadījumos, kad Baltcom vairs nav normatīvajos aktos noteiktā tiesiskā pamata Personas datu apstrādei;
(d) Prasīt savu Personas datu Apstrādes ierobežošanu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Baltcom izvērtē, vai Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu;
(e) Saņemt informāciju, vai Baltcom apstrādā Personas Klienta personas datus, kā arī piekļūt tiem;
(f) Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam. Baltcom šādā gadījumā ir tiesības piemērot samērīgu samaksu par datu nodošanu atbilstoši šādas datu nodošanas radītajām izmaksām;
(g) Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei gadījumos, ja tā tiek veikta uz piekrišanas pamata;
(h) Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja ar šādu lēmumu pieņemšanu Jums tiek radītas tiesiskās sekas, vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, vai arī, ja Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu. Jebkurā gadījumā, ja Baltcom balstīs lēmumu uz Klienta datu automatizētu apstrādi vai profilēšanu, Klients par to tiks informēts un tam tiks nodrošinātas tiesības iebilst;
(i) Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Baltcom veiktā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Klients var iesniegt pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē Baltcom klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai elektroniskā veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz [email protected].

9.3. Klienta pieprasījums tiks izskatīts bez liekas kavēšanas un atbildi par pieprasījuma izpildi vai neizpildi sniegsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Gadījumā, ja pieprasījuma izpilde aizņems ilgāku laiku, Baltcom ir tiesīgs pagarināt tā izpildi vēl par diviem mēnešiem, bet jebkurā gadījumā Klients par to tiks informēts viena mēneša laikā.

9.4. Baltcom ir tiesības neizpildīt Jūsu pieprasījumu:

(a) ja tas nav noformulēts saprotami;
(b) ja nevarēsim Jūs identificēt;
(c) ja uz šādu pieprasījumu atbildi jau esam snieguši;
(d) ja pieprasītās informācijas apjoms ir nesamērīgs;
(e) ja pieprasījums ir nepamatots (nav attiecināms uz Baltcom, nav sniegti paskaidrojumi, kādēļ lūgums ir jāizpilda);
(f) ja normatīvajos aktos noteikts, ka šādu informāciju mēs neesam tiesīgi Jums sniegt vai Baltcom ir pienākums konkrētus Jūsu Personas datu glabāt.

  1. Citi noteikumi

10.1. Šī Politika Klientiem ir pieejama Baltcom mājas lapā www.baltcom.lv, kā arī Baltcom klientu apkalpošanas centros.

10.2. Baltcom var veikt papildinājumus un izmaiņas šajā Politikā, informējot par šādām izmaiņām Baltcom mājaslapā, kā arī ievietojot atjaunināto Politiku mājas lapā.